Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 11. 19- 2014. 03. 17
Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete


a Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2013. évi költségvetéséről


Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult települések képviselő-testületei együttes ülésén hozott döntéseinek megfelelően, a következő rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre, azok költségvetésére, költségvetésének módosítására (továbbiakban: költségvetési szervek)

b) az Önkormányzat

költségvetésére, költségvetésének módosítására.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


2. § (1)[1] A  Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 2.068.349.000,- Ft bevétellel, 2.185.130.000,- Ft kiadással fogadja el, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 116.781.000,- Ft forráshiányt állapít meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(3) [2] A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/7. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 325.765.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(4) [3]  A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

- személyi juttatások                                                  434.203.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékokés szociális

   hozzájárulás                                                            103.898.000,-Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                              653.495.000,-Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             42.000,-Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              314.169.000,-Ft

- tartalékok                                                                   5.374.000,- Ft

- hitel törlesztése működési célra                               153.969.000,-Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                               288.930.000,-Ft

- felújítások                                                                    36.835.000,-Ft

- egyéb felhalmozási kiadás                                             3.053.000,-Ft

- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)                    191.162.000,-Ft

(4) A Rendelet 9.§. (1) bekezdésének második mondata módosul az alábbiakra:

   “(1) A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 53.739.000 Ft működési hitelfelvétellel határozza meg.”


3. § (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  költségvetése a 18/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 22/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.


4. § A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/7. melléklet szerint határozza meg.


5. § A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.


6. § (1) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó forrásokat a 1/4. melléklet szerint határozza meg.


7. § A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziorvosi ellátásra 7.867.000 Ft,

- a védőnői feladatokra 19.734.000 Ft,

- az iskola-egészségügyi feladatokra 932.000 Ft

biztosítandó összeggel számol a költségvetés.


8. § A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.


9. § (1)[4] A fejlesztési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 63.168.000 Ft  fejlesztési hitelfelvétellel határozza meg. A működési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 52.456.000 Ft működési hitelfelvétellel határozza meg.


(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

-   hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

-  hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.


3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai


10. § A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.000.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.


11. § A képviselő-testület 500.000 Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2013. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.


12. § (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 31.551.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.


4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések


13. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást  két évenként kell végrehajtani.


5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok


14. § (1) A költségvetési szervek  felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására  a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2013. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2013. évi előirányzat terhére nem tehető.


15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.


16. § (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A költségvetési szerveknek a  céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.


17. § Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.


18. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.150.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 300.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.


6. Vegyes rendelkezések


19. § A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.


20. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.


21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.  


7. Záró rendelkezések


22. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.Sárbogárd, 2013. február 15.


Dr. Sükösd Tamás
    polgármester                       

Demeterné Dr. Venicz Anita

jegyzőKihirdetve: 2013. február 21.

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

1. melléklet a  5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez [5]


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

30 329

2 191

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételek

2 322


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

32 651

2 191

Működési célú hiány

-62 738

-17 844

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

62 535

17 683

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

203

161

Hitel felvétel müködési célraMűködési költségvetés összesen

95 389

20 035

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekKöltségvetési támogatásaÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesenFelhalmozási célú hiány

-388


Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

388


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

388


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

95 777

20 035

adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Közhatalmi bevételek

800


Intézményi működési bevételek

9 758

1 235

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek összesen

10 558

1 235

Működési célú hiány

-171 469

-26 423

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

171 200

26 409

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

269

14

Hitel felvétel müködési célraMűködési költségvetés összesen

182 027

27 658

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekKöltségvetési támogatásaÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesenFelhalmozási célú hiány

-1 200


Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

1 200


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

183 227

27 658adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Közhatalmi bevételek

1 000


Intézményi működési bevételek

103 579

8 649

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


106

Helyi adók (iparűzési adó) 

