Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete

A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2014. 02. 19- 2014. 02. 23Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselőtestületének


5/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete


A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontjában bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 55/2009. (III. 13.) számú Kormányrendelet szabályaira az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:


(2) A napi élelmiszer piac területe: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal épületétől észak-nyugatra kialakított árusító tér (658/3 hrsz) területe.


2. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:


(3) A heti napicikk vásár területe: a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal épületétől észak-nyugatra kialakított árusító tér (658/3 hrsz) területe.


3. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő (7) bekezdés lép:


(7) Az üzemeltető DÉSZOLG Kft. (székhely: 2457 Adony, Dózsa György utca 64.) a tevékenységét az 55/2009.(III.13) Kormányrendelet, valamint a vele kötött üzemeltetési szerződés alapján köteles gyakorolni.


4. § A Rendelet 4. §-a következők szerint változik:


4. § (1) A napi élelmiszerpiacon és a vásárokon az elárusító helyeket napijegy, illetve bérleti díj fizetése fejében lehet elfoglalni.


(2) A piac, vásár bejáratánál az üzemeltető naprakész piactérképet köteles elhelyezni a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységekről, helyszínekről.


(3) A napi élelmiszerpiacon és a vásárokon az árusok és szolgáltatók helyét - a közegészségügyi szempontok szerint – az üzemeltetető jelöli ki.


(4) A napi élelmiszerpiacon és heti napicikk vásáron lévő és az üzemeltető által sorszámozott asztalok bérlésénél előnyt élvez az, aki az asztalt előzőleg is bérelte. A nem bérelt asztalok elfoglalása érkezési sorrendben történik.

(5) Az asztalt bérlőnek a helyét reggel 7 óráig a piacfelügyelő fenntartja. Ellenkező esetben helye más által elfoglalható. A Kisállatvásár területe a 932/25 hrsz-ú ingatlan keleti része elkülönítetten a kirakodó vásártól. A vásáron csak az e rendelet 2/A §-ban

meghatározott kisállatok árusítása történhet.


(6) A napi élelmiszerpiac és heti napicikk vásár területére járművel behajtani tilos!


(7) Az országos kirakódó és kisállatvásárban a helyek - a bérletes helyek kivételével - érkezés sorrendjében foglalhatók el.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2014. február 14.
                                 Dr. Sükösd Tamás                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            Kihirdetve: 2014. február 18.


                                                                                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                    jegyző