Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 05. 22

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Eljárási szabályok

 1. §
 1. A rendelet által szabályozott ellátások iránti kérelmeket a rendelet mellékletét képező nyomtatványon az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal Bükkszenterzsébeti Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
 2. A jövedelemtől függő ellátások megállapítása iránti kérelemben nyilatkozni kell a család, vagy háztartás jövedelmi viszonyairól. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.
 3. A Hivatal ügyintézői az ellátást igénylő lakásán környezettanulmányt készíthetnek.
 4. A megállapított pénzbeli ellátások a döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül kerülnek kifizetésre. A rendszeres ellátásokat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell kifizetni a jogosult részre.
 5. Nem állapítható meg települési támogatás annak a jövedelemmel nem rendelkező aktív korú személynek, aki álláskeresőként nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.


Az ellátások formái

 1. §

1. Szociális rászorultság esetén a képviselő-testület az arra jogosult részére az alábbi pénzbeli települési támogatásokat nyújtja:

a.) lakhatási támogatás

b.) temetési támogatás

c.) tanévkezdési támogatás

d.) rendkívüli települési támogatás

[1]e) iskolába járási támogatás

f) tanulást ösztönző támogatás.


[2]2. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a döntést a temetési támogatás, a rendkívüli települési támogatás és az iskolába járási támogatás megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről.”

3. A képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a döntést a lakhatási támogatás megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről.

4. Az átruházott hatáskör gyakorlója évente beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testületnek.


Lakhatási támogatás

 1. §
 1. Lakhatási támogatás állapítható meg egy évre annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregség nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át.
 2. Nem jogosult lakhatási támogatásra az,

a.) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b.) olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

c.) akinek lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;

d.) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat nem tartja be.

[3]e) aki a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem veszi igénybe.


 1. A lakhatási támogatás havi összege 5 000.- Ft.
 2. A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
 3. Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 4. [4]A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének igazolására a lakhatási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző időszakra kiállított közszolgáltatási díjról szóló számlát és annak befizetését igazoló iratot.

Temetési támogatás

 1. §

20 000.- Ft összegű rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

Tanévkezdési támogatás

 1. §.
 1. Tanévkezdési támogatásban részesíthető a tárgyév augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermeke jogán az a szülő, akinek gyermeke
 1. )a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodába jár,
 2. )nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat.
 1. A támogatás összege:
  1. )óvodás gyermek esetében 3 000.- Ft
  2. )általános iskolás gyermek esetében 8 000.- Ft
  3. )középfokú oktatási intézmény tanulója esetében 12 000.- Ft.

(3) Tanévkezdési támogatási igényeket minden évben szeptember 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodába, az Utassy József Általános Iskolába és a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolába járó gyermekek jogviszony igazolása hivatalból kerül beszerzésre, egyéb esetekben a kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszony fennállását igazoló iratot.

[5]5/A.§


(1) Iskolába járási támogatás állapítható meg szeptember hónaptól május hónapig arra a 20 éven aluli, középfokú nappali intézményi képzésben részt vevő gyermekre való tekintettel a törvényes képviselőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 200%-át.

(2) Az iskolába járási támogatás mértéke a lakóhely és a középfokú oktatási intézmény települése közötti, a Volán – honlapján közzétett menetrendszerinti 90%-os kedvezményű havi bérletjegy árának összege.

(3) Az iskolába járási támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a jogosító gyermek tanulói jogviszonyának fennállásáról szóló igazolást.

(4) A nem szeptember hónapban igényelt támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól május hónapig állapítható meg.

(5) Az iskolába járási támogatás felhasználásáról az előző havi menet-, vagy bérletjegyek bemutatására való kötelezettséggel a jogosult elszámoltatható.


[6]5/B. §

(1) Tanulást ösztönző támogatásban részesíthető

a) az a 20. életévét be nem töltött, középfokú nappali intézményi képzésben részt vevő gyermek, akinek félévi, vagy év végi tanulmányi átlaga legalább 4,5 és az adott félévben, vagy tanévben igazolatlan hiányzása nincs,

b) az a felsőfokú nappali intézmény államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató, akinek adott félévben a tanulmányi átlaga legalább 4,0,

c) aki az érettségi vizsgán minden tantárgyból jeles érdemjegyet szerzett

és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének kétszeresét.

(2) A tanulást ösztönző támogatás összege

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 10 000.- Ft,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 20 000.-Ft,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben 25 000.- Ft.

(3) A tanulást ösztönző támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a tanulmányi eredményt tartalmazó félévi értesítő, vagy tanév végi bizonyítvány másolatát, vagy a NEPTUN rendszerből kinyomtatott, tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot.

(4) A kérelmeket

a) az I. félévre vonatkozóan február 15-ig

b) a II. félévre vonatkozóan július 15-ig

lehet benyújtani.


Rendkívüli települési támogatás

 1. §
 1. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg egy naptári évben legfeljebb két alkalommal annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és

a.) önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud;

b.) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul;

c.) gyermeke(i) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

 1. A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg a 20 000.- Ft-ot.
 2. A megállapításkor a polgármester dönthet arról, hogy a rendkívüli települési támogatást természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtja.
 3. Különösen indokolt esetben, életveszély elhárításához a polgármester az előzőektől eltérő módon és mértékben is dönthet rendkívüli települési támogatás megállapításáról.

[7]6/A. §


A tanulást ösztönző támogatás iránti kérelmeket a 2020/21-es tanév I. félévére vonatkozóan az 5/B. § (4) bekezdésétől eltérően 2021. március 15-ig lehet benyújtani.Záró rendelkezések

 1. §
 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 2. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 4/2020. (V.19.) veszélyhelyzeti rendelet.
Bükkszenterzsébet, 2020. augusztus 27.
                       Ortó Szilárd                                                               Érsek Henrietta

                       polgármester                                                                      jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2021. február 16-tól

[2]

A rendelet szövegét a 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól

[3]

A rendelet szövege a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2021. február 16-tól 

[4]

A rendelet szövegét a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet  3.§ (2) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2021. február 16-tól.

[5]

A rendelet szövegét a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2021. május 23-tól

[6]

A rendelet szövegét a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése kiegészíetette. Hatályos: 2021. február 16-tól

[7]

A rendelet szövegét a 2/201.(II.15.) önkormányzati rendlet 4.§ kiegészítette. Hatályos: 2021. február 16-tól 

Mellékletek