Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(XI. 21.) ÖR. sz. rendelete a Helyi adókról

Hatályos: 2013. 11. 21- 2013. 12. 15

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013.(XI. 21.) ÖR. sz. rendelete

a Helyi adókról
Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. §., valamint a 43. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések


A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Kismarja község közigazgatási területére.


Az adó megállapítás joga és az adókötelezettség
E rendelet alkalmazásában adóalany:

  1. a magánszemély,
  2. a jogi személy, a jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, egyéb szervezet,
  3. a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.


3.§


Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki:

  1. az ingatlantulajdonra, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra.
  2. a gazdasági, iparűzési tevékenységre (továbbiakban iparűzési tevékenység)


Az adómentesség


5.§


Az Önkormányzat Jegyzője egyedi elbírálás alapján (a képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett) – amennyiben a kivetett adó megfizetése az adózó számára aránytalanul nagy terhet jelentene, kérelmére – méltányossági alapon havi részletfizetést engedélyezhet.


Az adózás rendje


6.§


(1) Az Esztári Közös Önkormányzati Hivatal Kismarjai Kirendeltsége minden év március 15.-ig közli az adóalanyokkal a tárgyévi adófizetési kötelezettségüket.


(2) Az adóalany az adófizetési kötelezettségének minden év március 15.-ig és szeptember 15.-ig köteles eleget tenne.

II. Fejezet


2. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke


7.§


A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonkét évi 2.000.- Ft.


III. Fejezet


3. Helyi iparűzési adó

Az adó alapja és mértéke

17. §

(1) Az iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000.- Ft.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Helyi iparűzési adóról szóló 13/2006.(XII. 18.) ÖR. számú, valamint a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2004.(IV. 30.) ÖR. számú rendelet.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépése 2013. naptári éven belül nem súlyosbítja az adóalanyok adóterheit az (1) bekezdésben hatályon kívül helyezett rendeletek szabályozásához képest.

(4) A (3) bekezdés 2014. január 01.-jén hatályát veszti.

Kismarja, 2013. november 21.


Szűcs László   sk.                                                                              Fekéné Tarcsi Csilla sk.

  polgármester                                                                                               jegyző

Záradék: Kismarja Község Önkormányzatának a Helyi adókról szóló 8./2013. (XI. 21.) ÖR. számú rendeletét az Önkormányzat SzMSz-ében meghatározottak alapján kihirdetem.


Kismarja, 2013. november 21.                                                                                                          Fekéné Tarcsi Csilla sk.

                                                                                                                          jegyző