Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 33/2012. (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 25- 2014. 09. 29

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselőtestületének


14/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelete


a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló

33/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 33/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:1. § A Rendelet preambulumában a „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás” szövegrész helyébe „a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás” szövegrész lép.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2014. szeptember 12.


                       

                                                                     Demeterné Dr. Venicz Anita

                          távollévő jegyző helyett és nevében

     eljárva:Dr. Sükösd Tamás                                                  Dr. Varnyu Péter
     polgármester                                                            aljegyző                                                          

                                                                       Demeterné Dr. Venicz Anita

                           távollévő jegyző helyett és nevében

     eljárva:

Kihirdetve: 2014. szeptember 24.                       Dr. Varnyu Péter
                      aljegyző