Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 27- 2014. 12. 01

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete


A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék tartalmazza.


2. § A Rendelet 9.§ (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) A képviselő-testület ülését össze kell hívni:

a) a képviselők ¼-ének vagy valamely bizottságának,

b) a Fejér Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) írásbeli indítványára.

(4) A polgármester a rendkívüli képviselő-testületi ülést az indítvány előterjesztésétől számított 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a képviselő-testület ülését az Mötv. 135. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kormányhivatal hívja össze.


3. § A Rendelet 41. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,


4. § A Rendelet 41. § (2) bekezdése a következő o) p) és r) ponttal egészül ki:

o) összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,

p) a képviselő kizárásához,

r) képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez.


5. § A Rendelet 56. § (2), (3), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A települési képviselő és a polgármester a megválasztásától, majd ezt követően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni.

(3) A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat az Ügyrendi és Jogi Bizottság a polgármesteri hivatal kijelölt köztisztviselőjével közösen látja el. A köztisztviselő feladata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok átadása és átvétele, a másik pedig annak ellenőrzése, hogy a polgármester és a települési képviselők a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint megfelelő számú nyomtatványt vegyen át és adjon le a bizottság részére. A vagyonnyilatkozatok kezelését, ellenőrzését a bizottság a 8. melléklet szerint végzi. A vagyonnyilatkozat leadási határidejét követően a bizottság elnöke a polgármester erre irányuló kérelme esetén tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.

(5) Az önkormányzati képviselő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

(6) Amennyiben az önkormányzati képviselő az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az összeférhetetlenség megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél. Az összeférhetetlenség vizsgálata az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladata. A vizsgálat eredményéről a bizottság tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület a következő ülésén, de legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségről.


6. § A Rendelet 56. §-a a következő (7), (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

(7) Az önkormányzati képviselő köteles a vele szemben fennálló méltatlanságról (Mötv. 8. § (1) bekezdés) az ok beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

(8) Amennyiben az önkormányzati képviselő az (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a méltatlanság megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél. A méltatlanság vizsgálata az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladata. A vizsgálat eredményéről a bizottság tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület a következő ülésén, de legkésőbb a méltatlanság megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal dönt a méltatlanságról.

(9) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.


7. § A Rendelet 57. § g), i) és u) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

g) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a jegyzőnek – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését,

i) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre 30 napon belül érdemi választ köteles adni.

u) a képviselő köteles a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítésére, a 8. melléklet szerint.


8. § A Rendelet 57. §-a a következő v) ponttal egészül ki:

v) az eskütételét követő 3 hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen.


9. § A Rendelet 59. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(6) A bizottság tagja a vele szemben fennálló méltatlansági okot köteles haladéktalanul bejelenteni a bizottság elnökének és a polgármesternek. Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja a tudomására jutott méltatlansági okot a bizottság elnökének vagy a polgármesternek bejelentheti.

(7) Ha a bizottság tagja 30 napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló méltatlansági okot, a képviselő-testület köteles a határidő lejártát követő ülésen az érintett bizottsági tagságát megszüntetni.


10. § A Rendelet 67. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(10) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság dönt. A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztó bizottsági tagot a bizottság elnöke figyelmeztetésben részesíti.


11. § A Rendelet 69. § (1), (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, és meghatározza – a jogszabályok keretei között – az illetményét, költségtérítését.

(3) A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36. § és 72. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

(4) Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, bármely képviselő indítványára a képviselő-testület megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget.


12. § A Rendelet 69. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(6) A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. §- ban szabályozott méltatlansági okot a megválasztásától, illetve a méltatlansági ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

(7) Ha a polgármester a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, bármely képviselő indítványára a képviselő-testület megállapítja a méltatlanság alapjául szolgáló körülmények fennállását és kimondja a méltatlanságot.


13. § A Rendelet 70. § (3) bekezdése a következő j) és k) pontokkal egészül ki:

j) méltatlanság megállapításával,

k) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően az új polgármester megválasztásával.


14. § A Rendelet 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat évente meghatározza költségvetését.


15. § A Rendelet 79. § (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Az első fordulóban történik a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek,  az önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatainak alapos elemzése, helyzet felmérése, amelynek keretében:

a) számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit,

b) meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerűmegoldásait, a kielégítések alternatíváit,

c) egyeztetni szükséges az igényeket, a célkitűzéseket a lehetőségekkel, megfogalmazható a szükségletek sorrendje.

(4) A tervezet elsőként a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok megvalósítását dolgozza ki, ezek után a további még vállalható önkormányzati feladatokat. A költségvetés az önkormányzat bevételeit forrásonként, a kiadásokat célok szerint tartalmazza. Az estleges forráskiesések, áremelkedések, többletfeladatok fedezetére kötelező tartalékot képezni.


16. § A Rendelet 82. § helyébe a következő rendelkezés lép:

82. § A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését, valamint gazdálkodásának belső ellenőrzését az önkormányzat a jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőrrel megállapodás útján látja el.


17. § A Rendelet XI. fejezet címe helyébe a következő cím lép:

Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködése


18. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


19. § A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


20. § A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


21. § A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


22. § A Rendelet 1. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.


23. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.
Sárbogárd, 2014. november 13.


dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőKihirdetve: 2014. november 27.


Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző