Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15- 2023. 05. 30

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2022.02.15.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Önálló címet alkot:

a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

c) Önkormányzat tevékenységei

gyűjtőnév.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit a 4. melléklet, a központi forrásból származó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadásainak előirányzatait intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet, összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 714.618.917 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 497.466.120 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 217.152.797 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 10. melléklet, kiadási előirányzatainak előirányzatait főbb jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület a 2022. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,

c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő

d) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.

4. § Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. és 13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2022. május 31-ig.

(4) A 2022. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során a takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2022. január 1-től e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Település bevételei összesen 2022. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat (Ft)

2

TELEPÜLÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN

714 618 917

3

1

Működési bevétel

469 484 905

4

1

Folyó működési bevétel

55 547 203

5

3

Működésre átvett pénzeszköz

10 172 841

6

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

403 764 861

7

2

Felhalmozási bevétel

0

8

1

Folyó felhalmozási bevétel

0

9

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

10

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

11

3

Állami támogatás

186 960 146

12

4

NEAK finanszírozás

7 282 200

13

5

Helyi adó, pótlék, bírság

10 800 000

14

6

EFOP pályázat finanszírozás

20 874 998

15

7

Felhalmozási támogatások

19 216 668

16

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda Óvoda

8 174 020

17

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

0

18

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

8 174 020

19

1

Működési bevétel

2 502 000

20

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

5 672 020

21

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

22

II.

1

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

23

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

51 702 996

24

1

Működési bevétel

36 664 250

25

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

7 013 688

26

2

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

639 058

27

1

Működési bevétel

639 058

28

1

Folyó működési bevétel

639 058

29

3

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

30

1

Működési bevétel

0

31

1

Folyó működési bevétel

0

32

4

Szociális étkeztetés

5 229 000

33

1

Működési bevétel

5 229 000

34

1

Folyó működési bevétel

5 229 000

35

7

Munkahelyi étkeztetés

0

36

1

Működési bevétel

0

37

1

Folyó működési bevétel

38

5

Vendégétkeztetés

2 157 000

39

1

Működési bevétel

2 157 000

40

1

Folyó működési bevétel

2 157 000

41

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes bevétele

657 829 633

42

1

Működési bevétel

402 522 780

43

1

Folyó működési bevétel

7 170 000

44

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

45

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

395 352 780

46

2

Felhalmozási bevétel

0

47

2

Folyó felhalmozási bevétel

0

48

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

49

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

50

3

Állami támogatás

186 960 146

51

4

Átengedett bevételek

0

52

5

Helyi adó

10 800 000

53

6

Kiegészítő támogatás (HIPA)

54

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

55

1

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

56

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

57

3

Köztemető fenntartás és működtetés

0

58

1

Működési bevételek

0

59

1

Folyó működési bevétel

60

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 300 000

61

1

Működési bevételek

3 300 000

62

1

Folyó működési bevétel

3 300 000

63

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 225 108

64

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7 167 733

65

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

66

8

Közvilágítás

0

67

9

Zöldterület-kezelés

0

68

10

Város- és községgazdálkodás

0

69

1

Működési bevételek

0

70

1

Folyó működési bevétel

0

71

2

Felhalmozási bevételek

0

72

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

73

11

Háziorvosi alapellátás

0

74

1

Működési bevétel

0

75

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

76

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

77

13

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 282 200

78

1

Működési bevételek

7 282 200

79

3

Működésre átvett pénzeszköz

7 282 200

80

14

Bölcsődei ellátás bevétele

650 000

81

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

82

16

Közművelődési tevékenység

20 874 998

83

17

Óvodai nevelés működtetési feladat

0

84

20

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

0

85

27

Felhalmozási bevétel

19 216 668

86

28

Támogatási célú finanszírozási műveletek

593 112 926

87

1

Működési bevétel

395 352 780

88

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

395 352 780

89

2

Felhalmozási bevétel

0

90

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

91

3

Állami támogatás

186 960 146

92

5

Helyi adó

10 800 000

2. melléklet

Település kiadásai összesen 2022. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat
csoport

Kiemelt
előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat
csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat (Ft)

Engedélyezett
álláshelyek (fő)

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

714 618 917

3

1

Működési kiadás

121 096 755

4

1

Személyi juttatás

45 202 334

5

2

Járulékok

4 893 711

6

3

Dologi kiadás

43 525 682

7

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

4 330 964

8

5

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartásonkívül

400 000

9

6

Ellátottak juttatásai

22 744 064

10

21

Fejezeti és általános tartalék

176 590 549

11

2

Intézmény működési kiadásai

56 789 284

12

3

Felhalmozás

224 152 797

13

4

Finanszírozási kiadások

135 989 532

14

I.

