Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2022.03.01.

Álmosd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:

1. § Álmosd Község Önkormányzata a helyi sajátosságok, az adóalanyok teherviselő képességének, valamint az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek figyelembe vételével határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját, valamint helyi iparűzési adót vezet be.

2. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4 000 forint/év.

3. § (1) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 70. életévüket betöltötték, az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, velük együtt adózó és közös háztartásban élő 16 éven felüli családtagjuk nincs, 100 %-ban mentesülnek a kommunális adó fizetése alól.

(2) Azok az adózók, akik a tárgyévet megelőző év december 31-ig 65. életévüket betöltötték (illetőleg nőadózó a 60. életévét) az egy főre eső jövedelmük a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, 50 %-os kedvezményben részesülnek.

4. § (1) A Képviselő-testület feljogosítja Álmosd Község Önkormányzatának Adóhatóságát arra, hogy az 5000 Forintot meg nem haladó összegű kommunális adóra, illetve adótartozásra kézpénzbefizetést elfogadjon.

(2) A készpénz átvételére kizárólag az jogosult, akit erre a jegyző írásban felhatalmazott.

(3) Az átvett készpénzről azonnal nyugtát kell adni és a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésőbb a következő munkanapon az Önkormányzat bankszámlájára be kell fizetni.

5. § A helyi iparűzési adó évi mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.

6. § Hatályát veszti A helyi adókról szóló 22/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.