Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 06. 20- 2013. 06. 30


Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete


a Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2013. évi költségvetéséről


Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult települések képviselő-testületei együttes ülésén hozott döntéseinek megfelelően, a következő rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre, azok költségvetésére, költségvetésének módosítására (továbbiakban: költségvetési szervek)

b) az Önkormányzat

költségvetésére, költségvetésének módosítására.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


2.§ (1)[1] A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 1.789.007.000,- Ft bevétellel, 1.953.373.000,- Ft kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 164.366.000,- Ft forráshiányt állapít meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(3)[2] A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/7. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 322.430.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(4)[3] A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  467.779.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékokés szociális

   hozzájárulás                                                            113.171.000,-Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                              724.576.000,-Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                          137.000,-Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              218.163.000,-Ft

- tartalékok                                                                   5.500.000,- Ft

- hitel törlesztése működési célra                              72.245.0000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                               289.405.000,-Ft

- felújítások                                                                    33.025.000,-Ft

- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)                      29.372.000,-Ft


3.§ (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  költségvetése a 18/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 22/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.


4.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/7. melléklet szerint határozza meg.


5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.


6.§ (1) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó forrásokat a 1/4. melléklet szerint határozza meg.


7.§ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziorvosi ellátásra 7.867.000 Ft,

- a védőnői feladatokra 19.734.000 Ft,

- az iskola-egészségügyi feladatokra 932.000 Ft

biztosítandó összeggel számol a költségvetés.


8.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.


9.§ (1) [4] A fejlesztési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 63.168.000 Ft  fejlesztési hitelfelvétellel határozza meg. A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 101.198.000 Ft működési hitelfelvétellel határozza meg


(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

-   hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

-  hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.


3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai


10.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.000.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.


11.§ A képviselő-testület 500.000 Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2013. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.


12.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 31.551.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.


4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések


13.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást  két évenként kell végrehajtani.


5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok


14.§ (1) A költségvetési szervek  felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására  a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2013. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2013. évi előirányzat terhére nem tehető.


15.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.


16.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A költségvetési szerveknek a  céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.


17.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.


18.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.150.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 300.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.


6. Vegyes rendelkezések


19.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.


20.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.


21.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.  


7. Záró rendelkezések


22.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.Sárbogárd, 2013. február 15.


Dr. Sükösd Tamás
    polgármester                       

Demeterné Dr. Venicz Anita

jegyzőKihirdetve: 2013. február 21.

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[5]


 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

82 374

11 182

102 502

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

22 037

3 019

26 749

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

120 420

5 556

51 680

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
  - támogatásértékű működési kiadások
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
 - általános tartalék
  -céltartalék
Hitel törlesztése működési célra
Működési költségvetés összesen

224 837

19 757

180 931

Intézményi beruházások

2 763


1 200

Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
  - befektetési célú részesedések vásárlása
  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Hitel törlesztése felhalmozási célra
Felhalmozási költségvetés összesen

2 763


1 200

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

227 594

19 757

182 131


megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatások

12 588

145 770

50 956

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 365

27 539

13 680

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

10 797

421 925

49 746

Ellátottak pénzbeli juttatásai95

Egyéb működési célú kiadások


814 499


 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


596 336


  - támogatásértékű működési kiadások


17 112


 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551


  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


169 500


Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


5 500


 - általános tartalék


5 000


  -céltartalék


500


Hitel törlesztése működési célra


72 245


Működési költségvetés összesen

26 750

1 487 478

114 477

Intézményi beruházások


285 252


Felújítások


33 025


Egyéb felhalmozási kiadások


3 963


   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


3 963


  - befektetési célú részesedések vásárlása
  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Hitel törlesztése felhalmozási célra


