Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII.05) számú rendelete az iparűzési adóról

Hatályos: 2013. 12. 06- 2020. 12. 30

Szerkesztés...

Álmosd Község Önkormányzat

Képviselő-testületének


16/2013. (XII.05) számú rendelete


az iparűzési adóról
Álmosd Község Önkormányzatának képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. §


A rendelet hatálya Álmosd Község Önkormányzat illetékességi területére tejed ki.AZ ADÓ MÉRTÉKE


  1. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 (ötezer) Forint.ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY


  1. §


Hatályon kívül helyezve a 17/2015. (X.22.) önkormányzati rendelettel.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


  1. §


Ezen helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.


  1. §


(1) A rendelet 2013. december 06. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel gondoskodik.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2007. (XI. 29.) számú, iparűzési adóról szóló rendelete.Álmosd, 2013. december 05.  Köteles István                                                                                 Dr. Szabolcsi László

   polgármester                                                                                               jegyző