Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2013. 08. 24- 2013. 08. 28

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete


A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdés, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) a következő alcímmel és 14/A – 14/C §-al. egészül ki.


A közterület filmforgatási célú használata


14/A. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: mozgóképről szóló törvény) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a közterület filmforgatási célú használathoz kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI. 14.) Korm. rendelet szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, mozgóképről szóló törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(3) A filmforgatás célú közterület-használat a 30 napot nem haladhatja meg, ezen időtartam indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.


(4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Ettől eltérő használat csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.


 (5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

14/B. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a mozgóképről szóló törvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat rendelkezései az irányadóak.


(2) Díj megfizetése alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(3) Várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díjtáblázat 50%-a.


(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Sárbogárd Város  közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi területek a Hősök tere 655, 657, 658/2 hrsz, a Tompa Mihály utca területe 731 hrsz.


14/C. § (1) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.


(3) Amennyiben a mozgóképről szóló törvény szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés áll fenn, akkor a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

           

2. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.          

             

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2013. augusztus 9.                                Dr. Sükösd Tamás                Demeterné Dr. Venicz Anita:

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            


Kihirdetve: 2013. augusztus 23.

                                                                                 Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                    jegyző