29 372


Felhalmozási költségvetés összesen


351 612


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

26 750

1 839 090

114 477


megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

62 407

467 779

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

16 782

113 171

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

64 452

724 566

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42

137

Egyéb működési célú kiadások


218 163

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások


17 112

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


169 500

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


5 500

 - általános tartalék


5 000

  -céltartalék


500

Hitel törlesztése működési célra


72 245

Működési költségvetés összesen

142 673

1 601 571

Intézményi beruházások

 190

289 405

Felújítások


33 025

Egyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célra


29 372

Felhalmozási költségvetés összesen

 190

351 802

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

143 873

1 953 373


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Közhatalmi bevételek800

Intézményi működési bevételek

70 083

2 191

6 372

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók (iparűzési adó) 
Illetékek
Pótlékok, bírságok
Átengedett központi adók
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevételek

2 328Működési célú költésgvetési bevételek összesen

72 411

2 191

7 172

Működési célú hiány

-152 420

-17 566

-173 759

Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

152 217

17 405

173 490

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 203

 161

 269

Hitelfelvétel működési célra
Működési költségvetés összesen

224 831

19 757

180 931

Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
Felhalmozási célú hiány

-2 763


-1 200

Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

2 763


1 200

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra
Felhalmozási költségvetés összesen

2 763


1 200

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

227 594

19 757

182 131


megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Közhatalmi bevételek


1 000


Intézményi működési bevételek

1 235

95 444

12 906

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000


Illetékek
Pótlékok, bírságok


3 000


Átengedett központi adók


35 000


Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000


Költségvetési támogatása


810 390


Támogatásértékű működési bevételek


185 411


Működési célú költségvetési bevételek összesen

1 235

1 344 245

13 012

Működési célú hiány

-25 515


-101 465

Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

25 501


101 360

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

14 

29 246

 105

Hitelfelvétel működési célra


101 198


Működési költségvetés összesen

26 750

1 474 689

114 477

Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek


6 229


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053


Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


256 084


Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


295 366


Felhalmozási célú hiány


-56 246


Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


 5 867


Hitel felvétele felhalmozási célra


63 168


Felhalmozási költségvetés összesen


364 401


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

26 750

1 839 090

114 477


megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


1 800

Intézményi működési bevételek

17 320

205 551

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


 106

Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000

IlletékekPótlékok, bírságok


3 000

Átengedett központi adók


35 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000

Költségvetési támogatása


810 390

Támogatásértékű működési bevételek


187 739

Működési célú költségvetési bevételek összesen

17 320

1 457 586

Működési célú hiány

-126 363

 -143 985

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

126 363


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


 29 998

Hitelfelvétel működési célra


101 198

Működési költségvetés összesen

143 683

1 588 782

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek


6 229

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


256 084

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


295 366

Felhalmozási célú hiány


-56 436

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


 6 057

Hitel felvétele felhalmozási célra


63 168

Felhalmozási költségvetés összesen


364 591

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

143 873

1 953 373


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi bevételei forrásonként


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Közhatalmi bevételek800

Intézményi működési bevételek

70 083

2 191

6 372

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók (iparűzési adó) 
Illetékek
Pótlékok, bírságok
Átengedett központi adók
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevételek

2 328Működési célú költésgvetési bevételek összesen

72 411

2 191

7 172

Működési célú hiány

-152 420

-17 566

-173 759

Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

152 217

17 405

173 490

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 203

 161

 269

Hitelfelvétel működési célra
Működési költségvetés összesen

224 831

19 757

180 931

Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
Felhalmozási célú hiány

-2 763


-1 200

Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

2 763


1 200

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Hitel felvétele felhalmozási célra
Felhalmozási költségvetés összesen