210 000


IlletékekPótlékok, bírságok

3 000


Átengedett központi adók

35 000


Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 000


Költségvetési támogatása

947 760


Támogatásértékű működési bevételek

200 195

15

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 504 534

8 770

Működési célú hiány


-43 048

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


41 188

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

29 246

105

Hitel felvétel müködési célra

53 739


Működési költségvetés összesen

1 587 519

50 063

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek

239 691

1 755

Költségvetési támogatása

168 837


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053


Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

8 008


Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

449 589

1 755

Felhalmozási célú hiány

-70 201

1 755

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

5 867


Hitel felvétele felhalmozási célra

63 042


Felhalmozási költségvetés összesen

518 498

1 755

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 106 017

51 818adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


1 800

Intézményi működési bevételek

21 011

176 752

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


106

Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000

IlletékekPótlékok, bírságok


3 000

Átengedett központi adók


35 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000

Költségvetési támogatása


947 760

Támogatásértékű működési bevételek


202 532

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

21 011

1 580 950

Működési célú hiány

-185 895

-84 200

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

185 895


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


29 998

Hitel felvétel müködési célra


53 739

Működési költségvetés összesen

206 906

1 664 687

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek


241 446

Költségvetési támogatása


168 837

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


451 344

Felhalmozási célú hiány

-190

-68 636

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

190

6 057

Hitel felvétele felhalmozási célra


63 042

Felhalmozási költségvetés összesen

190

520 443

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

207 096

2 185 130Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Személyi juttatások

40 193

11 401

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

10 419

3 078

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 777

5 556

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékHitel törlesztése működési célraMűködési költségvetés összesen

95 389

20 035

Intézményi beruházások

388


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

388


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

95 777

20 035Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Személyi juttatások

103 293

12 759

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

26 963

3 411

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

51 771

11 488

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékHitel törlesztése működési célraMűködési költségvetés összesen

182 027

27 658

Intézményi beruházások

1 200


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

183 227

27 658Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Személyi juttatások

151 422

25 544

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

29 065

6 627

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

427 318

19 647

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások

819 079


 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

504 910


  - támogatásértékű működési kiadások

113 118


-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

31 551


  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

169 500


Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

5 374


 - általános tartalék

4 874


  -céltartalék

500


Hitel törlesztése működési célra

153 969


Működési költségvetés összesen

1 586 227

51 818

Intézményi beruházások

287 152


Felújítások

36 835


Egyéb felhalmozási kiadások

4 641


   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

1 588


  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

3 053


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célra

191 162


Felhalmozási költségvetés összesen

519 790


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 106 017

51 818Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

89 591

434 203

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

24 335

103 898

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

92 938

653 495

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42

42

Egyéb működési célú kiadások


314 169

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások


113 118

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


169 500

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


5 374

 - általános tartalék


4 874

  -céltartalék


500

Hitel törlesztése működési célra


153 969

Működési költségvetés összesen

206 906

1 665 150

Intézményi beruházások

190

288 930

Felújítások


36 835

Egyéb felhalmozási kiadások


3 053

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


3 053

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célra


191 162

Felhalmozási költségvetés összesen

190

519 980

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

207 096

2 185 130


1/1 melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez [6]Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi támogatásértékű bevételei


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

2 322


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraTámogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesen

2 322


Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraA 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraTámogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesenTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáraA 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

156 020


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

8 385


Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

35 613


Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

177

15

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesen

200 195

15

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

239 691

1 755

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

239 691

1 755
Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


158 342

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására


8 385

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól


35 613

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


192

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű működési bevételek összesen


202 532

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokraTámogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására


241 446

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattólTámogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptólTámogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástólTámogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlTámogatásértékű felhalmozási bevételek összesen


241 4461/2. melléklet a  5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [7]


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi átvett pénzeszközei

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 106

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 106

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


8 008


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008
megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektőlMűködési célú pénzeszközátvétel egyházaktólMűködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktólMűködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól


 106

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólMűködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólMűködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetésébőlMűködési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektőlMűködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásbólMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlMűködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


 106

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektőlFelhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktólFelhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


8 008

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktólFelhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólFelhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástólFelhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébőlFelhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektőlFelhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásbólFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008
1/3  melléklet  a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[8]adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díjFelügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevételeKözhatalmi bevételekÁru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke

500


Egyéb sajátos bevételTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékeBérleti és lízingdíj bevételekIntézményi ellátási díjak

25 031

1 423

Alkalmazottak térítéseKötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítéseEgyéb saját működési bevétel

25 531

1 423

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

4 791

768

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen

7


Intézményi működési bevételek összesen

30 329

2 191Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díj

800


Felügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevételeKözhatalmi bevételek

800


Áru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke


160

Egyéb sajátos bevételTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

7 398


Bérleti és lízingdíj bevételek

200


Intézményi ellátási díjakAlkalmazottak térítése


160

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítéseEgyéb saját működési bevétel

7 598

320

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

2 160

915

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesenIntézményi működési bevételek összesen

9 758

1 235Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díj

500


Felügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevétele

500


Közhatalmi bevételek

1 000


Áru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke

1 281


Egyéb sajátos bevétel

23 104


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

170


Bérleti és lízingdíj bevételek

13 200


Intézményi ellátási díjak

28 552

2 862

Alkalmazottak térítéseKötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

500


Egyéb saját működési bevétel

66 807

2 862

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

35 272

5 772

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen

1 500

15

Intézményi működési bevételek összesen

103 579

8 649Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseOsztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjakTartós részesedések értékesítéseFelhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréjePrivatizációból származó bevételekVállalatértékesítésből származó bevételekVagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételFelhalmozási célú saját bevételek összesenIgazgatási szolgáltatási díj


1 300

Felügyeleti jellegű tevékenység díjaBírság bevétele


500

Közhatalmi bevételek


1 800

Áru- és készletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértéke


1 941

Egyéb sajátos bevétel


23 104

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke


7 568

Bérleti és lízingdíj bevételek


13 400

Intézményi ellátási díjak

11 817

69 685

Alkalmazottak térítése


160

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeAlkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése


500

Egyéb saját működési bevétel

11 817

116 358

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

9 194

58 872

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen


1 522

Intézményi működési bevételek összesen

21 011

176 752

1/4  melléklet a  5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [9]


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi költségvetési támogatása, sajátos működési és felhalmozási bevételei


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnakMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadásokTámogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnakMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadásokTámogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások
Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

9 514


Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

103 604


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadások

113 118


Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek


9 514

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak


103 604

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadások


113 118

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások
1/5 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[10]


Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi támogatásértékű kiadásai

megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnakMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadásokTámogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnakMűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadásokTámogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

9 514


Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

103 604


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadások

113 118


Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek


9 514

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak


103 604

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülreTámogatásértékű működési kiadások


113 118

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknekTámogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnakTámogatásértékű felhalmozási kiadások

1/6 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati  rendelethez[11]


Sárbogárd Város Önkormányzat
 2013. évi átadott pénzeszközei

megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknekMűködési célú pénzeszközátadás egyházaknakMűködési célú pénzeszközátadás háztartásoknakMűködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknakMűködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekMűködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekMűködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekMűködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesenFelhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknekFelhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekFelhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekFelhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekLakásért fizetett pénzbeli térítésLakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggelFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülreFelhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknekMűködési célú pénzeszközátadás egyházaknakMűködési célú pénzeszközátadás háztartásoknakMűködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknakMűködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekMűködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekMűködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekMűködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesenFelhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknekFelhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekFelhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekFelhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekLakásért fizetett pénzbeli térítésLakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggelFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülreFelhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

11 470


Működési célú pénzeszközátadás egyházaknakMűködési célú pénzeszközátadás háztartásoknakMűködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

20 081


Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekMűködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekMűködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekMűködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

31 551


Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

3053


Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekFelhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekFelhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekLakásért fizetett pénzbeli térítésLakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggelFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülreFelhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

3053
Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek


11 470

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknakMűködési célú pénzeszközátadás háztartásoknakMűködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak


20 081

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekMűködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekMűködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekMűködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen


