Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2014. 06. 26- 2014. 06. 29

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


10/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátásokról szóló

28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 26. §-a, 32.§ (1) bekezdés b) pontja és a 92.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat  Képviselő – testületének és Hantos Község Önkormányzat  Képviselő – testületének egyetértésével a következőket rendeli el:


  1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:


(1) Önkormányzati segélyben részesíthető hivatalból, vagy kérelemre az a személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő és egyedül élő személy esetében a 150 %-át, különös méltányosságból 70 év feletti egyedül élő idős személy esetén a 220 %-át.


2.  § A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.  1. § A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


  1. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 5. napon hatályát veszti, rendelkezéseit a térítési díj vonatkozásában 2014. július 01. napjától kell alkalmazni.


Sárbogárd, 2014. június 13.


dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző
Kihirdetve: 2014. június 25.Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző