Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2013. (XII.05) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2018. 09. 14- 2020. 12. 30

Szerkesztés...

Álmosd Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

17 /2013. (XII.05) számú rendelete

a magánszemélyek kommunális adójárólÁlmosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

 A rendeletben foglalt szabályok Álmosd község illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki.


KOMMUNÁLIS ADÓ

2. §

Az önkormányzat infrastrukturális kiadásaihoz a magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

AZ ADÓ MÉRTÉKE

3. §

Az adó évi mértéke az 1. §-ban meghatározott adótárgyanként 4 000 (négyezer) Forint.


ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY

4. §

(1) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 70. életévüket betöltötték, az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, velük együtt adózó és közös háztartásban élő 16 éven felüli családtagjuk nincs, 100 %-ban mentesülnek a kommunális adó fizetése alól.

(2) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 65. életévüket betöltötték (illetőleg nőadózó a 60. életévét) az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, 50 %-os kedvezményben részesülnek.


4/A.§

(1) A Képviselő-testület feljogosítja Álmosd Község Önkormányzatának Adóhatóságát arra, hogy az 5000 Forintot meg nem haladó összegű kommunális adóra, illetve adótartozásra készpénzbefizetést elfogadjon.

(2) A készpénz átvételére kizárólag az jogosult, akit erre a jegyző írásban felhatalmazott.

(3) A átvett készpénzről azonnal nyugtát kell adni és a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésőbb a következő munkanapon az Önkormányzat bankszámlájára be kell fizetni.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS


5. §

E rendeletben nem szabályozott minden kérdésre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózós rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltak irányadóak.

6. §

(1) A rendelet 2013. december 06. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel gondoskodik.

(2) A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2007. (XI. 29.) számú, magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelete.
Álmosd, 2013. december 05.
      Köteles István                                                                                 Dr. Szabolcsi László

      polgármester                                                                                              Jegyző