31 551

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek


3053

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknakFelhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésénekFelhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknekFelhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinekLakásért fizetett pénzbeli térítésLakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggelFelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülreFelhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen


30531/7.  melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[12]

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási kiadások feladatonként felújítási kiadások célonként

megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Informatikai eszközök vásárlása

263


Antivírus szoftver vásárlásKEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javításaKDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztéseBelterületi vízrendezésfűnyíró vásárlás

125


Fejérvíz beruházásszámítógép. Interaktív tábla vás.Beruházás összesen:

388
Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Informatikai eszközök vásárlása

1 000


Antivírus szoftver vásárlás

200


KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javításaKDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztéseBelterületi vízrendezésfűnyíró vásárlásFejérvíz beruházásszámítógép. Interaktív tábla vás.Beruházás összesen:

1 200

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Informatikai eszközök vásárlása


190

Antivírus szoftver vásárlásKEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása

6 953


KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

211 350


KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése

43 735


Belterületi vízrendezés

20 000


fűnyíró vásárlásFejérvíz beruházás

1 900


számítógép. Interaktív tábla vás.

3 214


Beruházás összesen:

287 152

190Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Informatikai eszközök vásárlása


1 453

Antivírus szoftver vásárlás


200

KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása


6 953

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"


211 350

KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése


43 735

Belterületi vízrendezés


20 000

fűnyíró vásárlás


125

Fejérvíz beruházás


1 900

számítógép. Interaktív tábla vás.


3 214

Beruházás összesen:


288 930Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

Útfelújítás2 db Pusztaegresi útfelújításFejérvíz felújítás
Felújítás összesen:

Adatok eFt-ban

megnevezés

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Útfelújítás2 db Pusztaegresi útfelújításFejérvíz felújítás
Felújítás összesen:

Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Útfelújítás

20 000


2 db Pusztaegresi útfelújítás

13 025


Fejérvíz felújítás

3 810Felújítás összesen:

36 835
Adatok eFt-ban

megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Útfelújítás


20 000

2 db Pusztaegresi útfelújítás


13 025

Fejérvíz felújítás


3 810


Felújítás összesen:


36 835
A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)


Adatok eFt-ban

megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

Belterületi vízrendezés

20 000


Útfelújítás

20 000


KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

23 042
Összesen

63 042                       

Adatok eFt-ban

megnevezés

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

Belterületi vízrendezésÚtfelújításKDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

Összesen
                       

Adatok eFt-ban

megnevezés

 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

Belterületi vízrendezésÚtfelújításKDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

Összesen
           

Adatok eFt-ban

megnevezés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Belterületi vízrendezés


20 000

Útfelújítás


20 000

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"


23 042Összesen


63 042


                                  


adatok eFt-ban


1/8. melléklet a  5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez[13]

Sárbogárd Város Önkormányzat
2013. évi általános és céltartalék

megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

CéltartalékokKötvény árfolyamkockázatára

500

500
Céltartalék összesen:

500

500


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

Általános tartalékokfelhalmozási célúműködési célú

5 000

5 000

 Önerő „Újratervezés”-Sárbogárd Városközpont megújítása projekt

-126 

 -126

Általános tartalék összesen:

4 874

4 874


1/8. melléklet a 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez[14]


Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

82 854  82 854  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

22 167  22 167  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

120 420  120 420  

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0  

Egyéb működési célú kiadások
0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
0  

  - támogatásértékű működési kiadások
0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
0  

 - általános tartalék
0  

  -céltartalék
0  

Működési költségvetés összesen

225 441  225 441  

Intézményi beruházások

2 763  2 763  

Felújítások
0  

Egyéb felhalmozási kiadások
0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása
0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások
0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra
0   

Felhalmozási költségvetés összesen

2 763  

0  

0  

2 763  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

228 204  

0  

0  

228 204  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek
0  

Intézményi működési bevételek

70 083  70 083  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Helyi adók (iparűzési adó) 
0  

