Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 27- 2014. 12. 01

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


16/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (4), (5) bekezdése helyébe a következő (1), (2), (4), (5) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, 1.914.891.000 Ft bevétellel, 1.926.391.000 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 11.500.000 Ft forráshiányt állapít meg.

    (2) A bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 11.500.000 Ft összegű forráshiány finanszírozását fejlesztési hitelből határozza meg.

    (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 74.952.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                    486.192.000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                              118.456.000 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                  547.888.000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                       172.400.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                                 384.880.000 Ft

- tartalékok                                                                    12.735.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                               71.352.000 Ft

- felújítások                                                                     3.600.000 Ft

- egyéb felhalmozási kiadás                                          4.155.000 Ft

c) finanszírozási kiadás                                              124.733.000 Ft2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép.

12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


15.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.
Sárbogárd, 2014. november 13.


                       

Dr. Sükösd Tamás                                          Demeterné Dr. Venicz Anita

                            polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2014. november 27.                                                        

                                                                                             

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                           jegyző