Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV.9.) rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2020. 04. 10

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében – figyelemmel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban Szabs.) 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:


  1. Értelmező rendelkezések


  1. §  E rendelet alkalmazásában:
  1. közterület: a Szabs. 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterület, a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is;
  2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja alapján

minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;


  1. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerint az olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást;


  1. A rendelet célja, hatálya


  1. §  (1) A rendelet célja a közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek segítik a település közterületein a használat rendjének megőrzését és a közterületek tisztántartását az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával, valamint hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.


(2) A rendelet területi hatálya Bükkszenterzsébet település közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés szerinti település közterületén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyre terjed ki.


  1. Közterületi szeszes ital fogyasztás korlátozás szabályai


3. § (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó közterületen szeszesital fogyasztása tilos.


(2) Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma alól kivételt képeznek:

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező és szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen tartózkodó vendégek;

b) az engedéllyel szervezett és közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények résztvevői;

c) minden év első és utolsó napja.


  1. Záró rendelkezés


4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                       Ortó Szilárd                                                               Érsek Henrietta

                       polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetve: 2020. április 9.


                                                                                                          Érsek Henrietta

                                                                                                                 jegyző