Illetékek
0  

Pótlékok, bírságok
0  

Átengedett központi adók
0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0  

Költségvetési támogatása
0  

Támogatásértékű működési bevételek

2 328  2 328  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

72 411   

0  

0  

72 411  

Működési célú hiány

-153 030  -153 030  

Működési célú többlet

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

152 827  152 827  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 203203  

Működési költségvetés összesen

225 441  

0  

0  

225 441  

Felhalmozási célú saját bevételek
0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
0  

Felhalmozási célú hiány

-2 763  

0  

0   

-2 763  

Felhalmozási célú többlet

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

2 763  2 763  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Hitel felvétele felhalmozási célra
0  

Felhalmozási költségvetés összesen

2 763  

0  

0  

2 763  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

228 204  

0  

0  

228 204  


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

CéltartalékokKötvény árfolyamkockázatára

500

500
Céltartalék összesen:

500

500


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

Általános tartalékokfelhalmozási célúműködési célú

5 000

5 000
Általános tartalék összesen:

5 000

5 0001/9. melléklet a  5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez [15]


Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

40 193  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

10 419  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

44 777  


Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

95 389  


Intézményi beruházások

388  


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

388  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

95 777  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


40 193  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


10 419  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


44 777  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen


95 389  

Intézményi beruházások


388  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

388  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0  

95 777  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

30 329  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételek

2 322  


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

32 651  

0  

Működési célú hiány

-62 738  


Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

62 535  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

203  


Működési költségvetés összesen

95 389  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesenFelhalmozási célú hiány

-388  

0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

388  


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

388  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

95 777  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


30 329  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


2 322  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

0  

32 651  

Működési célú hiány


-62 738  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


62 535  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


203  

Működési költségvetés összesen

0  

95 389  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


0  

Felhalmozási célú hiány

0  

-388  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


388  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

388  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

95 777  

1/10. melléklet a 5/2013.  (II. 21.)  önkormányzati rendelethez [16]

Városi Bölcsőde
  2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

11 401  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 078  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5 556  


Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

20 035  

0  

Intézményi beruházásokFelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

20 035  
Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


11 401  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


3 078  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


5 556  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

0  

20 035   

Intézményi beruházások


0  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


20 035  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

2 191  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek összesen

2 191  

0  

Működési célú hiány

-17 844  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

17 683  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

161  


Működési költségvetés összesen

20 035  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

20 035  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


2 191  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

0  

2 191  

Működési célú hiány

0  

-17 844  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


17 683  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


161  

Működési költségvetés összesen

0  

20 035  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többlet


0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen


0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

20 035  
1/11. melléklet a  5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez [17]


Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

78 197  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

20 419  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

38 918  


Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

137 534  

0  

Intézményi beruházások

1 200  


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

138 734  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

25 096  

103 293  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

6 544  

26 963  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

12 853  

51 771  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

44 493  

182 027  

Intézményi beruházások


1 200  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

1 200  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

44 493  

183 227  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételek

600  


Intézményi működési bevételek

9 758  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek összesen

10 358  

0  

Működési célú hiány

-127 176  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

126 907  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

269  


Működési költségvetés összesen

137 534  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesenFelhalmozási célú hiány

-1 200  


Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

1 200  


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 200  


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

138 734  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

200  

800  

Intézményi működési bevételek


9 758  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

200  

10 558  

Működési célú hiány

-44 293  

-171 469  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

44 293  

171 200  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


269  

Működési költségvetés összesen

44 493  

182 027  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


0  

Felhalmozási célú hiány


-1 200  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


1 200  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen


1 200  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

44 493  

183 227  1/12. melléklet a  5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez [18]


Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

12 759  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 411  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

11 488  


Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

27 658  

0  

Intézményi beruházásokFelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

27 658  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


12 759  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


3 411  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


11 488  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

0  

27 658  

Intézményi beruházások


0  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0  

27 658  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

1 235  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek  összesen

1 235  

0  

Működési célú hiány

-26 423  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

26 409  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

14  


Működési költségvetés összesen

27 658  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  


Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

27 658  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


1 235  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


0  

Működési célú költésgvetési bevételek  összesen

0  

1 235  

Működési célú hiány

0  

-26 423  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


26 409  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


14  

Működési költségvetés összesen

0  

27 658  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

Felhalmozási célú többlet


0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

27 658  
1/13. melléklet  a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez [19]