2 763


1 200

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

227 594

19 757

182 131


megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Közhatalmi bevételek


1 000


Intézményi működési bevételek

1 235

95 444

12 906

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000


Illetékek
Pótlékok, bírságok


3 000


Átengedett központi adók


35 000


Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000


Költségvetési támogatása


810 390


Támogatásértékű működési bevételek


185 411


Működési célú költségvetési bevételek összesen

1 235

1 344 245

13 012

Működési célú hiány

-25 515


-101 465

Működési célú többlet
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

25 501


101 360

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

14 

29 246

 105

Hitelfelvétel működési célra


101 198


Működési költségvetés összesen

26 750

1 474 689

114 477

Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek


6 229


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053


Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


256 084


Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


295 366


Felhalmozási célú hiány


-56 246


Felhalmozási célú többlet
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


 5 867


Hitel felvétele felhalmozási célra


63 168


Felhalmozási költségvetés összesen


364 401


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

26 750

1 839 090

114 477


megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


1 800

Intézményi működési bevételek

17 320

205 551

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


 106

Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000

IlletékekPótlékok, bírságok


3 000

Átengedett központi adók


35 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000

Költségvetési támogatása


810 390

Támogatásértékű működési bevételek


187 739

Működési célú költségvetési bevételek összesen

17 320

1 457 586

Működési célú hiány

-126 363

 -143 985

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

126 363


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


 29 998

Hitelfelvétel működési célra


101 198

Működési költségvetés összesen

143 683

1 588 782

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek


6 229

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


256 084

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


295 366

Felhalmozási célú hiány


-56 436

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


 6 057

Hitel felvétele felhalmozási célra


63 168

Felhalmozási költségvetés összesen


364 591

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

143 873

1 953 373
1/1 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[6]Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi támogatásértékű bevételei


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

2 328Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű működési bevételek összesen

2 328Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


156 020


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól


28 533


Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


858


Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű működési bevételek összesen


185 411


Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


6 229


Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen


6 229megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


158 348

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraTámogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól


28 533

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


858

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesen


187 739

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


6 229

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraA 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen


6 229
1/2. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[7]


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi átvett pénzeszközei


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

 0

 0

 0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 106

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

 0

 0

 106

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


8 008


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből


248 076 


Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


256 084
megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektőlMűködési célú pénzeszközátvétel egyházaktólMűködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktólMűködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól


 106

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólMűködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólMűködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetésébőlMűködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektőlMűködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásbólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlMűködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

 0

 106

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektőlFelhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktólFelhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


8 008

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktólFelhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólFelhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólFelhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből


248 076 

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektőlFelhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásbólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


256 084


1/3 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[8]


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
Tartós részesedések értékesítése
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje
Privatizációból származó bevételek
Vállalatértékesítésből származó bevételek
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel
Felhalmozási célú saját bevételek összesen
Igazgatási szolgáltatási díj800

Felügyeleti jellegű tevékenység díja
Bírság bevétele
Közhatalmi bevételek800

Áru- és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

500Egyéb sajátos bevétel
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke4 012

Bérleti és lízingdíj bevételek200

Intézményi ellátási díjak

52 900

1 423


Alkalmazottak térítése
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
Egyéb saját működési bevétel

53 400

1 423

4 212

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

16 683

768

2 160

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen
Intézményi működési bevételek összesen

70 083

2 191

6 372megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
Tartós részesedések értékesítése
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje
Privatizációból származó bevételek
Vállalatértékesítésből származó bevételek
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel
Felhalmozási célú saját bevételek összesen
Igazgatási szolgáltatási díj


500


Felügyeleti jellegű tevékenység díja
Bírság bevétele


500


Közhatalmi bevételek


1 000


Áru- és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

160

500


Egyéb sajátos bevétel


16 024


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérleti és lízingdíj bevételek


13 200


Intézményi ellátási díjak


28 470

6 151

Alkalmazottak térítése

160Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése


500


Egyéb saját működési bevétel

320

58 694

6 151

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

915

35 250

6 755

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen


1 500


Intézményi működési bevételek összesen

1 235

95 444

12 906


megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díj


1 300

Felügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevétele


500

Közhatalmi bevételek


1 800

Áru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke


1 160

Egyéb sajátos bevétel


16 024

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke


4 012

Bérleti és lízingdíj bevételek


13 400

Intézményi ellátási díjak

8 535

97 479

Alkalmazottak térítése


160

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése


500

Egyéb saját működési bevétel

8 535

132 753

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

8 785

71 316

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen


1 500

Intézményi működési bevételek összesen

17 320

205 551


1/4 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[9]


