Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 02. 24- 2020. 11. 19

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2016.02.24.

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. §., valamint a 43. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke

1. § A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 2.000.- Ft.

2. Helyi iparűzési adó

Az adó alapja és mértéke

2. § (1) Az iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000.- Ft.

Adómentesség, adókedvezmény

3. § (1) Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatások alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2016. február 24-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Helyi adóról szóló 11/2013.(XII. 17.) ÖR. számú rendelet.

(2) A rendelet 3. §-át visszamenőleges hatállyal 2016. január 01. naptól alkalmazni kell.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó rendelkezései az irányadók.