Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.06.01.

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2022. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1., 6., 9.,18., 21. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

a) 2022. évi összes bevétel 406 466 264 Ft

b) 2022. évi összes kiadás 290 719 744 Ft

c) 2022. évi módosított maradvány 115 746 520 Ft

d) 2022. évi értékvesztés 48 904 182 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2022. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 1., 6.,18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének összevont eredménykimutatást a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet, az eredménykimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Általános Művelődési Központ egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet, az eredménykimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervének 2022. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését 1., 6.,18. melléklet tartalmazza:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 213 414 874 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 377 500Ft

c) Közhatalmi bevételek 21 380 293 Ft

d) Működési bevételek 50 666 468 Ft

e) Felhalmozási bevételek 196 850 Ft

f) Maradvány igénybevétele 104 732 550 Ft

g) Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 697 729 Ft.

(2) A 2022. évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 10., 11.,12., 13., 22., 23. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások 127 464 156 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulék 17 045 168 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 107 339 354 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása 11 025 282 Ft

e) Egyéb működési célú támogatás 1 445 528 Ft

f) Beruházások áfával 7 229 304 Ft

g) Felújítások áfával 14 093 891 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 327 Ft

i) Finanszírozási kiadás 4 998 734 Ft.

(2) A 2022. évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 1., 6., 10., 11.,14., 18., 22., 23. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2022. december 31-én adósságállománya nem volt, 2022. évben a Stabilitási tv. 3. §-a dósságot keletkeztető jogügyletet nem kötött.

(3) A 2022. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 15. és 24. melléklet tartalmazza.

(4) 2022.évben az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16.melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2022. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek vagyonáról szóló kimutatást 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített mérlegének fő összegét 470 258 180 Ft-ban hagyja jóvá az 2. melléklet szerint. A vagyonban lévő pénzeszközök az értékvesztés utáni állapotot mutatják összesen 66 612 704 Ft értékben:

a) Önkormányzat 64 341 300 Ft

b) Általános Művelődési Központ 2 271 404 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének

a) bevételi főösszegét: 373 609 192 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 263 574 288 Ft-ban

c) maradvány 110 034 904 Ft-ban

d) értékvesztés 45 468 700 Ft-ban

hagyja jóvá a 6., 9. melléklet szerinti tartalommal.

(4) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének

a) bevételi főösszegét: 113 376 395 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 107 664 779 Ft-ban

c) maradvány 5 711 616 Ft-ban

d) értékvesztés 3 435 482 Ft-ban

hagyja jóvá a 18., 21. melléklet szerinti tartalommal.

(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási főösszegei tartalmazzák az Önkormányzat által az Általános Művelődési Központ részére átadott intézményi finanszírozás összegét 80 519 323 Ft összegben, a konszolidálást az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.