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi költségvetési támogatása, sajátos működési és felhalmozási bevételei


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Általános feladatok támogatása

209 661

Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása

259 248

Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

313 497

Kulturális feladatainak támogatása

14 527

Központosított előirányzatok 

629 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása


A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja


Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


Címzett támogatás


Céltámogatás


Vis maior támogatás

9 206 

Egyéb központi támogatás

3 622 

Önkormányzat költségvetési támogatása 

810 390


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Pótlékok, bírságok

3 000

Gépjárműadó

35 000

Luxusadó


Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó


Átengedett egyéb központi adók


Átengedett központi adók

35 000

Környezetvédelmi bírság


Természetvédelmi bírság


Műemlékvédelmi bírság


Építésügyi bírság


Talajterhelési díj

4 000

Egyéb sajátos bevételek


Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                 

4 000

Önkormányzati lakások értékesítése

500

Önkormányzati ingatlan értékesítés


Önkormányzati lakótelek értékesítés

5 792

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel


Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel


Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

26 761

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053


1/5 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[10]


Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű kiadásai

megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Támogatásértékű működési kiadások

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

Támogatásértékű felhalmozási kiadások


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

6 5986 598

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

10 51410 514

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Támogatásértékű működési kiadások

17 11217 112

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

Támogatásértékű felhalmozási kiadások


1/6 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[11]


Sárbogárd Város Önkormányzat
 2013. évi átadott pénzeszközei


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

11 47011 470

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

20 08120 081

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

31 55131 551

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen


1/7. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[12]

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási kiadások feladatonként felújítási kiadások célonként


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Informatikai eszközök vásárlása1 000


Antivírus szoftver vásárlás200


KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése

Belterületi vízrendezés

gépkocsi vársárlás

2 500
 számítógép vás.

 263

Beruházás összesen:

2 763


1 200megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Informatikai eszközök vásárlása
1 000

Antivírus szoftver vásárlás
200

KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása

6 9536 953

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

211 350211 350

KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése

43 73543 735

Belterületi vízrendezés

20 00020 000

gépkocsi vársárlás
2 500

 számítógép vás.


 190


 453

 számítógép. Interaktív tábla vás.

 3 214 3 214

Beruházás összesen:

285 252289 405


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Útfelújítás

2 db Pusztaegresi útfelújítás

Felújítás összesen:


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Útfelújítás

20 00020 000

2 db Pusztaegresi útfelújítás

13 02513 025

Felújítás összesen:

33 02533 025


A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)


megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

Belterületi vízrendezés

20 000
Útfelújítás

20 000
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

23 168


Összesen

63 168

megnevezés

 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Belterületi vízrendezés
20 000

Útfelújítás
20 000

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"
23 168Összesen
63 168

1/8. melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez[13]

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi általános és céltartalék


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

CéltartalékokKötvény árfolyamkockázatára

500

500
Céltartalék összesen:

500

500


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

Általános tartalékokfelhalmozási célúműködési célú

5 000

5 000
Általános tartalék összesen:

5 000

5 0001/9. melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez[14]


Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

82 374  82 374  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

22 037  22 037  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

120 420  120 420  

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0  

  - támogatásértékű működési kiadások
0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
0  

 - általános tartalék
0  

  -céltartalék
0  

Működési költségvetés összesen

224 831  224 831  

Intézményi beruházások

2 763  2 763  

Felújítások
0  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

2 763   

0  

0  

2 763  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

227 594  

0  

0  

227 594  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek
0  

Intézményi működési bevételek

70 083  70 083  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 
0  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok
0  

