Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 05. 06

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

2023.05.06.

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén lévő, 2 hrsz-ú köztemetőre terjed ki.

2. § (1) A köztemető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat. (a továbbiakban: Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat gondoskodik a köztemető létesítéséről, területének tisztántartásáról, bővítéséről, lezárásáról.

2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

3. § (1) Az Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatait az Önkormányzat karbantartói és az Önkormányzat által megrendelt szolgáltatások útján látja el.

(2) A temetőben egy ravatalozó és egy 12 urna befogadására alkalmas urnafal található, amely aszfaltozott úton megközelíthető. Karbantartásáról és tisztántartásáról az Önkormányzat a szertatásokat megelőzően és az követően gondoskodik.

(3) A ravatalozóban halott hűtő berendezés nem működik. A holttest kiszállítása és ravatalozása közvetlenül a temetési szertartást megelőzően történik.

(4) A temetőben a vízszolgáltatás 2 db közkifolyóról biztosított.

(5) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtését az Önkormányzat 2 db 1100 literes hulladékgyűjtő edénnyel biztosítja. A hulladék elszállításáról az Önkormányzat heti rendszerességgel az NHKV Zrt. útján gondoskodik.

3. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

4. § (1) A köztemető nyitvatartási ideje április 1. napjától november 14. napjáig 7.00 órától 20.00 óráig, november 15. napjától március 31. napjáig 8.00 órától 16.00 óráig tart.

(2) A temetőben nyitvatartási időben sír látogatása, kegyelet lerovása céljából bárki tartózkodhat.

(3) A köztemetőben gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.

(4) A köztemetőbe gépjárművel be- és kihajtani csak az aszfaltozott úton, a Kossuth Lajos utca felől lehet.

5. § (1) Az elhunyt hozzátartozója a sírhely igénybevételét a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézőjével egyezteti, és a megváltás díját az Önkormányzat házipénztárába fizetheti be.

(2) A sírásást a halott hozzátartozója, vagy megrendelés alapján az arra jogosultsággal rendelkező végezheti e rendeletben meghatározott méretek betartása és a temetőgondnok felügyelete mellett.

(3) A temetőben mindenki köteles a hely jellegéhez méltó magatartást tanúsítani, temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól, vagy magatartástól.

(4) Minden látogató kötelessége a temető és környezete rendjének és tisztaságának megőrzése, a temetői rend betartása.

(5) A ravatalozó helyiséget a temetést megelőzően a hozzátartozó, vagy a temetkezési szolgáltató jelzésére a temetőgondnoki feladatot ellátó karbantartó nyitja ki és a szertartást követően zárja be.

6. § (1) A temető területén a szemetelés, illetve a hulladék elégetése tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni

(2) A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.

(3) A temető területére gépjárművel kizárólag a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű, és azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat szállítanak.

(4) A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető kutya kivételével.

(5) A temető kerítésének vonalában élő sövényt vagy örökzöld növényt lehet telepíteni.

(6) A temető területén, temetőben temetési hely rendelkezési jogával bíró személy emlékfát ültethet. A fa fajtájáról ültetés előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell, kiültetni csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad.

(7) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.

(8) A sírok között az átjárást biztosítani kell. Sírok közötti utakra növényeket telepíteni, kerítést, padot elhelyezni nem lehet.

(9) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el.

(10) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1 méter valamint nem terjed túl a temetési hely területén.

(11) A köztemetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért az Önkormányzat nem vállal felelősséget.

4. A temetési hely gazdálkodási szabályai

7. § (1) A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

a) egyes,

b) kettős sírhely

c) urnafülke

d) sírbolt

(2) A sírhelyek megváltása esetén a rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év

b) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év

c) sírbolt esetén 60 év

(3) Az urna koporsós temetési helyre is temethető, amely esetben a rendelkezési jog időtartama a sírhely rendelkezési jogának időtartamával megegyezik.

(4) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője nyilvántartókönyvet és az ehhez tartozó betűsoros névmutatót, valamint sírbolt könyvet vezet, mely tartalmazza a sírhellyel rendelkezni jogosult nevét, címét.

5. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályai

8. § (1) A sírgödör mélysége 2,5 m, szélessége egyes sírhely esetén 90 cm, kettes sírhely esetén 190 cm.

