Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatási rendjéről

Hatályos: 2013. 09. 25- 2015. 05. 20

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete


a civil szervezetek támogatási rendjérőlSárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a civil szervezetek támogatási rendjéről a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja a civil  társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil  szervezetek támogatását.

(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységet.

(3)Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között azonos feltételek mellett  költségvetéséből pénzügyi  támogatást biztosít Sárbogárd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek rendezvényeire és működésére.

(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.


2. Értelmező rendelkezések


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

1. a civil szervezetek működésével kapcsolatos költségek:

a) anyagköltségek

aa) üzemanyagköltségek,

ab) táncosok ruházata, sportmez, cipő, sportszerek

ac) nyomtatvány, irodaszer,

ad) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,

ae) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)

b) javítás, karbantartás költségei,

c) posta, telefon és kommunikációs költségek,

d) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,

e) helyiségek bérleti díja

f) bankköltségek

2. a civil szervezetek nem működési célú költségei:

a) étkezési-, utazási- és szállásköltség,

b) belépőjegyek,

c) gyógyászati segédeszközök,

d) a támogatott cél megvalósításához, szervezéséhez szükséges

da) eszközök bérleti díja,

db) kis értékű eszközök vásárlása

dc) könyvek, írószerek, kiadványok vásárlása

3. civil adatbázis: az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás.

4. civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület- a párt kivételével - ,  valamint alapítvány.

5. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.

6. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési választáson történő jelöltállítás, a megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, polgármester jelölése.

7. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása.

8. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak mind formailag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott képviseletére jogosult személy teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott számla.


3. Az együttműködés megvalósulása


3. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzata a civil szervezetekkel történő együttműködés érdekében:

a) tanácskozási joggal meghívja a képviselő-testület üléseire, valamint a szakmailag illetékes bizottságok üléseire a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet 4. függelékében felsorolt civil szervezeteket, amennyiben tevékenységi körüket érintő ügyet tárgyal.

b) tájékoztatás és konzultáció céljából évente legalább egy alkalommal civil fórumot tart.

c) honlapján a civil szervezetek nyilvános adatait közzé teszi, biztosítva azok elérhetőségét.

d) Az önkormányzat civil adatbázisban nyilvántartja a civil szervezetek 1. melléklet szerinti alapadatait.

e) Azoknak a civil szervezeteknek, melyek  benyújtották alapdokumentumaikat és gondoskodnak azok folyamatos aktualizásáról a pályázatokhoz nem kell az alapdokumentumokat  csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok  tartalmában változás nem történt.4. A támogatásokról

4. § (1) Az önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújt civil szervezetei számára intézményei. És tulajdonában lévő épületei útján, amelyek számos civil szervezet székhelyei, illetve működésük színterei.

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

(3) Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik

a) sárbogárdi székhelyű, telephelyű,

b) a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

(4) Támogatásban nem részesíthetők a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan civil szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelőző 5 éven belül:

a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

b) jelöltet állított helyi önkormányzati választáson.

(5)[1] A Képviselő-testület az alapítványok részére a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére pályázatot ír ki és dönt a rendelkezésre szánt keretösszeg odaítéléséről. Az egyéb civil szervezetek számára átruházott hatáskörben az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ír ki pályázatot és dönt a rendelkezésre szánt keretösszeg odaítéléséről


5. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása


5. § (1) A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja  a szakterületek –a kiíró által igényelt – sajátosságainak érvényesülését is. Az egységesség biztosítása érdekében a pályázati felhívások és a részletes pályázati kiírások felépítését a (2) bekezdés, kötelezően előírt dokumentációját a 6. §, tartalmazza. A szakterületi sajátosságok megjelenítésére a részletes pályázati kiírás adatlapja  és a  csatolandó mellékletek szolgálnak.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázati felhívást kiíró megnevezését,

b) a pályázat célját,

c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

d) a pályázat tartalmi elemeit,

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

h) a hiánypótlás lehetőségét, határidejét,

i) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,

j) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

k) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,

l) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

m) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét.

n) az ellenőrzés módját.

(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a helyi  újságokban kell közzétenni.

6. § (1) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát,

bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,

e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

(2) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata, kivéve azokat a civil szervezeteket, akik a 3.§ (1) bekezdés e) pontjában előírt feltételeket teljesítették,

b)[2] a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,

c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,

d) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,

e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.

