Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2018 (IX.14.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 14- 2018. 09. 15

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének


24/2018. (IX.14.)


ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


 a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról


Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény l. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ A Rendelet 1.§-a rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A rendeletben foglalt szabályok Álmosd község illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki.”


2.§ A Rendelet a 4.§-t követően a következő 4/A.§-sal egészül ki:

4/A.§

(1) A Képviselő-testület feljogosítja Álmosd Község Önkormányzatának Adóhatóságát arra, hogy az 5000 Forintot meg nem haladó összegű kommunális adóra, illetve adótartozásra készpénzbefizetést elfogadjon.

(2) A készpénz átvételére kizárólag az jogosult, akit erre a jegyző írásban felhatalmazott.

(3) A átvett készpénzről azonnal nyugtát kell adni és a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésőbb a következő munkanapon az Önkormányzat bankszámlájára be kell fizetni.”


3.§ A Rendelet 5.§-a rendelkezésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ E rendeletben nem szabályozott minden kérdésre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózós rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltak irányadóak.”


4.§  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Álmosd, 2018. szeptember 13.
                        Tóth Sándor                                                              dr. Medve Erzsébet

                         polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetési rendelkezés:


A rendeletet kihirdettem:


Álmosd, 2018. 09. 14.


                                                                                            dr. Medve Erzsébet

                                                                                                      jegyző