Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 23- 2024. 04. 23

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről1

2024.04.23.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összege

1. § (1)2 A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg

aa) működési célú 1 439 426 726 Ft

ab) felhalmozási célú 955 380 237 Ft

ac) összesen 2 394 806 963 Ft

b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg

ba) működési célú 473 918 593 Ft

bb) felhalmozási célú 20 261 735 Ft

bc) összesen 494 180 328 Ft

c) Finanszírozási kiadások

ca) működési célú 11 824 000 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

cc) összesen 11 824 000 Ft

d) Finanszírozási bevételek

da) működési célú 11 824 000 Ft

db) felhalmozási célú 0 Ft

dc) összesen: 11 824 000 Ft

e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

ea) működési célú 965 508 133 Ft

eb) felhalmozási célú 935 118 502 Ft

ec) összesen 1 900 626 635 Ft

f) Kiadási főösszeg

fa) működési célú 1 451 250 726 Ft

fb) felhalmozási célú 955 380 237 Ft

fc) összesen 2 406 630 963 Ft

g) Bevételi főösszeg

ga) működési célú 1 451 250 726 Ft

gb) felhalmozási célú 955 380 237 Ft

gc) összesen 2 406 630 963 Ft

(2)3 A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások 244 109 466 Ft

ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 33 376 139 Ft

ac) Dologi kiadások 226 809 058 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 115 617 575 Ft

ae) Beruházás 69 635 646 Ft

af) Felújítás 865 351 726 Ft

ag) Egyéb felhalmozási kiadások 20 392 865 Ft

ah) Tartalék 819 544 488 Ft

ai) Finanszírozási kiadások 11 824 000 Ft

b) Bevételek

ba) Önkormányzatok működési támogatása 309 600 000 Ft

bb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 56 147 127 Ft

bc) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bd) Közhatalmi bevételek 52 228 136 Ft

be) Működési bevételek 28 778 613 Ft

bf) Felhalmozási bevételek 20 261 735 Ft

bg) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 27 164 717 Ft

bh) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft

bi) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 900 626 635 Ft

bj) Finanszírozási bevételek 11 824 000 Ft

(3) A közgyűlés az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) összevont mérlegét az 1. melléklet, továbbá a működési és fejlesztési mérlegét 6. mellékletben és a 7. mellékletekben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az önkormányzat és a hivatal költségvetését címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben és a 3. mellékletben rögzítettek szerint határozza meg.

(5) A közgyűlés 2023. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 4. melléklet szerint állapítja meg. A 2023. évi engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet állapítja meg.

(6) A közgyűlés az önkormányzat előirányzat felhasználási tervéről az 5. melléklet szerint rendelkezik.

(7) A közgyűlés az önkormányzat és a hivatal kötelező, valamint önként vállalt feladataira tervezett előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A közgyűlés az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A közgyűlés a 2023. évi költségvetésében 665.831.070 Ft általános tartalékot képez.

(2) A közgyűlés az általános tartalék felhasználásáról való rendelkezés jogát éves szinten 2 millió Ft összeghatárig a közgyűlés elnökére ruházza át.

(3) A közgyűlés a 2023. évi költségvetésében 20 millió Ft céltartalékot képez.

3. § (1) A közgyűlés a 2023. évi költségvetés előirányzatai közötti szükség szerinti átcsoportosítási és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatai fő összegének változatlansága mellett – 100 millió Ft összeghatárig a közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A közgyűlés a 2023. évi költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 30 millió Ft összeghatárig a közgyűlés elnökére ruházza át.

(3) Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr). 36. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a hivatal saját hatáskörben a kiadási előirányzatokat az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett (államháztartáson kívüli) pénzeszköz, B7. Felhalmozási célú átvett (államháztartáson kívüli) pénzeszköz bevételi előirányzatának egyidejű növelésével (a megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételeinek tervezésekor nem volt figyelembe vehető), továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a közgyűlés előzetesen engedélyezi, hogy az intézményi (hivatali) többletbevétel (10 millió Ft –ig) költségvetési kiadások teljesítésére felhasználásra kerüljön; ezen esetben előirányzat módosításra utólag, a következő költségvetés módosításakor kerül sor.

II. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) A közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) Ha az Országgyűlés évközben – a helyi önkormányzatot érintő módon – kiadási előirányzatot zárol, azt csökkenti vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többlet-kötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

(4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évben is 38.650 Ft.

(6) A közgyűlés az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak terhére vállalható kötelezettség mértékét az elemi költségvetésben megállapított egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának – maximálisan – 1/5 részében határozza meg.

(7)4 Az egy foglalkoztatott éves cafetéria kerete 2023 évben bruttó 400 E Ft-ig terjedhet.

(8) A közgyűlés az egy foglalkoztatott havi fizetési számla-hozzájárulásának mértékét 2023. évben a költségvetési törvény 62. § (5) bekezdésében meghatározott összegben állapítja meg (havi 1 E Ft). Kifizetése két részletben történik tárgyév június 30-ig, illetve november 30-ig.

(9) A közgyűlés felhatalmazza a vármegyei jegyzőt, mint a hivatal vezetőjét, hogy a belső ellenőrzésről a költséghatékonyságot figyelembe véve gondoskodjon.

(10) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor elsődlegesen készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a kincstártól a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján, így:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

b) utazási és kiküldetési előleg felvételére,

c) reprezentációs kiadásokra,

d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

e) egyes személyi juttatások kifizetése esetén.

(11) A 2. számú mellékletben szereplő az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, és kívülre előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a közgyűlés elnöke dönt.

b) Az Mötv 42. § 4. pontjában foglaltak esetekben a közgyűlés elnökének javaslatára a közgyűlés dönt a beérkezett igények alapján.

(12) A közgyűlés az önkormányzat által alapított kitüntetésekhez és díjakhoz járó pénzjutalom összegeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) a Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető Cím esetén bruttó 350.000 Ft;

b) a vármegyei Kitüntető Díjak esetén díjanként bruttó 180.000 Ft;

c) a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj tagozatai esetén díjanként bruttó 60.000 Ft.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1-jétől hatályosak.

(2) Az 4. § (13) bekezdésében foglalt rendelkezés hatálya a megyei önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete elfogadásáig tart.

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bevételek beszedéséről, továbbá a kiadások teljesítéséről – kiemelten a jogszabályokban megfogalmazott kötelező feladatok ellátására – és e rendeletben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

(4) A közgyűlés felhatalmazza elnökét külső pénzügyi forrásokra vonatkozó (hazai, EU-s és egyéb más) pályázatok és igénybejelentések benyújtására, valamint más szervek általi pályázatok pénzügyi kötelezettséget nem jelentő önkormányzati támogatást igénylő nyilatkozatok megtételére a közgyűlés ülései között, a testület utólagos tájékoztatásával és jóváhagyásával.

6. §5

7. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 24. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (7) bekezdése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.