Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2013 (IV.17.) önkormányzati rendelete

A partnerségi egyeztetés szabályairól.

Hatályos: 2013. 04. 18- 2015. 04. 22

Sárbogárd Város Önkormányzata

Képviselő-testületének


20/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete


a partnerségi egyeztetés szabályairól


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében,  településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:


A rendelet alkalmazási köre

1. §        A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban stratégia) és a településrendezési eszközök készítését, módosítását a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a településen, illetve a tervezési területen és hatáskörnyezetében érintettekkel (továbbiakban partnerek)


A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre

2. § (1)   A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner:

a)    adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel

       vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

b)    adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel

rendelkező gazdálkodó szervezet,

c)    Sárbogárdon bejegyzett vagy működő civil szervezet,

d)    valamennyi Sárbogárdon működő elismert egyház.


A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1)   Az önkormányzat a partnerek tájékoztatása céljából külön felületet biztosít a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentumok elhelyezése érdekében.

(2)   A településfejlesztési vagy településrendezési dokumentum fajtájától és az egyeztetési eljárás fajtájától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentum, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt tölt fel a város hivatalos honlapján biztosított helyre tájékoztatásként.

(3)   Az előzetes tájékoztatás és a véleményeztetés céljából történő tájékoztatás megjelenéséről felhívást tesz közzé:

a)    a város hivatalos honlapján,

b)    a helyi újságokban,

  1. a városháza épületében és a városközpontban lévő üveges hirdetőkben.


Az egyeztetésben részt vevők javaslatai és véleményei közlésének módja

4. §        A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban meghatározott határidőig írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

a)    a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal címére (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) történő megküldéssel vagy

b)    elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban meghatározott e-mail címre.

Az egyeztetésben részt vevők javaslatainak és véleményeinek kezelése

5. § (1)   A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell.

 (2)  A beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást is tartalmaz.

 (3)  A vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.       Az egyeztetés módja lehet (a polgármester döntése alapján) helyben szokásos fórum vagy meghívásos tárgyalás.

 (4)  Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson a szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

 (5)  A polgármester gondoskodik az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázat 3. § (1) bekezdés szerinti helyre történő feltöltéséről és erről hirdetményt jelentet meg a város hivatalos honlapján és a hivatal hirdetőtábláján.


Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. § (1)   A polgármester az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközt a kihirdetését követő 10 napon belül teljes terjedelmében feltölti a 3. § (1) bekezdés szerinti helyre.

 (2)  A (1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt tesz közzé:

a)    a város hivatalos honlapján,

b)    a helyi újságokban és

c)    a városháza épületében és a városközpontban lévő üveges hirdetőkben.


Záró rendelkezések

7. §        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Sárbogárd, 2013. április 12.


                               (:Dr. Sükösd Tamás:)              (:Demeterné Dr. Venicz Anita:)

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2013. április 17.

                                                                                (:Demeterné Dr. Venicz Anita:)

                                                                                                     jegyző