Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2020. 08. 28- 2021. 02. 15

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Eljárási szabályok

 1. §
 1. A rendelet által szabályozott ellátások iránti kérelmeket a rendelet mellékletét képező nyomtatványon az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal Bükkszenterzsébeti Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
 2. A jövedelemtől függő ellátások megállapítása iránti kérelemben nyilatkozni kell a család, vagy háztartás jövedelmi viszonyairól. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.
 3. A Hivatal ügyintézői az ellátást igénylő lakásán környezettanulmányt készíthetnek.
 4. A megállapított pénzbeli ellátások a döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül kerülnek kifizetésre. A rendszeres ellátásokat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell kifizetni a jogosult részre.
 5. Nem állapítható meg települési támogatás annak a jövedelemmel nem rendelkező aktív korú személynek, aki álláskeresőként nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.


Az ellátások formái

 1. §
 1. Szociális rászorultság esetén a képviselő-testület az arra jogosult részére az alábbi pénzbeli települési támogatásokat nyújtja:
  1. lakhatási támogatás
  2. temetési támogatás
  3. tanévkezdési támogatás
  4. rendkívüli települési támogatás.
 2. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a döntést a temetési támogatás, a rendkívüli települési támogatás és az étkeztetés megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről.
 3. A képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a döntést a lakhatási támogatás megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről.
 4. Az átruházott hatáskör gyakorlója évente beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testületnek.


Lakhatási támogatás

 1. §
 1. Lakhatási támogatás állapítható meg egy évre annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregség nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át.
 2. Nem jogosult lakhatási támogatásra az,
 1. aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
 2. olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;
 3. akinek lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;
 4. aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat nem tartja be.
 1. A lakhatási támogatás havi összege 5 000.- Ft.
 2. A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
 3. Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Temetési támogatás

 1. §

20 000.- Ft összegű rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

Tanévkezdési támogatás

 1. §.
 1. Tanévkezdési támogatásban részesíthető a tárgyév augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermeke jogán az a szülő, akinek gyermeke
 1. a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodába jár,
 2. nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat.
 1. A támogatás összege:
  1. óvodás gyermek esetében 3 000.- Ft
  2. általános iskolás gyermek esetében 8 000.- Ft
  3. középfokú oktatási intézmény tanulója esetében 12 000.- Ft.

(3) Tanévkezdési támogatási igényeket minden évben szeptember 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodába, az Utassy József Általános Iskolába és a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolába járó gyermekek jogviszony igazolása hivatalból kerül beszerzésre, egyéb esetekben a kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszony fennállását igazoló iratot.


Rendkívüli települési támogatás

 1. §
 1. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg egy naptári évben legfeljebb két alkalommal annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és
 1. önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud;
 2. alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul;
 3. gyermeke(i) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
 1. A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg a 20 000.- Ft-ot.
 2. A megállapításkor a polgármester dönthet arról, hogy a rendkívüli települési támogatást természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtja.
 3. Különösen indokolt esetben, életveszély elhárításához a polgármester az előzőektől eltérő módon és mértékben is dönthet rendkívüli települési támogatás megállapításáról.


Záró rendelkezések

 1. §
 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 2. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 4/2020. (V.19.) veszélyhelyzeti rendelet.
Bükkszenterzsébet, 2020. augusztus 27.
                       Ortó Szilárd                                                               Érsek Henrietta

                       polgármester                                                                      jegyző

Mellékletek