Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 05- 2023. 12. 05

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.05.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg (megnevezés, működési célú, felhalmozási célú, összesen rovattal):

a) Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg

aa) működési célú 1 332 036 785 Ft

ab) felhalmozási célú 1 018 131 189 Ft

ac) összesen 2 350 167 974 Ft

b) Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg

ba) működési célú 449 541 339 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

bc) összesen 449 541 339 Ft

c) Finanszírozási kiadások

ca) működési célú 11.824.000 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

cc) összesen 11.824.000 Ft

d) Finanszírozási bevételek

da) működési célú 11 824 000 Ft

db) felhalmozási célú 0 Ft

e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

ea) működési célú 882 495 446 Ft

eb) felhalmozási célú 1 018 131 189 Ft

ec) összesen 1 900 626 635 Ft

f) Kiadási főösszeg

fa) működési célú 1 343 860 785 Ft

fb) felhalmozási célú 1 018 131 189 Ft

fc) összesen 2 361 991 974 Ft

g) Bevételi főösszeg

ga) működési célú 1 343 860 785 Ft

gb) felhalmozási célú 1 018 131 189 Ft

gc) összesen 2 361 991 974 Ft

(2) A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadások és bevételek összegén belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások 265 519 323 Ft

ab) Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 34 976 811 Ft

ac) Dologi kiadások 288 128 375 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 115 136 899 Ft

ae) Beruházás 70 930 305 Ft

af) Felújítás 926 808 019 Ft

ag) Egyéb felhalmozási kiadások 20 392 865 Ft

ah) Tartalék 628 275 377 Ft

ai) Finanszírozási kiadások 11.824.000 Ft

b) Bevételek

ba) Önkormányzatok működési támogatása 309 600 000 Ft

bb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 71 385 210 Ft

bc) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bd) Közhatalmi bevételek 54 000 000 Ft

be) Működési bevételek 14 556 129 Ft

bf) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bg) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 Ft

bh) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft

bi) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 900 626 635 Ft

bj) Finanszírozási bevételek 11 824 000 Ft”

2. § A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria kerete 2023 évben bruttó 400 E Ft-ig terjedhet.”

3. § (1) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. december 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez