Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2021. 09. 02- 2023. 04. 25

Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 11/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

2021.09.02.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Eljárási szabályok2

1. § (1) A rendelet által szabályozott ellátások iránti kérelmeket a rendelet mellékletét képező nyomtatványon az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal Bükkszenterzsébeti Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) A jövedelemtől függő ellátások megállapítása iránti kérelemben nyilatkozni kell a család, vagy háztartás jövedelmi viszonyairól. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.

(3) A Hivatal ügyintézői az ellátást igénylő lakásán környezettanulmányt készíthetnek.

(4) A megállapított pénzbeli ellátások a döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül kerülnek kifizetésre. A rendszeres ellátásokat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell kifizetni a jogosult részre.

(5) Nem állapítható meg települési támogatás annak a jövedelemmel nem rendelkező aktív korú személynek, aki álláskeresőként nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

2. Az ellátások formái3

2. § (1)4 Szociális rászorultság esetén a képviselő-testület az arra jogosult részére az alábbi pénzbeli települési támogatásokat nyújtja:

a) lakhatási támogatás

c) tanévkezdési támogatás

c) rendkívüli települési támogatás

d) tanulást ösztönző támogatás

e) iskolába járási támogatás.

(2)5 A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a döntést a rendkívüli települési támogatás, a tanévkezdési támogatás és az iskolába járási támogatás megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről.

(3) A képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a döntést a lakhatási támogatás megállapításáról, folyósításáról, felülvizsgálatáról és szükség szerinti megszüntetéséről.

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlója évente beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testületnek.

3. Lakhatási támogatás6

3. § (1) Lakhatási támogatás állapítható meg egy évre annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregség nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át.

(2) Nem jogosult lakhatási támogatásra az,

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

c) akinek lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;

d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat nem tartja be,

e) aki a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem veszi igénybe.

(3) A lakhatási támogatás havi összege 5 000.- Ft.

(4) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(5) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének igazolására a lakhatási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző időszakra kiállított közszolgáltatási díjról szóló számlát és annak befizetését igazoló iratot.

4. §

4. Tanévkezdési támogatás7

5. § (1)8 Tanévkezdési támogatásban részesíthető a tárgyév augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermeke jogán az a szülő, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori kötelező munkabér legkisebb összegét, és gyermeke

a) a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodába jár,

b) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat.

(2) A támogatás összege:

a)9 óvodás gyermek esetében 5 000.- Ft

b) általános iskolás gyermekek esetében 8 000.- Ft

c) középfokú oktatási intézmény tanulója esetében 12 000.- Ft

(3) Tanévkezdési támogatási igényeket minden évben szeptember 1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodába, a Tarnaleleszi Utassy József Általános Iskolásba és a Pétervásárai Tamási Áron általános iskolába járó gyermekek jogviszony igazolása hivatalból kerül beszerzésre, egyéb esetekben a kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszony fennállását igazoló iratot.

5. Tanulást ösztönző támogatás10

5/B. § (1)11 Tanulást ösztönző támogatásban részesíthető

a) az a 20. életévét be nem töltött, középfokú nappali intézményi képzésben részt vevő gyermek, akinek félévi, vagy év végi tanulmányi átlaga legalább 4,5 és az adott félévben, vagy tanévben igazolatlan hiányzása nincs,

b) az a felsőfokú nappali intézmény államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgató, akinek adott félévben a tanulmányi átlaga legalább 4,0,

c) aki az érettségi vizsgán minden tantárgyból jeles érdemjegyet szerzett

és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

(2) A tanulást ösztönző támogatás összege

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 10 000.- Ft,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 20 000.-Ft,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben 25 000.- Ft.

(3) A tanulást ösztönző támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a tanulmányi eredményt tartalmazó félévi értesítő, vagy tanév végi bizonyítvány másolatát, vagy a NEPTUN rendszerből kinyomtatott, tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot.

(4) A kérelmeket

a) az I. félévre vonatkozóan február 15-ig

b) a II. félévre vonatkozóan július 15-ig

lehet benyújtani.

6. Iskolába járási támogatás12

5/C. § (1) Iskolába járási támogatás állapítható meg szeptember hónaptól május hónapig arra a 20 éven aluli, középfokú nappali intézményi képzésben részt vevő gyermekre való tekintettel a törvényes képviselőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

(2) Az iskolába járási támogatás mértéke a lakóhely és a középfokú oktatási intézmény települése közötti, a Volán – honlapján közzétett menetrendszerinti 90%-os kedvezményű havi bérletjegy árának összege.

(3) Az iskolába járási támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a jogosító gyermek tanulói jogviszonyának fennállásáról szóló igazolást.

(4) A nem szeptember hónapban igényelt támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól május hónapig állapítható meg.

(5) Az iskolába járási támogatás felhasználásáról az előző havi menet-, vagy bérletjegyek bemutatására való kötelezettséggel a jogosult elszámoltatható.

7. Rendkívüli települési támogatás13

6. § (1)14 Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és

a) önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud;

b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul;

c) gyermeke(i) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

(2) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg a 20 000.- Ft-ot.

(3)15

(4) Különösen indokolt esetben, életveszély elhárításához a polgármester az előzőektől eltérő módon és mértékben is dönthet rendkívüli települési támogatás megállapításáról.

6/B. § A tanulást ösztönző támogatás iránti kérelmeket a 2020/21-es tanév I. félévére vonatkozóan az 5/B. § (4) bekezdésétől eltérően 2021. március 15-ig lehet benyújtani.

8. Záró rendelkezések16

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)17 Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 4/2020. (V.19.) veszélyhelyzeti rendelet.

1. Melléklet a 11/2020. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem

1. A kérelmező

Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja neve:

Bejelentett lakóhelye:

Bejelentett tartózkodási helye:

Telefonszáma: (nem kötelező megadni)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: --

A kérelmezővel azonos lakcímen élő személyek száma:…..…fő

Neve

Születési helye, ideje:

Anyja neve

TAJ szám

Megjegyzés

1

2

3

4

5

6

7

2.Igényelt támogatás típusa:
 lakhatási támogatás
 temetési támogatás
 rendkívüli települési támogatás
tanévkezdési támogatás
iskolába járási támogatás
tanulást ösztönző támogatás

3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot!
A kérelem indoklása:
A megállapított támogatást az alábbi módon kérem kifizetni:
 házipénztár
 folyószámlára utalás a banknál vezetett
számú folyószámlára.
Nyilatkozatok:
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő aláhúzandó)
- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
- Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
- A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
- Kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Bükkszenterzsébet, 202
kérelmező aláírása
1

A bevezető a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A „1. Eljárási szabályok” alcím címe a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A „2. Az ellátások formái” alcím címe a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A „3. Lakhatási támogatás” alcím címe a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A „4. Tanévkezdési támogatás” alcím címe a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az „5. Tanulást ösztönző támogatás” alcím címét a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

11

Az 5/B. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

12

A „6. Iskolába járási támogatás” alcímet (5/C. §) a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

13

A „7. Rendkívüli települési támogatás” alcím címe a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § (1) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (3) bekezdését a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A „8. Záró rendelkezések” alcím címe a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § (2) bekezdése a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.