Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2010 (II.15.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról

Hatályos: 2014. 01. 30- 2015. 06. 23

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


5/2010. (II. 15.) önkormányzati [1] rendelete


a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról

 Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tiszitség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 13. § (1) bekezdésére is, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre.

(2) A rendelet 8. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illeti meg, akik a hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba.

(3) A rendelet 6-7. §-aiban meghatározott szabályokat a polgármester tekintetében is alkalmazni kell.

2. § (1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselőtestület az éves költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között állapítja meg.

(2) A keretet juttatásonként és támogatásonként külön-külön kell megállapítani.

(3) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet a jelen rendeletben, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(4) A Köztisztviselők Napjára szervezett programhoz az önkormányzat a városi ünnepek keretösszegéből pénzbeli támogatást biztosít.

II. fejezet

A köztisztviselők díjazása

3. § (1)[2] A képviselő-testület a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg 2014. évre, melynek mértéke:

a) a felsőfokú iskolai végzettségű, I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű, II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a.


4. § (1)[3] A Polgármesteri Hivatalban a belső szervezeti egységek vezetésére kinevezett köztisztviselők osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezést kaphatnak.

(2)[4] A Polgármesteri Hivatalban osztályvezetői szintnek minősülnek az osztályvezetői munkakörök, valamint a képviselő-testület által kinevezett aljegyző, aki a hatósági osztályt osztályvezetőként vezeti.

(3)[5] Az osztályvezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselők részére vezetői illetménypótlékot állapít meg a képviselő-testület, melynek mértéke az alapilletményük 10%-a.
5. §[6] (1) A köztisztviselő a Polgármesteri Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzéséért a képviselő-testület által alapított „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetésben részesülhet.

(2) A kitüntetést a hozzá járó jutalommal augusztus 20-án kell átadni.


Köztisztviselői juttatások, támogatások

6. § (1) A köztisztviselők részére a képviselőtestület a következő szociális juttatásokat biztosítja.

a) lakásépítés, vagy vásárlás esetén visszatérítendő kamatmentes lakásépítési, vagy lakásvásárlási kölcsön,

b) szociális támogatásként eseti pénzbeli szociális segély,

c)  illetményelőleg,

d) felsőfokú tanulmányokra képzési támogatás.

7. § (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának halála esetén – kérelmére – temetési segély illeti meg.

(2) A temetési segély összege maximum az illetményalappal azonos összeg lehet.

III. fejezet

A nyugállományú köztisztviselők támogatásai


8. § (1) A nyugállományi köztisztviselő a szociális helyzetére tekintettel, az éves költségvetésben biztosított szociális keret terhére a következő pénzbeli támogatásban részesülhet:

a) eseti szociális segély

b) temetési segély.

(2) A szociális támogatások felhasználásának biztosítása, a nyugállományi köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése, továbbá a velük való kapcsolattartás biztosítása céljából a hivatal szervezeti egységeiből 1-1 fő részvételével szociális bizottságot kell létrehozni.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselőtestület hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról szóló 1/2003. (I. 16.) K t r.  s z.. rendelet és az azt módosító 26/2003. (VIII.12.) K t r.  s z.. rendelet.


Sárbogárd, 2010. február 9.


Juhász János
    polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2010. február 15.


Dr. Krupa Rozália
jegyző[1] Módosította megjelölését: 14/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2010. III. 12-től.


[2] Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet. 1. §. Hatályos: 2014. I. 30-tól. 

[3] Módosította: 19/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelet. 2. §. Hatályos: 2012. IV. 19.-től. 

[4] Módosította: 4/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet. 2. §. Hatályos: 2013. II. 22.-től. 

[5] Módosította: 19/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelet. 3. §. Hatályos: 2012. IV. 19.-től. 

[6] Módosította: 19/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelet. 4. §. Hatályos: 2012. IV. 19.-től.