Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 23

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.23.
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetését a közgyűlés 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – negyedik alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:
működési célú támogatások ÁH-n belülről
előző év maradványának igénybevétele
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
egyéb működési célú kiadások
beruházások
felújítások
tartalék
BEVÉTELEK
A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2 406 630 963 Ft. Az IV. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 44 638 989 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

-15 238 083 Ft

Közhatalmi bevételek

-1 771 864 Ft

Működési bevételek

14 222 484 Ft

Felhalmozási bevételek

20 261 735 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

27 164 717 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Előző évi maradvány igénybevétel

0 Ft

Bevételek összesen

44 638 989 Ft

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat 15 238 083 Ft-tal csökkent. Az önkormányzatnál Europe Direct támogatás előirányzata átvezetésre került a működési célú átvett pénzeszközök előirányzathoz, illetve a Border (hi)stories támogatás tervezettnél kisebb teljesítése miatt.
Közhatalmi bevételek teljesítése 1 771 864 Ft-tal volt kevesebb a tervezettnél.
A működési bevételek előirányzata 14 222 484 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat esetében a szolgáltatások ellenértékének előirányzata 4 427 915 Ft-tal növekedett a falugondnoki képzés díjának összegével. A mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezetben történt kisajátítás Áfa összege 5 470 669 Ft-tal növelte az előirányzatot. Az önkormányzat biztosítótól kapott kártérítése és a roncs autó értékesítése összesen 4 323 000 Ft-tal emelte a működési bevételek előirányzatát.
Mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezetben történt kisajátítás miatt az önkormányzat felhalmozási bevétel előirányzata 20 261 735 Ft növekedett.
Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 27 164 717-Ft-tal növekedett. Az önkormányzatnál ide került átvezetésre a Europe Direct támogatás 11 726 223 Ft előirányzat, illetve a Rába-Duna-Vág Egyesülettől kapott interreg támogatás 15 215 367 Ft-tal növelte a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát.
KIADÁSOK
A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2 406 630 963 Ft. A IV. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 44 638 989 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Személyi juttatások

-21 409 857 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

-1 600 672 Ft

Dologi kiadások

-61 319 317 Ft

Egyéb működési célú kiadások

480 676 Ft

Beruházások

-1 294 659 Ft

Felújítások

-61 456 293 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Tartalék

191 239 111 Ft

Kiadások összesen

44 638 989 Ft

A személyi juttatások kiadási előirányzat 21 409 857 Ft-tal csökkent. A személyi juttatások előirányzata az önkormányzat esetében 4 455 909 Ft-tal, a hivatal esetében 16 953 948 Ft-tal csökkent. A személyi juttatások 2023. márciustól növekedtek és a bérnövekedés 12 hónapra volt tervezve mind a hivatal, mind az önkormányzat költségvetésében, illetve a hivatalnál fizetett táppénz összege is nagymértékben csökkentette a tervezett személyi juttatások teljesítésének összegét.
Munkaadót terhelő járulékok összege 1 600 672 Ft-tal csökkent személyi juttatások előirányzat változása miatt.
Dologi kiadások előirányzata 61 319 317 Ft-tal csökkent. Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 25 977 174 Ft-tal csökkent, a Nyugathír Kft-nek tervezett kifizetés elmaradása
14 301 000 Ft-tal, Europe Direct egyéb szolgáltatás teljesítése 4 482 445 Ft-tal kevesebb volt a tervezettnél, az önkormányzat egyéb szolgáltatások teljesítése 1 000 000 Ft-tal kisebb az előirányzatnál, a tervezett ÁFA kiadások teljesítése 2 918 017 Ft-tal volt kisebb a tervezettnél. A hivatal dologi kiadásainak előirányzata 35 342 143 Ft-tal csökkent, az üzemeltetési anyagok teljesítése 1 871 730 Ft-tal, az informatikai szolgáltatások teljesítése 939 844 Ft-tal volt kisebb, mint az előirányzat A hivatalnál a tervezett közüzemi szolgáltatások teljesítése miatt az előirányzat 11 611 438 Ft-tal csökkent ez egyrészt a közüzemi díjak tervezettnél kisebb mértékű növekedéséből adódik, másrészt a távhő számlát 2023. márciustól nem kapott a hivatal. A hivatal szakmai szolgáltatások teljesítése 10 893 273 Ft-tal kevesebb a tervezettnél, mivel az Abda Öttevény kerékpárút szakmai szolgáltatásainak teljesítése kevesebb lett. A hivatalnál az egyéb szolgáltatások teljesítése miatt az előirányzat 1 682 907 Ft-tal csökkent a Nyugathír Kft részére tervezett kifizetés elmaradása miatt, és a tervezett működési célú ÁFA kiadások teljesítése 1 146 000 Ft-tal csökkentette az előirányzatot. A hivatal dologi kiadások előirányzatából 7110 000 Ft átvezetésre került a beruházások előirányzatához Suzuki Vitara vásárlása miatt.
Egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre előirányzat összege 3 126 504 Ft-tal csökkent. Az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre előirányzat 3 234 320 Ft-tal csökkent, a különleges gazdasági övezet helyi adó átadás összegének csökkenése miatt. A hivatal esetében az előirányzat 107 816 Ft-tal növekedett Paktum pályázat túlfizetésének visszautalása miatt.
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 3 607 180 Ft-tal emelkedett, a önkormányzat 3 607 180 Ft támogatás adott önerő biztosítás céljából interreg Small projekthez.
Beruházási kiadások előirányzata 1 294 659 Ft-tal csökkent. Az önkormányzat esetében a beruházások kiadási előirányzata 8 404 659 Ft-tal csökkent a tervezettnél kisebb teljesítés miatt. A hivatal esetében Suzuki Vitara vásárlása 7 110 000 Ft-tal növelte az előirányzatot.
Felújítások előirányzata 61 456 293 Ft-tal csökkent a tervezettől eltérő teljesítés miatt.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzata nem változott a III. negyedévi módosításhoz képest.
A tartalékok előirányzata 191 239 111 Ft-tal növekedett, az előzőekben felsorolt előirányzat változások miatt.
A módosítás a rendeletben érinti a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal:
1. számú mellékletét
2. számú mellékletét
3 számú mellékletét
6. számú mellékletét
7. számú mellékletét.