Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013 (III.13.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 01. 31

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013 (III.13.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2019.01.31.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja Sárbogárd Város lakossága egészségének és a város felszín alatti vizeinek védelme, valamint a szennyvíz-közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályainak megalkotása.

(2) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a gyűjtés, begyűjtés szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, elhagyni, kezelni.

(3) Sárbogárd Város Önkormányzata a közszolgáltatási, település és köztisztasági feladatai teljesítése és a környezetvédelmi követelmények teljesítése érdekében a közmű befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

E rendelet alkalmazásában:

2. § Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban: szennyvíz): a település területén, a közcsatornába be nem kötött, emberi tartózkodásra alkalmas épületek és telkek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, továbbá a gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, melyet a keletkezés helyétől gépjárművel kell elszállítani ártalmatlanítás céljából.

2. Leürítő hely: a szennyvíztisztító telep acéltartályos kiegészítő műtárgya,

3. Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna,

4. Közszolgáltató: aki szennyvizet a gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, kezeli,

5. Begyűjtés: a szennyvizek az ingatlan tulajdonosától, birtokosától vagy használójától történő átvétele,

6. Szállítás: a szennyvizek telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.

7. Ártalmatlanítás: a szennyvíz okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó – közegészségügyi, vízügyi és környezetvédelmi előírások szerint megszabott technológiával és védelemmel végzett – kezelése fizikai – kémiai, vagy biológiai módszerrel.

8. Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonos /használó által a közszolgáltatónak fizetendő a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra megállapított díj.

3. § (1)1 [

(2) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről, az alábbiak szerint:

a) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt a közcsatornába kell bevezetni,

b) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező szennyvíz megfelelő ideiglenes tárolásáról közműpótló létesítményben, és rendszeres elszállíttatásáról vagy

c) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetéséről.

(3)2

(4) A jelen rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról a kötelező helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni.

4. § (1) A közszolgáltatás a tevékenység tartalmában az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlanon gyűjtött, a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésére (begyűjtésére) és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szennyvíz elhelyezés céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása körében a szennyvíz az önkormányzat szennyviztisztó telepén történő elhelyezésére.

(2) Sárbogárd Város közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult kezelő Killer Mihály egyéni vállalkozó (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.) mint közszolgáltató.

(3) Sárbogárd Város közigazgatási területén a közszolgáltatás köréből a szennyvíz ártalmatlanításának teljesítésére kizárólagosan jogosult kezelő a FEJÉRVÍZ ZRT (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) önkormányzati szolgáltató.

(4)3 Sárbogárd Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására kijelölt átadási hely a Sárbogárd 0124/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep.

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

5. § (1) Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szerződés megkötése,

c) gondoskodik a szennyvíz elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről,

d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,

e) a szennyvízzel kapcsolatos egyes jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,

f) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályba nem rendezett – önkormányzati feladat és hatáskör megállapítása,

g) a közszolgáltató részére a jelen rendeletben meghatározott területi, tárgyi és személyi hatállyal kizárólagos közszolgáltatási jog biztosítása.

(2) A leürítőhely üzemeltetője által szolgáltatott adatok alapján meg kell határozni a befogadó kapacitását.

A közszolgáltató kötelezettségei, a szerződés tartalmi elemei

6. § (1) A közszolgáltató kötelezettsége a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a rendelet 4. § (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatás ellátása.

(2) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. Közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készít, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig köteles az önkormányzatnak benyújtani.

(3) A közszolgáltatási tevékenységének éves értékeléséhez köteles részletes beszámolót, valamint a jogszabályi előírások szerinti vizsgálati elemzés részeként költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási díj felülvizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét akkor láthatja el, ha

a) biztosítani tudja a közszolgáltatáshoz külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását,

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vízügyi hatósági engedéllyel rendelkezik,

c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű biztosítékkal, garanciával,

d) az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.

(5) A közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett közszolgáltatási engedélyének megfelelően egyéb közszolgáltatási tevékenységet is folytat, úgy jelen közszolgáltatás keretébe nem tartozó egyéb szolgáltatás költségei elszámolását és díjat, köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

7. § (1)4 Az önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és szállításáról nyílt pályázati eljárással kiválasztott egyéni vállalkozó útján, míg a szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról pályázati kiírás nélkül a saját tulajdonát képező Sárbogárd 0124/2 hrsz-ú szennyvíztisztó telepen gondoskodik, melynek üzemeltetését a viziközműrendszert - Bérleti és Üzemeltetési szerződés alapján - üzemeltető gazdálkodó szervezet látja el.

(2)5 A közszolgáltatási szerződést a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult kezelővel 5 évre szólóan kell megkötni.

(3)6 [6]A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre és az aláírását követő hónap első napjától köteles a Közszolgáltató tevékenységét ellátni.

(4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg.

(5) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:

a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a szennyvíz begyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,

e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit az önkormányzat ezirányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,

g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződéskötéskor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást,

h) a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,

i) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját,

j) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt, vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiért való felelősségvállalást,

h) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

(5) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb tevékenységek összehangolásának elősegítését,

c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,

d) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,

(6) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszám és képzettségű szakember alkalmazását,

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,

e) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására az önkormányzat által kijelölt leürítő hely igénybevételét,

f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzatnak történő tájékoztatási kötelezettséget,

g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,

i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

(7) A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

a) a benne meghatározott időtartam lejártával,

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszünésével,

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődőtt meg,

d) felbontással a teljesítés megkezdését követően,

e) rendes vagy rendkívüli felmondással.