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

52 667 438

15

1

Működési kiadás

52 667 438

16

1

Személyi juttatás

33 242 839

7

17

2

Járulékok

4 301 680

18

3

Dologi kiadások

15 122 919

19

4

Finanszírozási kiadások

0

20

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

33 202 142

21

1

Működési kiadás

33 202 142

22

1

Személyi juttatás

29 419 939

6

23

2

Járulékok

3 782 203

24

3

Dologi kiadások

0

25

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

19 465 296

26

1

Működési kiadás

19 465 296

27

1

Személyi juttatás

3 822 900

1

28

2

Járulékok

519 477

29

3

Dologi kiadások

15 122 919

30

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

31

1

Működési kiadás

0

32

1

Személyi juttatás

33

2

Járulékok

34

II.

1

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

133 439 337

35

1

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

133 439 337

36

Személyi juttatás

65 306 384

37

Járulékok

8 698 061

38

Dologi kiadások

33 357 478

39

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26 077 414

40

1

Működési kiadás

26 077 414

41

1

Személyi juttatás

9 195 700

4

42

2

Járulék

1 249 441

43

3

Dologi kiadás

15 632 273

44

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

45

1

Működési kiadás

0

46

1

Személyi juttatás

47

2

Járulék

48

3

Dologi kiadás

49

6

Szociális étkeztetés

0

50

1

Működési kiadás

0

51

1

Személyi juttatás

52

2

Járulék

53

3

Dologi kiadás

54

7

Munkahelyi étkeztetés

0

55

1

Működési kiadás

0

56

1

Személyi juttatás

57

2

Járulék

58

3

Dologi kiadás

59

8

Vendégétkeztetés

0

60

1

Működési kiadás

0

61

1

Személyi juttatás

62

2

Járulék

63

3

Dologi kiadás

64

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

657 829 633

65

II.

1

Működési kiadás

657 829 633

66

1

Személyi juttatás

45 202 334

67

2

Járulékok

4 893 711

68

3

Dologi kiadások

43 525 682

69

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

4 330 964

70

5

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívül

400 000

71

6

Ellátottak juttatásai

22 744 064

72

2

Tartalék

176 590 549

73

3

Felhalmozás

224 152 797

74

4

Finanszírozási kiadások

135 989 532

75

1

Önkormányzat jogalkotási tevékenysége

15 401 920

76

1

Működési kiadás

15 401 920

77

1

Személyi juttatás

13 947 200

78

2

Járulék

1 454 720

79

3

Dologi kiadások

0

80

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

0

81

5

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívül

0

82

3

Felhalmozási kiadások

83

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

84

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1 828 960

85

1

Működési kiadás

1 828 960

86

1

Személyi juttatás

740 000

1

87

2

Járulékok

96 200

88

3

Dologi kiadások

992 760

89

3

Felhalmozás

90

4

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

20 980 865

91

1

Működési kiadás

2 965 294

92

3

Dologi kiadások

2 965 294

93

3

Felhalmozási kiadás

18 015 571

94

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 207 196

95

1

Működési kiadás

8 207 196

96

1

Személyi juttatás

5 828 353

20

97

2

Járulék

378 843

98

3

Dologi kiadások

2 000 000

99

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

9 792 776

100

1

Működési kiadás

9 792 776

101

1

Személyi juttatás

3 534 344

12

102

2

Járulékok

229 732

103

3

Dologi kiadások

6 028 700

104

7

Közutak üzemeltetése

889 000

105

1

Működési kiadás

889 000

106

3

Dologi kiadás

889 000

107

3

Felhalmozás

0

108

8

Közvilágítás

4 064 000

109

1

Működési kiadás

4 064 000

110

3

Dologi kiadás

4 064 000

111

9

Településfejlesztési projekt

18 851 045

112

3

Felhalmozási kiadás

18 851 045

113

10

Zöldterület kezelés

4 445 162

114

1

Működési kiadás

4 445 162

115

1

Személyi juttatás

2 367 400

116

2

Járulék

307 762

117

3

Dologi kiadás

1 770 000

118

3

Felhalmozási kiadás

0

119

11

Város- és községgazdálkodás

8 761 481

120

1

Működési kiadás

6 261 481

121

3

Dologi kiadás

6 261 481

122

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

0

123

5

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívül

124

2

Felújítás

0

125

3

Felhalmozás

2 500 000

126

12

Háziorvosi alapellátás

0

127

1

Működési kiadás

0

128

1

Személyi juttatás

0

129

2

Járulék

0

130

3

Dologi kiadás

131

3

Felhalmozás

0

132

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3 068 143

133

1

Működési kiadás

3 068 143

134

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

3 068 143

135

3

Felhalmozás

136

14

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 509 626

137

1

Működési kiadás

7 509 626

138

1

Személyi juttatás

6 235 919

1

139

2

Járulék

795 069

140

3

Dologi kiadás

478 638

141

15

Szabadidősport tevékenység és támogatása

0

142

1

Működési kiadás

0

143

3

Dologi kiadás

144

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívül

145

16

Könyvtári állomány gyarapítása

0

146

1

Működési kiadás

0

147

1

Személyi juttatás

148

2

Járulék

149

3

Dologi kiadás

150

17

Közművelődési tevékenység

18 735 255

151

1

Működési kiadás

18 735 255

152

1

Személyi juttatás

6 732 718

3

153

2

Járulék

875 253

154

3

Dologi kiadás

11 127 284

156

2

Felújítás

0

157

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

158

1

Működési kiadás

0

159

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

160

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívül

0

161

19

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

162

1

Működési kiadás

0

163

3

Dologi kiadás

164

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

0

165

3

Felhalmozás

0

166

20

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

167

1

Működési kiadás

0

168

3

Dologi kiadás

0

169

3

Felhalmozási kiadás

0

170

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

171

1

Működési kiadás

0

172

3

Dologi kiadás

0

173

22

Szociális étkeztetés

0

174

1

Működési kiadás

0

175

1

Személyi juttatás

0

176

2

Járulék

0

177

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

178

Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás

196 757 238

179

Működési kiadás

196 757 238

180

Személyi juttatás

5 816 400

181

Járulékok

756 132

182

Dologi kiadások

12 398 525

183

Felhalmozási kiadások

177 786 181

184

23

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

25 556 885

185

1

Működési kiadás

25 556 885

186

6

Ellátottak juttatásai

24 294 064

187

4

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül

1 262 821

188

24

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

189

4

Általános tartalék

176 590 549

190

25

Támogatási célú finanszírozási műveletek

135 989 532

191

26

Civil szervezetek támogatása

400 000

192

5

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívül

400 000

4. melléklet

Kimutatás a 2022. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

A

B

C

D

E

1

Önkormányzat

Bükkszenterzsébeti
Százszorszép Óvoda

Együtt Bükkszenterzsébetért
Idősek Otthona

Intézményi működési bevételek
összesen

2

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

3

Bérleti díjak

1 500 000 Ft

0

0 Ft

1 500 000 Ft

4

Ellátási díjak

43 197 203 Ft

43 197 203 Ft

5

Közvetített szolgáltatások

1 800 000 Ft

3 294 000 Ft

0 Ft

5 094 000 Ft

6

Egyéb bevételek (készlet értékesítés)

2 800 000 Ft

0

0 Ft

2 800 000 Ft

7

Bölcsődei ellátási díjak

650 000 Ft

650 000 Ft

8

Kiszámlázott ÁFA

420 000 Ft

886 000 Ft

1 000 000 Ft

2 306 000 Ft

9

Intézményi működési bevétel összesen:

7 170 000 Ft

4 180 000 Ft

44 197 203 Ft

55 547 203 Ft

5. melléklet

Kimutatás a 2022. évi költségvetés központi forrásból származó támogatások előirányzatairól

A

B

C

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Eredeti előirányzat

2

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125 Ft

3

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

4

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

18 926 125 Ft

5

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 221 400 Ft

6

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 881 000 Ft

7

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 306 790 Ft

8

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

3 014 235 Ft

9

1.1.1.6.