Átengedett központi adók
0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0  

Költségvetési támogatása
0  

Támogatásértékű működési bevételek

2 328  2 328  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

72 411  

0  

0  

72 411  

Működési célú hiány

-152 420  -152 420  

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

152 217  152 217  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 203203  

Működési költségvetés összesen

224 831  

0  

0  

224 831  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
0  

Felhalmozási célú hiány

-2 763  

0  

0  

-2 763  

Felhalmozási célú többlet

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

2 763  2 763  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Hitel felvétele felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

2 763  

0   

0  

2 763  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

227 594  

0  

0  

227 594  1/10. melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez[15]

Városi Bölcsőde
  2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

11 182  11 182  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 019  3 019  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5 556  5 556  

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0  

  - támogatásértékű működési kiadások
0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
0  

 - általános tartalék
0  

  -céltartalék
0  

Működési költségvetés összesen

19 757  

0  

0  

19 757  

Intézményi beruházások
0  

Felújítások
0  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 757  19 757  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek
0  

Intézményi működési bevételek

2 191  2 191  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 
0  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok
0  

Átengedett központi adók
0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0  

Költségvetési támogatása
0  

Támogatásértékű működési bevételek
0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

2 191  

0  

0  

2 191  

Működési célú hiány

-17 566  

0  

0  

-17 556  

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

17 405  17 405  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 161161  

Működési költségvetés összesen

19 757  

0  

0  

19 757  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

0   

0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú többlet
0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Hitel felvétele felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

19 757  

0  

0  

19 757  


1/11. melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez[16]


Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

77 406  


25 096  

102 502  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

20 205  


6 544  

26 749  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

38 827  


12 853  

51 680  

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0  

  - támogatásértékű működési kiadások
0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
0  

 - általános tartalék
0  

  -céltartalék
0  

Működési költségvetés összesen

136 438  

0  

44 493  

180 931  

Intézményi beruházások

1 200  1 200  

Felújítások
0  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

1 200  

0  

0  

1 200   

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

137 638  

0  

44 493  

182 131  megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

600  


200  

800  

Intézményi működési bevételek

6 372  6 372  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 
0  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok
0  

Átengedett központi adók
0   

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0  

Költségvetési támogatása
0  

Támogatásértékű működési bevételek
0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

6 972  

0  

200  

7 172  

Működési célú hiány

-129 466  

0  

-44 293  

-173 759  

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

129 197  


44 293  

173 490  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 269269  

Működési költségvetés összesen

136 438  

0  

44 493  

180 931  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
0  

Felhalmozási célú hiány

-1 200  -1 200  

Felhalmozási célú többlet

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

1 200  1 200  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Hitel felvétele felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

1 200   1 200  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

137 638  

0  

44 493  

182 131  


1/12. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [17]


Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

12 588  12 588  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 365  3 365  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

10 797  10 797  

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0  

  - támogatásértékű működési kiadások
0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
0  

 - általános tartalék
0  

  -céltartalék
0  

Működési költségvetés összesen

26 750  

0  

0  

26 750  

Intézményi beruházások
0  

Felújítások
0  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

26 750  

0  

0  

26 750  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek
0  

Intézményi működési bevételek

1 235  1 235  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 
0  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok
0  

Átengedett központi adók
0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0  

Költségvetési támogatása
0  

Támogatásértékű működési bevételek
0  

Működési célú költésgvetési bevételek  összesen

1 235  

0  

0  

1 235  

Működési célú hiány

-25 515  

0  

0  

-25 515  

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

25 501  25 501  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 1414  

Működési költségvetés összesen

26 750  

0  

0  

26 750  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú többlet
0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Hitel felvétele felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

26 750  

0  

0  

26 750  


1/13. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [18]


Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

133 270  

12 500  


145 770  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

24 164   

3 375  


27 539  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

417 296  

3 559  

1 070  

421 925  

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

596 336  596 336  

  - támogatásértékű működési kiadások

17 112  17 112  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

21 907  

9 644  


31 551  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

169 500  169 500  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

5 500  

0  

0  

5 500  

 - általános tartalék

5 000  5 000  

  -céltartalék

500  500  

Hitel törlesztése működési célra

72 24572 245

Működési költségvetés összesen

1 457 330  

29 078  

1 070  

1 487 478  

Intézményi beruházások

285 252  285 252  

Felújítások

33 025  33 025  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

3 963  3 963  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra

29 372  29 372  

Felhalmozási költségvetés összesen

351 612  351 612  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 808 942  

29 078  

1 070  

1 839 090  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

1 000  1 000  

Intézményi működési bevételek

87 432  

8 012  


95 444  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 

187 864  

21 066  

1 070  

210 000  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok

3 000  3 000  

Átengedett központi adók

35 000  35 000  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 000  4 000  

Költségvetési támogatása

810 390  810 390  

Támogatásértékű működési bevételek

185 411  185 411  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 314 097  

29 078  

1 070  

1 344 245  

Működési célú hiány
0  

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
0  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 29 24629 246  

Hitel felvétele működési célra

101 198101 198

Működési költségvetés összesen

1 444 541  

29 078  

1 070  

1 474 689  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6 229  6 229  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053  33 053  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

256 084  256 084  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

295 366  295 366  

Felhalmozási célú hiány
0  

Felhalmozási célú többlet

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

 5 867 5 867

Hitel felvétele felhalmozási célra

63 168  63 168  

Felhalmozási költségvetés összesen

364 401  364 401  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 808 942  

29 078  

1 070  

1 839 090  


1/14. melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez[19]


Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

50 956  50 956  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

13 680  13 680  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

49 746  49 746  

Ellátottak pénzbeli juttatásai

95  95  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0  

  - támogatásértékű működési kiadások
0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
0  

 - általános tartalék
0  

  -céltartalék
0  

Működési költségvetés összesen

114 477  

0  

0  

114 477  

Intézményi beruházások
0  

Felújítások
0  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

114 477  

0  

0  

114 477  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek
0  

Intézményi működési bevételek

13 012  13 012

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 
0  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok
0  

Átengedett központi adók
0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0  

Költségvetési támogatása
0  

Támogatásértékű működési bevételek
0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

13 012  

0  

0  

13 012  

Működési célú hiány

-101 465  

0  

0  

-101 465  

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

101 360  101 360  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 105105  

Működési költségvetés összesen

114 477  

0  

0  

114 477  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú hiány
0  

Felhalmozási célú többlet
0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Hitel felvétele felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

114 477  

0  

0  

114 477  


1/15. melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez[20]


Sárbogárdi Zengő Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonkéntmegnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

62 407  62 407  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

16 782  16 782  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

64 452  64 452  

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42  42  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0  

  - támogatásértékű működési kiadások
0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
0  

 - általános tartalék
0  

  -céltartalék
0  

Működési költségvetés összesen

143 683  

0  

0  

143 683  

Intézményi beruházások

 190190  

Felújítások
0  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

190  

0  

0  

190  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

143 873  

0  

0  

143 873  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek
0  

Intézményi működési bevételek

17 320  17 320  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 
0  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok
0  

Átengedett központi adók
0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0  

Költségvetési támogatása
0  

Támogatásértékű működési bevételek
0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

17 320  

0  

0  

17 320  

Működési célú hiány

-126 363  

0  

0  

-126 363

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

126 363  126 363  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
0  

Működési költségvetés összesen

143 683  

0  

0  

143 683  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  0  

Felhalmozási célú hiány

-190  

0  

0  

-190  

Felhalmozási célú többlet
0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

 190
Hitel felvétele felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

190  

0  

0  

190  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

143 873  

0  

0  

143 873  
2. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[21]

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi létszám irányszámokmegnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Madarász József Városi Könyvtár

fizikai állomány közalkalmazott

7

1


1

szakmai állomány közalkalmazott

39

6


4

fizikai állomány köztisztviselő

szakmai állomány köztisztviselő35,5


Speciális köztisztviselő (polgármester)1


fizikai állomány MT1


szakmai állomány MT

közfoglalkoztatás

Összesen:

