Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2009. (VI.15.) önkormányzati rendelete

A piacok és vásárok tartásának rendjéről

Hatályos: 2014. 02. 19- 2015. 05. 20

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


21/2009. (VI. 15.) önkormányzati[1] rendelete


A piacok és vásárok tartásának rendjéről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  figyelemmel az 55/2009. (III. 13.) számú Kormányrendelet szabályaira az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következő rendeletet alkotja:Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a piaci és vásári tevékenység szervezetten hozzájáruljon a lakosság ellátásához, valamint biztosítsa a piaci és vásári rendet.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város közigazgatási területén vásárt, illetve piacot fenntartóra, a vásárt illetve piacot üzemeltetőre, a vásáron, illetve piacon kereskedelmi tevékenységet folytatókra, valamint ezen tevékenységet folytató valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetre, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személyre, mezőgazdasági őstermelőre, kistermelőre, népművészre, népi iparművészre, iparművészre, képzőművészre, kézművesre és fotóművészre  és - kizárólag olyan egyéni vállalkozóra vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező - magánszemélyre, aki a tulajdonát képező vagyontárgyakat - az 55/2009. (III. 13.) számú Kormányrendelet  5.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel - alkalomszerűen értékesíti, a vásárt és piacot látogatókra.

2/A §[2] E rendelet szempontjából kisállatnak minősül a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormány rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvtelésből tartott állat és a mindenfajta baromfi.


A piac és vásárok helye, tartása


3. § (1)[3] Sárbogárd Város Önkormányzata (a továbbiakban mint fenntartó), állandó piac és vásár, ezen belül

- napi élelmiszer piac

- heti napicikk vásár 

- havi országos kirakódó és kisállatvásár

tartása céljából  az alábbi  tulajdonában lévő területeket biztosítja a piacot és vásárt üzemeltető(k) számára.

(2)[4] A napi élelmiszer piac területe: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal épületétől észak- nyugatra kialakított árusító tér (658/3 hrsz) területe.

(3)[5] A heti napicikk vásár területe: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal épületétől észak-nyugatra kialakított árusító tér (658/3 hrsz) területe.

(4)[6] Az országos kirakodóvásár a Sárbogárd 932/25 hrsz-ú Ifjúsági park területén kijelölt földrészlet.

    (5) Az (1) bekezdés szerinti piac és vásárok üzemeltető(jét)it a fenntartó jelöli ki, akivel külön szerződést köt és aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.
   (6) Az (1) bekezdésben meghatározott piac és vásárok műszaki működési feltételeinek biztosításáért a fenntartó a felelős.
(7)[7] Az üzemeltető DÉSZOLG Kft. (székhely: 2457 Adony, Dózsa György utca 64.) a tevékenységét az 55/2009.(III.13) Kormányrendelet, valamint a vele kötött üzemeltetési szerződés alapján köteles gyakorolni.

(8)[8] A vásár, a piac működési rendjét az üzemeltető az üzemeltetési szerződés szerint határozza meg, és azt a piac és a vásár bejáratánál hirdetményben közzéteszi.

(9)[9]  A hirdetményben fel kell tüntetni  az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

(10)[10] A hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás, a telepítés szakmai szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét.


Helyfoglalás rendje

4. §[11] (1) A napi élelmiszerpiacon és a vásárokon az elárusító helyeket napijegy, illetve bérleti díj fizetése fejében lehet elfoglalni.


(2) A piac, vásár bejáratánál az üzemeltető naprakész piactérképet köteles elhelyezni a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységekről, helyszínekről.


(3) A napi élelmiszerpiacon és a vásárokon az árusok és szolgáltatók helyét - a közegészségügyi szempontok szerint – az üzemeltetető jelöli ki.


(4) A napi élelmiszerpiacon és heti napicikk vásáron lévő és az üzemeltető által sorszámozott asztalok bérlésénél előnyt élvez az, aki az asztalt előzőleg is bérelte. A nem bérelt asztalok elfoglalása érkezési sorrendben történik.

(5) Az asztalt bérlőnek a helyét reggel 7 óráig a piacfelügyelő fenntartja. Ellenkező esetben helye más által elfoglalható. A Kisállatvásár területe a 932/25 hrsz-ú ingatlan keleti része elkülönítetten a kirakodó vásártól. A vásáron csak az e rendelet 2/A §-ban

meghatározott kisállatok árusítása történhet.


(6) A napi élelmiszerpiac és heti napicikk vásár területére járművel behajtani tilos!

(7) Az országos kirakódó és kisállatvásárban a helyek - a bérletes helyek kivételével - érkezés sorrendjében foglalhatók el.


Napijegy és bérleti díjak

5. § (1)[12] A havi országos kirakódó és kisállatvásáron kijelölt parkolóhelyen elhelyezett járművek tulajdonosai (üzembentartók), a piaci asztalok használói, egyéb piaci és vásári területet elfoglalók díjat kötelesek fizetni.

Fentieken kívül külön díjazás fizetendő az értékesítés céljából felhozott áru mennyisége és jellege alapján.

(2) A díjakat és a pótdíj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A díjak megfizetésének tényéről az üzemeltető nyugtát köteles adni, ezt az árusnak mindaddig meg kell őriznie, míg helyét elfoglalva tartja.

Ha a megváltott napijegyét az árus ellenőrzéskor nem tudja felmutatni, köteles azt a pótdíjjal emelt mértékben újból megfizetni, ha a bérleti jogosultságát igazolni nem tudja, köteles pótdíjjal emelt mértékben napijegyet váltani. 

