Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Képviselő-testület és annak bizottságára,

b) a Képviselő-testület által alapított, az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre,

c) a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire

d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett köznevelési intézmény kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására.

A költségvetés fő gazdasági mutatói

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 356 541 821 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 306156894 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 356 541 821 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát 50 384 927 Ft-ban

határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és az 5. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit, valamint kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok és működési és felhalmozási feladatok szerinti csoportosítását a 7. mellékletben és a 10. mellékletben határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 328 073 035 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 278 145 078 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 328 073 035 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát 49 927 957 Ft-ban

határozza meg a 2. melléklet részletezése szerint.

(5) A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2024. évi elemi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 149 194 701 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 148 737 731 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 149 194 701 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát 456 970 Ft-ban

határozza meg a 3. melléklet részletezése szerint.

Az Önkormányzat bevételei

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását a 6. melléklet, ezen belül a központi költségvetésből kapott központi támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetési hiány 50 384 927 Ft, amelyet a pénzmaradvány teljes egészében lefed, az alábbiak szerint:

a) Működési célra 44 184 427 Ft,

b) Fejlesztési célra 6 200 500 Ft.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket az 5. melléklet, és a 6. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben állapítja meg, míg a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a a 13. mellékletben, a 16. mellékletben és a 17. mellékletben határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évre vonatkozóan a költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 18. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat létszám-előirányzatai

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2024. évi létszám-előirányzatát a 11. mellékletben részletezettek alapján határozza meg.

Tartalék

6. § A Képviselő-testület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket javasolja tartalékként kezelni a költségvetési hiány mérséklésére, illetve csökkentésére. Tartalék nem került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket: az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok tekintetében, melyekre a Képviselő-testület költségvetési szervet nem alapított az (1), (4), (5) és (9) bekezdések tekintetében a költségvetési szerv vezetője alatt a polgármestert is érteni kell.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(4) A költségvetési szerv köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szerv egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az egészségbiztosítási alapkezelőtől kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani. A költségvetési szerv a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(7) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat saját házipénztárból bonyolítják.

(8) A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.

(9) A Költségvetési szerv a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

(10) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(11) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. Amennyiben a fejlesztési célok megvalósítása csak adósságot keletkeztető ügyletek igénybevételével valósítható meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglalt esetekben a kötelezettségvállalás előtt meg kell kérni a Kormány nevében eljáró szerv előzetes hozzájárulását.

(12) Azon költségvetési szerv, amely 2024-ben feladatai ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzatnak nyújtott kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezeket a bevételeket a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2025. január 31-ig elszámolni.

(13) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásának megfelelően a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(14) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

Személyi és egyéb juttatások

8. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2024. évben Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékek alapján a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba tartozók illetményét a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023.évi LII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(4) A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.

(5) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalók és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak részére munkaruha juttatást nem biztosít. Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott munkakörökben előírt védőruhát biztosít.

(6) Az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-én – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. A számlavezetéssel kapcsolatos költségekhez az önkormányzat a költségvetési törvény 62. § (5) bekezdésében megállapított havi 1000 forint költséget megtéríti a foglalkoztatottak részére.

(7) A munkába járással kapcsolatos költségtérítés összege 2024. évben 30 Ft/km.

(8) A Képviselők tiszteletdíját az érintett által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 5-én – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön.

9. § (1) A polgármester, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak részére, az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott munkavállaló és a Képviselő-testület által alapított önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a béren kívüli juttatás 2024. évi keretösszegét bruttó 384 000 Ft-ban határozza meg, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő járulékok összegét.

(2) Az önkormányzat csekély értékű ajándék jogcímén 2024 évben 26 680 Ft összeget biztosít.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.

(4) A foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig a (3) bekezdésben rögzített módon béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenő Kártya formájában részesül. A foglalkoztatottnak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára utalt, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható.

(5) Egyéb meghatározott juttatások igénybe vehetőek az SZJA törvényben meghatározottak szerint, a költségvetési rendeletben elfogadott értékhatárig.

(6) A foglalkoztatottat, amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott juttatás időarányos része illeti meg.

(7) Nem jogosult cafetéria, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(8) A cafetéria, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét is ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.

(9) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak az (1)-(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók.

10. § (1) Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2024. évre 600.000 Ft fizetési előleg keretet állapít meg. Fizetési előleg felvételére köztisztviselő és közalkalmazott jogosult. A keret felhasználásáról a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége nyilvántartást vezet.

(2) Az egy munkavállalónak kifizethető fizetési előleg évente legfeljebb 60.000 Ft lehet.

(3) Az összeg személyenkénti elbírálásáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt a polgármester egyetértése mellett.

(4) A fizetési előleget a munkavállaló a költségvetési éven belül egyenlő részletekben, legfeljebb 6 hónap alatt köteles visszafizetni.

Előirányzat felhasználás módosítás

11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat.

(4) A személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.

(5) A személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

Nevesített hatáskörök

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen 500 ezer forintig átruházott hatáskörben a polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(2) Az adósságot keletkeztető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.