46

7

37,5

5


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

fizikai állomány közalkalmazott

0,5

11

11

31,5

szakmai állomány közalkalmazott

8

16

20

93

fizikai állomány köztisztviselő

Speciális köztisztviselő (polgármester)
1

szakmai állomány köztisztviselő
35,5

fizikai állomány MT
1

szakmai állomány MT

közfoglalkoztatás

7878

Összesen:

86,5

27

31

240

3. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[22]


Sárbogárd város önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből

Eredő fizetési kötelezettségeink 2013. évre és az azt követő évekre várható összege


megnevezés

2013.

2014.

2015.

2016.

Helyi adók


210 000

170 000

170 000

170 000

Osztalékok, koncessziós díjak


26 761

24 000

24 000

24 000

Díjak, pótlékok, bírságok


10 600

14 000

14 000

14 000

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése


6 292

6 000

6 000

6 000

Saját bevételek


253 653

214 000

214 000

214 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

126 827

107 000

107 000

107 000megnevezés

2017.

2018.

további évek

Helyi adók


170 000


170 000

Osztalékok, koncessziós díjak


24 000


24 000

Díjak, pótlékok, bírságok


14 000


14 000

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése


6 000


6 000

Saját bevételek


214 000


214 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

107 000

107 000adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2013.

2014.

2015.


Fejlesztési hitel törlesztése


23 068

12 249

8 991

Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)


37 082

9 674

10 082

Adósságmegújító hitel törlesztése


6 304

12 608

12 608

Fejlesztési hitel kamata


5 610

1 674

1 510

Kötvény kamata


1 692

463

210

Adósságmegújító hitel kamata


5 248

4 113

2 900


Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Új fejlesztési hitel
10 781

Új fejlesztési kamat, egyéb díj


2 500

3 600

3 500

Összesen:


81 504

44 381

50 582


adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

2016.

2017.

2018.

további évek


Fejlesztési hitel törlesztése

7 852

6 202

5 195

16 910

Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)

Adósságmegújító hitel törlesztése

12 608

12 609Fejlesztési hitel kamata

2 139

2 466

2 717


Kötvény kamata

Adósságmegújító hitel kamata

1 639

694
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Új fejlesztési hitel

10 781

10 781

10 781


Új fejlesztési kamat, egyéb díj

 3 195

2 555

1 917


Összesen:

 38 214

35 307

20 610

16 910


4.  melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele


A

B

C

D

E

F

EU Projekt megnevezése:

KDOP-4.1.1./E-11 vízrendezés

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

44 908
44 908

Egyéb forrás

0

Saját forrás

0

Összesen

44 908

0

0

0

44 908

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

0

személyi juttatások járulékai

0

dologi kiadások

0

felújítások

0

beruházások

43 735
43 735

átadott pénzeszközök

0

Összesen

43 735

0

0

0

43 735


EU Projekt megnevezése:

KDOP-3.1.1. Sárbogárd városközpontjának felújítása

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

184 651
184 651

Egyéb forrás

0

Saját forrás

26 699
26 699

Összesen

211 350

0

0

0

211 350

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

0

személyi juttatások járulékai

0

dologi kiadások

0

felújítások

0

beruházások

211 350
211 350

átadott pénzeszközök

0

Összesen

211 350

0

0

0

211 350


EU Projekt megnevezése:

KEOP-7.1.0 Ivóvízellátás Pusztegres, Sárhatvan

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

4 311
4 311

Egyéb forrás

0

Saját forrás

2 642
2 642

Összesen

6 953

0

0

0

6 953

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

0

személyi juttatások járulékai

0

dologi kiadások

0

felújítások

0

beruházások

6 953
6 953

átadott pénzeszközök

0

Összesen

6 953

0

0

0

6 953