Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 08. 24- 2013. 08. 28


Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


29/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete


A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2013. augusztus 9.                                Dr. Sükösd Tamás                 Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2013.  augusztus 23.

                                                                                 Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                   jegyző