7. § (1) A pályázatokat írásban , egy példányban kell benyújtani.

(2) A pályázatok benyújtási határideje a meghirdetéstől számított 20 nap.

(3) A pályázat kiírója a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.


6. A pályázat elbírálása


8. § (1)[3] A beérkezett pályázatokat alapítványok esetében a kiíró Képviselő-testület, az egyéb civil szervezetek esetében a kiíró Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság bírálja el.

(2) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakat,

c) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

e) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

f) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti.

g) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. § -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

(3) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni :

a) a támogatott szervezet pontos megnevezését

b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, annak megvalósítása befejezési határidejét,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatással történő elszámolás határidejét.
7. A pályáztatás nyilvánossága


9. § (1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról tájékoztatót kell készíteni.

A tájékoztatót közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatott szervezet megnevezését,

b) a támogatás célját,

c) a támogatás összegét,


8. A támogatás felhasználása


10. § (1) A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel támogatási szerződést

kell kötni.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezése,

b) a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,

c) a támogatott cél pontos meghatározása,

d) a támogatás összege,

e) a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek átutalásának határideje,

f) azon költségnemek meghatározása, amelyre a támogatás felhasználható,

g) a támogatásról történő elszámolás határideje, módja.

(1) A támogatás csak a döntésben  és az alapján kötött megállapodásban megjelölt célra használható fel.

(3) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a megállapodást ennek megfelelően módosítják.


9. A támogatással történő elszámolás


11. § (1) A civil szervezet a  támogatás felhasználásáról  a tárgyévet követő január

31-éig köteles elszámolni.

(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak az 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

(1) A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számlák alapján- a tárgyévet követő február 20-áig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év márciusi rendes ülésén írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az ellenőrzési kötelezettség során a támogatott civil szervezetek 10 %-ánál tételes helyszíni ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrizendő szervezeteket a pályázatot elbíráló bizottság  a pályázat elbírálásával egyidejűleg jelöli ki.

(2) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „..........Ft  …....számú szerződés Sárbogárd Város Önkormányzatával kötött szerződés terhére elszámolva.”,majd el kell látni a képviselő aláírásával , dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „ A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával ,dátummal.

(3) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

(4) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott  nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel  a kapott támogatást  vagy egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére  visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.10. Záró rendelkezések


12. § (1) E rendelet – a 6.§ (2) b) pontja kivételével - a kihirdetését követő napon

lép hatályba. Rendelkezését a hatályba lépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

(2) A 6.§ (2) b) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.


Sárbogárd, 2012. március 9.Dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző


Kihirdetve: 2012. március 13.


Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző


1. melléklet a 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


ADATLAP

Sárbogárd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő civil szervezetekről


1. A szervezet neve:2. Címe:


3. Adószáma:


4. Számlaszáma:


5. A szervezet vezetője (név, cím, telefon, e-mail):6. Bírósági bejegyzés száma:


7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú/ nem közhasznú

/A megfelelő rész aláhúzandó/

8. Tagjainak száma:


9. Önkénteseinek száma:

10. Foglalkoztatottjainak (fő-, mellékállás, megbízás ) száma :


11. A szervezet célja:……………………………., 20.... ……………………


                                                                               ……………………………..

                                                  a képviselő aláírása2. melléklet a 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Útmutató

civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez


A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei:


  1. A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés).
  2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:

a) Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél:

- pontos leírását, időpontját és helyszínét

- résztvevők létszámát,

- az együttműködő szervezetek listáját.

b) Hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikk, stb.)

  1. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:

- a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, számviteli bizonylat stb.)

- kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be,

- kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása


3. melléklet a 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


BIZONYLATÖSSZESÍTŐ


a)Számla

sorszáma

b)Számla kiállításának kelte

c)A számla kiállítója

d)A számla tartalma

e)A számla  bruttó összege
MindösszesenSárbogárd, 20...........................................


                                                                      …............................................................

                                                                  Támogatott szervezet képviselőjének aláírása
[1] Módosította: 33/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. IX. 25-től.

[2] Megállapította: 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. I. 1-től.

[3] Módosította: 33/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. IX. 25-től.