(2) Koporsós rátemetés akkor lehetséges, ha a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerül.

(3) Urna földbetemetése esetén a sírgödör mélysége 0,50 m.

9. § (1) A temetési helyek mérete egyes sírhely esetén 240x120 cm, kettős sírhely esetén 240x240 cm.

(2) A meglévő temetőben ettől a mérettől az üzemeltető hozzájárulásával el lehet térni, ha a terület adottságai nem teszik lehetővé ennek a méretnek a biztosítását.

(3) Újonnan kialakítandó sírhelytáblák (parcellák) között legalább 3 méter széles utat kell hagyni.

(4) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.

(5) A parcellákat római számmal, a sorokat arab számmal kell jelölni.

10. § (1) A temetési hely jelölésre, műkő, terméskő, vagy fából készült sírjel használtató, illetve létesíthető.

(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet.

(3) A temető kerítésének vonalában élő sövényt vagy örökzöld növényt lehet telepíteni.

(4) A temető területén, temetőben temetési hely rendelkezési jogával rendelkező személy emlékfát ültethet. A fa fajtájáról, méretéről és az ültetés helyéről az ültetés előtt az önkormányzattal egyeztetni kell.

(5) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.

(6) A sírok között az átjárást biztosítani kell. Sírok közötti utakra növényeket telepíteni, kerítést, padot elhelyezni nem szabad.

(7) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el.

(8) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1 méter valamint nem terjed túl a temetési hely területén.

(9) A temető területét az Önkormányzat gondozza.

6. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temető-fenntartási hozzájárulás díja, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja

11. § (1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díja

a) Egyes sírhely 5.000 Ft

b) Kettős sírhely 10.000 Ft

c) Urnafülke 15.000 Ft

d) A koporsós temetési helyen

elhelyezett urna 2.000 Ft

(2) A rendeletben szereplő díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

(3) A temetési helyek megváltási díját a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.

(4) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozásoktól az Önkormányzat díjat nem kér.

(5) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya nem lehet.

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog a rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható, az (1) bekezdésben meghatározott időtartammal megegyező időtartamra, a megváltási díj ismételt megfizetésével.

7. A temetési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

12. § (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.

(2) A temetkezési szolgáltatók, egyéb vállalkozói tevékenységet végzők kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

13. § (1) Az urnafülke, sírhely, valamint a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3 m magasságot meg nem haladó Sírbolt építése a temetőn belül kijelölt területen építési engedély nélkül építhető.

(2) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége.

(3) A helyreállítási kötelezettség elmulasztásakor a temetőgondnok jelzése alapján a polgármester a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás érdekében elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását.

(4) A temetőben végezendő építési munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

(5) Az építéshez szükséges építőanyag beszállítását, az építési és bontási munkák megkezdését a temetőgondnoknak jelezni szükséges.

(6) A kibontott sírköveket a temető területéről el kell szállítani, kivéve, ha annak elhelyezésére az önkormányzat az erre kijelölt helyen engedélyt adott az építtetőnek.

(7) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot, sódert, homokot, betont csak vaslemezen lehet tárolni, illetve előkészíteni, a maradékot a hulladékkal egyidejűleg a temetőből a munkálatok befejezését követő 3 munkanapon belül el kell szállítani.

14. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (1) bekezdése szerinti, temetőben történő munkavégzést annak megkezdése előtt a polgármester részére a temetési hely felett rendelkezni jogosult jelenti be.

(2) A 4. § szerinti bejelentéshez csatolni kell a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdés szerinti tervet, a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját.

(3) Az építési engedéllyel végezhető építési tevékenység megkezdése előtt az engedélyt a polgármesternek és a temetőgondnoknak, a bejelentést a temetőgondnoknak be kell mutatni.

(4) A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munkavégzés helyét a munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotba visszaállítani.

(5) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a munkák befejezését követő 3 munkanapon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzat felszólítja a sírhellyel rendelkezni jogosultat a kötelezettség teljesítése érdekében. Amennyiben a felszólítás átvételét követő 3 munkanapon belül az elszállításról nem gondoskodnak, az önkormányzat a kötelezett terhére elszállítja a keletkezett hulladékot.

8. Záró rendelkezések

15. §1

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.