Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 02. 12

Álmosd Község Önkormányzata Polgármesterének

22/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólÁlmosd Község Önkormányzata Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Álmosd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:


1.§ Álmosd Község Önkormányzata a helyi sajátosságok, az adóalanyok teherviselő képességének, valamint az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek figyelembe vételével határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját, valamint helyi iparűzési adót vezet be.


2.§ A magánszemélyek kommunális adójának mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4 000 forint/év.


3.§ (1) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 70. életévüket betöltötték, az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, velük együtt adózó és közös háztartásban élő 16 éven felüli családtagjuk nincs, 100 %-ban mentesülnek a kommunális adó fizetése alól.

(2) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 65. életévüket betöltötték (illetőleg nőadózó a 60. életévét) az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, 50 %-os kedvezményben részesülnek.


4.§ (1) A Képviselő-testület feljogosítja Álmosd Község Önkormányzatának Adóhatóságát arra, hogy az 5000 Forintot meg nem haladó összegű kommunális adóra, illetve adótartozásra készpénzbefizetést elfogadjon.

(2) A készpénz átvételére kizárólag az jogosult, akit erre a jegyző írásban felhatalmazott.

(3) Az átvett készpénzről azonnal nyugtát kell adni és a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésőbb a következő munkanapon az Önkormányzat bankszámlájára be kell fizetni.


5.§ (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke:

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a Htv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek tekintetében naptári naponként 5 000 forint.


6.§ Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

                    Tóth Sándor                                                       dr. Medve Erzsébet

                     polgármester                                                                  jegyző

Kihirdetési rendelkezés:

A rendeletet kihirdettem:

Álmosd, 2020. 12. 30.

                                                                                            dr. Medve Erzsébet

                                                                                                      jegyző