Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2021. 02. 13- 2022. 02. 28

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról1

2021.02.13.

Álmosd Község Önkormányzata Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Álmosd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:

1. § Álmosd Község Önkormányzata a helyi sajátosságok, az adóalanyok teherviselő képességének, valamint az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek figyelembe vételével határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját, valamint helyi iparűzési adót vezet be.

2. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4 000 forint/év.

3. § (1) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 70. életévüket betöltötték, az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, velük együtt adózó és közös háztartásban élő 16 éven felüli családtagjuk nincs, 100 %-ban mentesülnek a kommunális adó fizetése alól.

(2) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 65. életévüket betöltötték (illetőleg nőadózó a 60. életévét) az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, 50 %-os kedvezményben részesülnek.

4. § (1) A Képviselő-testület feljogosítja Álmosd Község Önkormányzatának Adóhatóságát arra, hogy az 5000 Forintot meg nem haladó összegű kommunális adóra, illetve adótartozásra készpénzbefizetést elfogadjon.

(2) A készpénz átvételére kizárólag az jogosult, akit erre a jegyző írásban felhatalmazott.

(3) Az átvett készpénzről azonnal nyugtát kell adni és a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésőbb a következő munkanapon az Önkormányzat bankszámlájára be kell fizetni.

5. § (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke:

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a ében meghatározott tevékenységek tekintetében naptári naponként 5 000 forint.

6. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.