(4) Ha a meghatározott időre szóló asztalbérlettel vagy napijeggyel kiadott árusítóhely napközben megüresedett, úgy azt az üzemeltető másnak és többször is kiadhatja. Ilyen esetben - függetlenül a használati idő tartamától - az egész napra megállapított napijegy díjat kell megfizetni.

(5) Sem a határozott időre szóló asztalbérlet, sem a napijegy másra nem ruházható át, árusítóhelyet önkényesen megváltoztatni nem lehet.

(6) A mindenkori érvényes napijegy és bérleti díjszabást a piac és a vásárok  bejáratánál  ki kell függeszteni.

(7)[13] A piaci és heti napicikk vásár asztal bérletére minimálisan 1 hónapra, maximálisan 1 évre, a havi országos kirakódó és kisállatvásár árusítóhelyére 1 évre lehet jogot szerezni.

(8)[14] Az üzemeltető készpénzben a rendelet 1. melléklete szerinti díjak beszedésére jogosult:

 a napi élelmiszerpiacon és a heti napicikkvásáron

 - napijegy és bérleti díj,

 - felhozott árumennyiség utáni díj

 - árusítás céljára elfoglalt földterület utáni díj

     - pótdíj, egyéb díjak

valamint a havi országos kirakódó és kisállatvásáron a fentieken túl

- parkolási díj


Köztisztasági, egészségügyi, állat- és növényegészségügyi, közbiztonsági rendelkezések

6. § (1) A piac és vásárok tisztán tartásáról, hó- és síkosságmentesítéséről, szemét, hulladék elszállításáról az  üzemeltető gondoskodik.

(2) Élelmiszert csak tiszta asztalról, állványról, tartályból vagy edényből szabad árusítani.

(3) A szabadon termő és termesztett gomba csak a gombavizsgáló szakellenőr engedélye alapján hozható forgalomba.

Ha a gombaszakellenőr a megvizsgált gomba árusítását engedélyezte, gombafajonként az adott napra érvényes árusító engedélyt állít ki. Az árusítói engedély az eladó nevét, lakhelyét, a gomba fajtanevét, súlyát, az engedély keltét, a szakellenőr aláírását és bélyegzőlenyomatát tartalmazza.

Az engedélyt az árus az árusítás időtartama alatt jól látható helyen köteles tartani. A fogyasztásra alkalmatlan gombát a szakellenőr helyben köteles megsemmisíteni.

(4) Az árusok a felhozott növényt, növényi terméket az ellenőrzésre jogosult személynek - kérésére - ellenőrzésre bemutatni és az előírt igazolást felmutatni kötelesek (permetezési napló, származási bizonyítvány, stb.).

  1. Élő állatot kizárólag az állatvásár területén lehet árusítani.
  2. Pirotechnikai termék a piac és vásárok területén nem forgalmazható.
  3. Az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén a helyhasználó köteles minden szemetet és hulladékot összetakarítani és a kijelölt hulladéktárolóba elhelyezni.

Rendészeti szabályok

7. § (1) Tilos az árusító asztalok elhelyezési rendjének megbontása.

(2) A közlekedési utakon a gyalogosforgalmat áruval, göngyöleggel eltorlaszolni, a közlekedést akadályozni nem szabad.

(3) Az árusítók az áruk szokásos mértékegység szerint meghatározott eladási árát jól látható módon kötelesek feltüntetni.

(4) Az árusításnál kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt szabad használni. Amennyiben az áru mérlegelése külön kosár, doboz, stb. felhasználásával történik, ezen a mérőedényen a tára súlyt a vevő által jól láthatóan fel kell tüntetni.

(5) A napi élelmiszerpiacon és a napicikk vásáron zenés műsorszolgáltatás nem folytatható.

    (6) Az üzemeltető intézkedésére a piaci illetve vásári rendet megszegő a piac és vásárok rendjét zavaró állapotot haladéktalanul köteles megszüntetni.

Szabálysértési rendelkezések


 8. § (1)[15]

(2)[16] Az üzemeltető a rendelet megszegőit  legfeljebb 3 hónapra a piac illetve vásárok területéről kitilthatja, vagy a rendelet 1. mellékletében meghatározott pótdíj megfizetésére kötelezheti.


Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba egyidejűleg a piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/1995.(VIII.17.) K t r. sz. rendelet és az azt módosító 12/2000.(IV. 13.) K t r. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról, 8.,9., és 16. cikkelynek  való megfelelést szolgálja.Sárbogárd, 2009. június 9.


Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző


Kihirdetve: 2009. június 15.


Dr. Krupa Rozália
jegyző

[1]

Módosította megjelölését 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 25. §. (1) bekezdése.

[2]

Megállapította: 19/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1 §. Hatályos: 2013. IV. 18-tól.

[3]

Módosította: 19/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. IV. 18-tól.

[4]

Módosította: 5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. 02. 19-től.

[5]

Módosította: 5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. 02. 19-től. 

[6]

Módosította: 19/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. IV. 18-tól.

[7]

Módosította: 5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2014. 02. 19-től. 

[8]

Megállapította: 51/2009. (XI. 16.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2009. 11. 16-tól. 

[9]

Beiktatta: 51/2009. (XI. 16.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2009. 11. 16-tól. 

[10]

Beiktatta: 51/2009. (XI. 16.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2009. 11. 16-tól.

[11]

Megállapította: 5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelt 4. §. Hatályos: 2014. 02. 19-től.

[12]

Módosította: 19/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2013. IV. 18-tól.

[13]

Módosította: 19/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2013. IV. 18-tól.

[14]

Módosította: 19/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2013. IV. 18-tól.

[15]

Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2012. V. 16-tól.

[16]

Módosította: 22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. V. 16-tól.

Mellékletek