Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 11. 28

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakkal összhangban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


 1. §

A rendelet célja, hogy Bükkszenterzsébet Község polgárainak érdekeire figyelemmel meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, módját és mértékét.


 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.


 1. §

A helyi közművelődési feladok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti a civil szervezetek és egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.


2. Az önkormányzat közművelődési feladatai, megvalósításának formái


 1. §

(1) Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy a településen kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének koncepciójára, az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok öntevékenységére alapozva, pályázatokon való részvétel mellett, a helyi lakosság elvárható igényeinek kiszolgálása és a turizmus lehetőségeinek felkutatása és kihasználása érdekében a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse annak megvalósítását.

(2) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek keretében különösen célja 

a) a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, hagyományőrző közösségek életre-hívása, működtetése,

c) a különböző korosztályok közművelődési lehetőségeinek biztosítása, közösségi életének támogatása, kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

d) a település környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,

e) iskoláskorúak környezetbarát nevelése.


(3) Az önkormányzat közművelődési tevékenységének formái különösen:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.


3. Az önkormányzat éves közművelődési feladatainak meghatározása


 1. §

Az önkormányzat meghatározza éves közművelődési feladatait, melyre éves munkatervet, rendezvénytervet fogad el, legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetés elfogadásáig.


 1. §

Az önkormányzat és a közművelődési feladatot ellátó szervezetek a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatják a település polgárait:

a) elektronikus úton, honlapon keresztül,

b) hirdetőtáblán, hirdetmények kihelyezésével.4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei


 1. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok folyamatos megvalósítása érdekében közösségi színteréül a következő közművelődési helyszíneket működteti:


a) Utassy József Közösségi Színtér                               Bükkszenterzsébet, Szabadság út 133.

    aa) Parókia                                                                   Bükkszenterzsébet, Szabadság út 99.

    ab) Palóc Értéktár                                                        Bükkszenterzsébet, Szabadság út 98.


(2) A közösségi színterek nem intézményként működnek, gazdálkodási feladataikat az önkormányzat hivatala látja el.

(3) Az Önkormányzat a közösségi színterek működéséhez szükséges személyi feltételeket a jogszabályban meghatározott minimum szinten biztosítja, a foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.


 1. §

(1) Az önkormányzat a jelen rendelet 4. §-ban felsorolt közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a megyei könyvtárral.

(2) Az önkormányzat a feladatellátásba bevont, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására „közművelődési megállapodást” vagy együttműködési megállapodást köt.

(3) Közművelődési feladat ellátására csak olyan szervezettel köthető szerződés, amely a korábbi önkormányzati támogatásával hiánytalanul elszámolt, nincs köztartozása, és megfelel valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása,

teljesítésről beszámolási kötelezettség


 1. §

(1) A közművelődési feladatok finanszírozásának forrása

a) az önkormányzat éves költségvetési előirányzataiban foglaltak, beleértve az állami támogatást is,

b) az államháztartáson belülről, vagy kívülről átvett, céljellegű támogatások és a működésből adódó szolgáltatási bevételek.

(2) A közművelődési feladat ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzat az éves költségvetésének összeállítása során, a véleményezett munkaterv figyelembe vételével biztosítja.

(3) A díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről, legkésőbb a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kell rendelkezni.


 1. §

A közművelődési feladatok teljesítéséről a tárgyévet követően a Képviselő-testületet beszámoló formájában tájékoztatni szükséges.


6. Záró rendelkezések


 1. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2017. (VI.14.) önkormányzati rendelet.


Bükkszenterzsébet, 2020. november 27.
                            Ortó Szilárd                                                     Érsek Henrietta

                           polgármester                                                            jegyző