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

138 922  

12 500  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

25 690  

3 375  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

422 689  

3 559  

Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

504 910  


  - támogatásértékű működési kiadások

113 118  


 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

21 907  

9 644  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

169 500  


Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

5 374  

0  

 - általános tartalék

4 874  


  -céltartalék

500  


Hitel törlesztése működési célra

153 969  


Működési költségvetés összesen

1 556 079  

29 078  

Intézményi beruházások

287 152  


Felújítások

36 835  


Egyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

1 588  


  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

3 053  


Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célra

191 162  


Felhalmozási költségvetés összesen

519 790  


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 075 869  

29 078  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


151 422  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


29 065  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 070  

427 318  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


504 910  

  - támogatásértékű működési kiadások


113 118  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


169 500  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0  

5 374  

 - általános tartalék


4 874  

  -céltartalék


500  

Hitel törlesztése működési célra


153 969  

Működési költségvetés összesen

1 070  

1 586 227  

Intézményi beruházások


287 152  

Felújítások


36 835  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


1 588  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


3 053  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


191 162  

Felhalmozási költségvetés összesen


519 790  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 070  

2 106 017  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételek

1 000  


Intézményi működési bevételek

95 567  

8 012  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) 

187 864  

21 066  

IlletékekPótlékok, bírságok

3 000  


Átengedett központi adók

35 000  


Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 000  


Költségvetési támogatása

947 760  


Támogatásértékű működési bevételek

200 195  


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 474 386  

29 078  

Működési célú hiányMűködési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatásElőző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

29 246  


Hitel felvétele működési célra

50 686  


Működési költségvetés összesen

1 554 318  

29 078  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek

239 691  


Költségvetési támogatása

168 837  


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053  


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

8 008  


Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

449 589  


Felhalmozási célú hiányFelhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

5 867  


Hitel felvétele felhalmozási célra

66 095  


Felhalmozási költségvetés összesen

521 551  


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 075 869  

29 078  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


1 000  

Intézményi működési bevételek


103 579  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 

1 070  

210 000  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


3 000  

Átengedett központi adók


35 000  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


4 000  

Költségvetési támogatása


947 760  

Támogatásértékű működési bevételek


200 195  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 070  

1 504 534  

Működési célú hiány


0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


0  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


29 246  

Hitel felvétele működési célra


50 686  

Működési költségvetés összesen

1 070  

1 584 466  

Felhalmozási célú saját bevételek


0   

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


239 691  

Költségvetési támogatása


168 837  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


449 589  

Felhalmozási célú hiány


0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


5 867  

Hitel felvétele felhalmozási célra


66 095  

Felhalmozási költségvetés összesen


521 551  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 070  

2 106 017  1/14. melléklet a  5/2013. (II. 21.)  önkormányzati rendelethez [20]


Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

25 544  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

6 627  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

19 647  


Ellátottak pénzbeli juttatásai

0  


Egyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

51 818  

0  

Intézményi beruházásokFelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

51 818  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


25 544  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


6 627  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


19 647  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

0  

51 818  

Intézményi beruházások


0  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0  

51 818  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

8 649  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

106  


Helyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételek

15  


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

8 770  

0  

Működési célú hiány

-43 048  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

41 188  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

105  


Működési költségvetés összesen

50 063  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételek

1 755  


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 755  

0  

Felhalmozási célú hiányFelhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

1 755  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

51 818  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


8 649  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


106  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


15  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

0  

8 770  

Működési célú hiány

0  

-43 048  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


41 188  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


105  

Működési költségvetés összesen

0  

50 063  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


1 755  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

1 755  

Felhalmozási célú hiány


0  

Felhalmozási célú többlet


3 510  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

1 755  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

51 818  1/15.  melléklet a 5/2013. (II. 21.)  önkormányzati  rendelethez [21]


