Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XII. 17.) ÖR. sz. rendelete a Helyi adókról

Hatályos: 2013. 12. 17- 2015. 12. 30

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2013.(XII. 17.) ÖR. sz. rendelete

a Helyi adókrólKismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. §., valamint a 43. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke


1.§


A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonkét évi 2.000.- Ft.

2. Helyi iparűzési adó

Az adó alapja és mértéke

2. §

(1) Az iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000.- Ft.

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Helyi adóról szóló 8/2013.(XI. 21.) ÖR. számú rendelet.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépése 2013. naptári éven belül nem súlyosbítja az adóalanyok adóterheit az (1) bekezdésben hatályon kívül helyezett rendeletek szabályozásához képest.

(4) A (3) bekezdés 2014. január 01.-jén hatályát veszti.

Kismarja, 2013. december 17.

                                                                                             

Szűcs László   sk.                                                                              Fekéné Tarcsi Csilla sk.

  polgármester                                                                                               jegyző


Záradék: Kismarja Község Önkormányzatának a Helyi adókról szóló 11/2013. (XII. 17.) ÖR. számú rendeletét az Önkormányzat SzMSz-ében meghatározottak alapján kihirdetem.


Kismarja, 2013. december 17.

                                                                                                         

                                                                                                          Fekéné Tarcsi Csilla sk.

                                                                                                                          jegyző