(8) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél rendes felmondással hat hónapos felmondási idővel, írásban mondhatja fel. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni.

(9) Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha

a) a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapított.

b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

(10) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felhívása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

(11) Az önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés felmondásával egyidőben intézkednie kell a közszolgáltatás ellátását biztosító döntések meghozataláról.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

8. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba nem vezetett szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a kezelés tényét a közszolgáltatónak bejelenteni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, és a jelen rendelet 4. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függő elszállításáról.

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(5) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha a beépített ingatlanán senki nem tartózkodik, ezért ott vízfogyasztás hiányában szennyvíz nem keletkezik.

(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles eleget tenni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(7) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tekintetében akik, a szennyvizet a közszolgáltatónak adják át, a nyilvántartásról és bejelentéséről a közszolgáltató gondoskodik.

A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések

9. § (1) A szennyvizet leürítő helyen szabad elhelyezni, leereszteni, ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely üzemeltetője jogosult.

(2) A közszolgáltató a szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy a leürítő helyen elhelyezett szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható legyen.

10. § (1) A közszolgáltató köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán, illetve magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése esetén ennél rövidebb időn belül a szolgáltatást elvégezni.

(2) A szennyvíz begyűjtése szállítása és ártalmatlanítása csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető illetőleg korlátozható.

(3) A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az ismeretlen összetételű, veszélyessége megállapításáig veszélyesnek minősített, illetve, ha a külön jogszabályok szerint a leürítő helyen nem helyezhető el.

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos közműpótló létesítményéből a szennyvíz kitermelését és elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés és szóródás-mentes, bűz és szaghatást kizáró géppel végezheti.

(5) A szennyvíz közműpótló létesítményből történő kitermelése, szállítása és leürítése közben elszennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabály szerint engedélyezett szerrel.

(6) A kezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető.

(7) A szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt eszköz tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.

10/A. §7 A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.

A közszolgáltatás díja

11. § (1)8 A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak, használónak kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjból álló - közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék 1 m3-e.

(2)9 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza

(3)10 A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. A közszolgáltatási díj alapdíj része tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket.

(4) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.

(5) A közszolgáltatás díj csökkentő tényezőjeként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetve önkormányzati támogatást.

(6) A közszolgáltató minden évben egy alkalommal – legkésőbb november 15-ig, kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott az önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás függvényében.

(7) A közszolgáltató állapítja meg a közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétele és az elszállított szennyvíz mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján.

(8) A 3. § (2) bek. b) pontjának megfelelő ingatlantulajdonosok a számla és ellenőrző szelvény kiállítását követő 60 napon belüli bemutatásával az önkormányzattól támogatásban részesülnek. A támogatás összege bruttó 500.-Ft/m3. A támogatási igény 60 napon túl elévül.

(9) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles megfizetni.

(10) A közszolgáltatás igénybevételért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

Általános jogi felelősség

12. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a jogszabályokban vagy a reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi, vízügyi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerint felelősséggel tartozik (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi).

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles

a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg a környezetkárosítást abbahagyni,

b) az általa okozott károkért helytállni,

c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség – az ellenkező bizonyításáig – annak az ingatlannak a tulajdonosát és használóját egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetve folytatták.

(4)11 Ezen rendelet szerinti közszolgáltatási tevékenység kizárólag a vízügyi hatóság engedélyével végezhető.

Közszolgáltatási bírság

13. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával

a) a vonatkozó jogszabályok vagy a személyét érintő hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez,

c) s szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérő módon végzi, közszolgáltatási bírságot köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási bírságot a vízügyi hatóság szabja ki.

(3) A bírság kiszabására a vízügyi hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározott cselekményről való tudomásszerzéstől számított egy éven túl nincs lehetősége. A cselekmény elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll.

(4) A közszolgáltatási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(5) A jogerősen kivetett közszolgáltatási bírság adók módjára behajtható köztartozás.

(6) A közszolgáltatási bírság kiszabására vonatkozó eljárási szabályokat, a bírság mértékét és megállapításának módját külön jogszabály állapítja meg.

Átmeneti, hatályba léptetés rendelkezése

14. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke:
a) Alapdíj: 7000 Ft +ÁFA /ürítési alkalom
b) Ürítési díj: 690 Ft/m+ÁFA
A rendelet 11. § (8) bekezdése szerinti kedvezmény összege: 500 Ft/m3
1

Hatályon kívül helyezte a 37/2015 (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan: 2015. IX. 25-től

2

Hatályon kívül helyezte a 37/2015 (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan: 2015. IX. 25-től

3

Hatályon kívül helyezte a 37/2015 (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan: 2015. IX. 25-től

4

Hatályon kívül helyezte a 37/2015 (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan: 2015. IX. 25-től

5

A rendelet szövegét a 1/2019 (I. 31.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019 II. 01-től

6

A rendelet szövegét a 37/2015. (IX. 24.)önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. IX. 25-től

7

A rendelet szövegét a 37/2015 (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. IX. 25.-től

8

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. VI. 23-tól

9

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. VI. 23-tól

10

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. VI. 23-tól

11

A rendelet szövegét a 37/2015 (IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. IX. 25.-től