Sárbogárdi Zengő Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Személyi juttatások

89 591  


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

24 335  


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

92 938  


Ellátottak pénzbeli juttatásai

42  


Egyéb működési célú kiadások - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás  - támogatásértékű működési kiadások-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatásEgyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok - általános tartalék  -céltartalékMűködési költségvetés összesen

206 906  

0  

Intézményi beruházások

190  


FelújításokEgyéb felhalmozási kiadások   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  - befektetési célú részesedések vásárlása  - támogatásértékű felhalmozási kiadások  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreTámogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreTámogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreHitel törlesztése felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

190  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

207 096  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások


89 591  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


24 335  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


92 938  

Ellátottak pénzbeli juttatásai


42  

Egyéb működési célú kiadások


0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


0  

  - támogatásértékű működési kiadások


0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0  

 - általános tartalék


0  

  -céltartalék


0  

Működési költségvetés összesen

0  

206 906  

Intézményi beruházások


190  

Felújítások


0  

Egyéb felhalmozási kiadások


0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása


0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások


0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

190  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0  

207 096  Adatok eFt-ban

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

Közhatalmi bevételekIntézményi működési bevételek

21 011  


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlHelyi adók (iparűzési adó) IlletékekPótlékok, bírságokÁtengedett központi adókÖnkormányzatok sajátos működési bevételeiKöltségvetési támogatásaTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú költésgvetési bevételek összesen

21 011  

0  

Működési célú hiány

-185 895  

0  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás

185 895  


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesenMűködési költségvetés összesen

206 906  

0  

Felhalmozási célú saját bevételekTámogatásértékű felhalmozási bevételekÖnkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételFelhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  


Felhalmozási célú hiány

-190  

0  

Felhalmozási célú többletIrányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatásElőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

190  


Hitel felvétele felhalmozási célraFelhalmozási költségvetés összesen

190  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

207 096  

0  Adatok eFt-ban

megnevezés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


0  

Intézményi működési bevételek


21 011  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Helyi adók (iparűzési adó) 


0  

Illetékek


0  

Pótlékok, bírságok


0  

Átengedett központi adók


0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


0  

Költségvetési támogatása


0  

Támogatásértékű működési bevételek


0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

0  

21 011  

Működési célú hiány

0  

-185 895  

Működési célú többletIrányító szervtől kapott működési célú támogatás


185 895  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


0  

Működési költségvetés összesen

0  

206 906  

Felhalmozási célú saját bevételek


0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


0  

Felhalmozási célú hiány

0  

-190  

Felhalmozási célú többlet


-190  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételHitel felvétele felhalmozási célra


0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

190  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0  

207 096  

2. melléklet a 5/2013.  (II. 21.) önkormányzati rendelethez [22]

Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi létszám irányszámok

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Madarász József Városi Könyvtár

fizikai állomány közalkalmazott

7

1


1

szakmai állomány közalkalmazott

39

6


4

fizikai állomány köztisztviselő

szakmai állomány köztisztviselő35,5


Speciális köztisztviselő (polgármester)1


fizikai állomány MT1


szakmai állomány MT

közfoglalkoztatás

Összesen:

46

7

37,5

5


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

fizikai állomány közalkalmazott

3,5

9

11

32,5

szakmai állomány közalkalmazott

8

16

25

98

fizikai állomány köztisztviselő

szakmai állomány köztisztviselő
35,5

Speciális köztisztviselő (polgármester)
1

fizikai állomány MT
1

szakmai állomány MT

közfoglalkoztatás

7878

Összesen:

89,5

25

36

246
3. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[23]


Sárbogárd város önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből

Eredő fizetési kötelezettségeink 2013. évre és az azt követő évekre várható összege


megnevezés

2013.

2014.

2015.

2016.

Helyi adók


210 000

170 000

170 000

170 000

Osztalékok, koncessziós díjak


26 761

24 000

24 000

24 000

Díjak, pótlékok, bírságok


10 600

14 000

14 000

14 000

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése


6 292

6 000

6 000

6 000

Saját bevételek


253 653

214 000

214 000

214 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

126 827

107 000

107 000

107 000megnevezés

2017.

