Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2021. 10. 15- 2021. 10. 15

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2021.10.15.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Bükkszenterzsébet község közigazgatási területén működő köztemetőre terjed ki.

(2) Bükkszenterzsébet község közigazgatási területén működő köztemető megnevezése és címe: Bükkszenterzsébet Községi Temető, 3257 Bükkszenterzsébet, Dózsa György utca 310. hrsz.

(3) A temető nyitvatartási ideje: 6.00 órától 20.00 óráig.

2. § (1) A temető fenntartója Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat, a temető üzemeltetéséről az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal Bükkszenterzsébeti Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik.

(2) A temető fenntartása és üzemeltetése érdekében temetőgondnokot kell alkalmazni.

(3) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról az Önkormányzat az éves költségvetés keretében gondoskodik.

(4) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.

3. § (1) Temetkezésre használható helyek:

a) egyes sírhely

b) kettős sírhely

c) urnasírhely

d) urnafülke.

(2) A sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely: 240 cm hosszú, 110 cm széles;

b) kettős sírhely: 240 cm hosszú, 210 cm széles;

c) urnasírhely: 80 cm hosszú, 60 cm széles;

d) urnafülke: 30 cm magas, 30 cm széles, 30 cm mély.

(3) Az egyes sírhelyek és urnasírhelyek egymástól oldal és sor távolsága legalább 80 cm. E feltételt a már létező sírhelyek esetén adottnak kell tekinteni.

(4) Egy urnafülkébe maximum 1 db urna helyezhető.

(5) Urnafülkét előre megváltani csak az urnafülkébe elhelyezett házastársa vagy élettársa részére lehet.

4. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jogosultságért az 1. melléklet szerinti megváltási és újraváltási díjat kell fizetni. A temetési helyek megváltásáért fizetendő díjakat a Hivatalnál kell befizetni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) urnafülke és urnasírhely esetén 20 év.

(3) A rendelkezési jogosultságot a nyilvántartókönyvben nyilván kell tartani.

(4) A temetői nyilvántartást a kiadott temetkezési helyekről naprakészen kell vezetni.

5. § (1) A temető különleges használatú közterület.

(2) A temető területén csak a sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni.

(3) Az urnafalba, urnafülkébe történő bármilyen beavatkozás (fúrás, ragasztás) tilos.

(4) A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt egy órával szabad.

(5) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temető csendjét, a temetőlátogató kegyeleti érzését sérti.

(6) A temető területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos.

(7) A temetőben gépjárművel közlekedni csak a temetést végző szolgáltatónak valamint a jegyzőtől beszerzett külön engedély alapján szabad. A temetőbe való behajtás díjmentes. A gépjármű behajtásának elősegítését a temetőgondnoktól kell kérni. Egyéb esetben gépjárművel csak a kijelölt parkolóhelyig szabad közlekedni.

(8) A temető szennyezése tilos. A sírhely gondozásával kapcsolatban keletkező hulladékot a kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell elhelyezni. A hulladékgyűjtő helyen más, háztartási vagy egyéb hulladék elhelyezése tilos. A keletkezett hulladék elszállításáról legalább havonta gondoskodni kell.

(9) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket bárhová elvinni tilos.

(10) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

6. § (1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni.

(2) Az üzemeltető a baleseti és esztétikai szempontokra figyelemmel a síremlék méretét és formáját korlátozhatja.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

7. § (1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a tervezett munkavégzést legalább 8 nappal megelőzően be kell jelenteni a temetőgondnoknak.

(2) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a hozzátartozók, a temetéssel megbízott vállalkozó végezheti a temetőgondok irányításával.

(3) Magánszemély fát és cserjét a sírhelyen kívül nem ültethet. A 0,5 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket az üzemeltető eltávolíttathatja és ennek költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.

(4) A temetőben végzett munkához szükséges anyagok tárolása a temetőgondnok által kijelölt területen történhet.

(5) A síremlék építéséből, lebontásából származó sittet, törmeléket a munkálatok befejezését követően haladéktalanul el kell szállítani.

8. § (1) Ez a rendelet 2021. október 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Temetési helyek megváltásnak díja

A

B

C

E

D

1

Temetési hely típusa

Rendelkezési idő

Megváltás díja

Újraváltás rendelkezési ideje

Újraváltás díja

2

Egyes sírhely

25 év

20 000.- Ft

25 év

20 000.- Ft

3

Kettős sírhely

25 év

30 000.- Ft

25 év

30 000.- Ft

4

Urnasírhely

20 év

20 000.- Ft

20 év

20 000.- Ft

5

Urnafülke

20 év

20 000.- Ft

20 év

20 000.- Ft