2018.

további évek

Helyi adók


170 000


170 000

Osztalékok, koncessziós díjak


24 000


24 000

Díjak, pótlékok, bírságok


14 000


14 000

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése


6 000


6 000

Saját bevételek


214 000


214 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

107 000

107 000adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2013.

2014.

2015.


Fejlesztési hitel törlesztése


23 068

12 249

8 991

Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)


37 082

9 674

10 082

Adósságmegújító hitel törlesztése


6 304

12 608

12 608

Fejlesztési hitel kamata


5 610

1 674

1 510

Kötvény kamata


1 692

463

210

Adósságmegújító hitel kamata


5 248

4 113

2 900


Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Új fejlesztési hitel
10 781

Új fejlesztési kamat, egyéb díj


2 500

3 600

3 500

Összesen:


81 504

44 381

50 582


adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

2016.

2017.

2018.

további évek


Fejlesztési hitel törlesztése

7 852

6 202

5 195

16 910

Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)

Adósságmegújító hitel törlesztése

12 608

12 609Fejlesztési hitel kamata

2 139

2 466

2 717


Kötvény kamata

Adósságmegújító hitel kamata

1 639

694
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Új fejlesztési hitel

10 781

10 781

10 781


Új fejlesztési kamat, egyéb díj

 3 195

2 555

1 917


Összesen:

 38 214

35 307

20 610

16 910


4.  melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele


A

B

C

D

E

F

EU Projekt megnevezése:

KDOP-4.1.1./E-11 vízrendezés

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

44 908
44 908

Egyéb forrás

0

Saját forrás

0

Összesen

44 908

0

0

0

44 908

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

0

személyi juttatások járulékai

0

dologi kiadások

0

felújítások

0

beruházások

43 735
43 735

átadott pénzeszközök

0

Összesen

43 735

0

0

0

43 735


EU Projekt megnevezése:

KDOP-3.1.1. Sárbogárd városközpontjának felújítása

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

184 651
184 651

Egyéb forrás

0

Saját forrás

26 699
26 699

Összesen

211 350

0

0

0

211 350

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

0

személyi juttatások járulékai

0

dologi kiadások

0

felújítások

0

beruházások

211 350
211 350

átadott pénzeszközök

0

Összesen

211 350

0

0

0

211 350


EU Projekt megnevezése:

KEOP-7.1.0 Ivóvízellátás Pusztegres, Sárhatvan

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

4 311
4 311

Egyéb forrás

0

Saját forrás

2 642
2 642

Összesen

6 953

0

0

0

6 953

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások

0

személyi juttatások járulékai

0

dologi kiadások

0

felújítások

0

beruházások

6 953
6 953

átadott pénzeszközök

0

Összesen

6 953

0

0

0

6 953

[1]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. XI. 19-től.


[2]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. XI. 19-től.[3]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. XI. 19-től.
[4]

Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése.  Hatályos: 2013. IX. 24-től.


[5]

Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. §.  Hatályos: 2013. IX. 24-től.[6]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. XI. 19-től.

[7]

Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. §.  Hatályos: 2013. IX. 24-től.

[8]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.[9]

Módosította:  37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.
[10]

Módosította:  37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 6. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.

[11]

Módosította:  37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.

[12]

Módosította:  37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 8. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.

[13]

Módosította: 26/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 10. §.  Hatályos: 2013. VI. 20-tól.


[14]

Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 9. §.  Hatályos: 2013. IX. 24-től.


[15]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 9. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.


[16]

Módosította:  37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.[17]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 11. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.

[18]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től.
[19]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 13. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től


[20]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 14. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től[21]

Módosította: 37/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 15. §.  Hatályos: 2013. XI.  19-től
[22]

Módosította: 32/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. §.  Hatályos: 2013. IX. 24-től.
[23]

Módosította: 26/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 19. §.  Hatályos: 2013. VI. 20-tól.