Településüzemeltetés - egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000 Ft

10

1.1.1.7

Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 700 Ft

11

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780 Ft

12

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

6 981 000 Ft

13

1.2.2.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

36 390 780 Ft

14

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 357 885 Ft

15

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

25 556 885 Ft

16

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

1 845 250 Ft

17

1.3.2.12.1

Családi bölcsőde

6 955 750 Ft

18

1.3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások

68 519 100 Ft

19

1.3.4.1.

Bértámogatás

48 959 100 Ft

20

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

19 560 000 Ft

21

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361 Ft

22

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

6 480 720 Ft

23

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

8 436 591 Ft

24

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

664 050 Ft

25

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242 Ft

26

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 288 242 Ft

27

1.6

A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás

3 915 653 Ft

28

Központi támogatás összesen

186 960 146 Ft

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Intézmény

Megnevezés

Foglalkoz-
tatott
létszám (fő)

Saját bevétel (Ft)

Kiadási előirányzat

2

Összesen
(F)-(K)

Személyi
jellegű
kiadás (Ft)

Munkaadót terhelő
járulék (Ft)

Dologi
kiadás (Ft)

Támogatás értékű
kiadás (Ft)

Átadott
pénz-
eszköz
(Ft)

Ellátottak juttatásai (Ft)

3

Önkormányzat

Önkormányzati szakfeladat összesen

35

6 520 000

114 435 274

45 202 334

4 893 711

43 525 682

0

4 730 964

22 744 064

4

Önkormányzati jogalkotás

15 401 920

13 947 200

1 454 720

5

Köztemető fenntartás

1

1 828 960

740 000

96 200

992 760

6

Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás

3 580 000

2 965 294

2 965 294

7

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

12

6 207 196

5 828 353

378 843

8

Közfoglalkoztatási mintaprogram

20

2 940 000

4 792 776

3 534 344

229 732

1 028 700

9

Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése

889 000

889 000

10

Szennyvízcsatorna építése

0

11

Közvilágítás

4 064 000

4 064 000

12

Zöldterület kezelés

1

4 445 162

2 367 400

307 762

1 770 000

13

Város- és községgazdálkodás

0

6 261 481

400 000

14

Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás

1

7 509 626

6 235 919

795 069

478 638

15

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3 068 143

3 068 143

16

Közművelődési feladatok ellátása

2 640 330

2 640 330

17

Közművelődési feladatok ellátása
(EFOP gyerekház)

16 094 925

6 732 718

875 253

8 486 954

18

Családi bölcsődei ellátás

6 955 749

4 166 400

541 632

2 247 717

19

Bölcsődei ellátás

12 015 308

1 650 000

214 500

10 150 808

20

Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni juttatások

25 556 885

1 550 000

1 262 821

22 744 064

21

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

0

22

Óvodai nevelés, ellátás működési
feladatai

0

23

Szociális étkeztetés

0

24

Bükkszenterzsébeti
Százszorszép Óvoda

Óvoda összesen

7

4 180 000

52 667 438

33 242 839

4 301 680

15 122 919

0

0

0

25

Óvodai nevelés szakmai feladat

6

33 202 142

29 419 939

3 782 203

26

Óvodai nevelés működtetési feladat

1

4 180 000

19 465 296

3 822 900

519 477

15 122 919

27

Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása

0

28

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

0

29

Együtt
Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

Idősek otthona összesen

22

44 689 308

133 439 337

74 502 084

9 947 502

48 989 751

0

0

0

30

Idősek otthona szakmai feladatok

10

36 664 250

56 191 751

43 253 952

5 752 799

7 185 000

31

Idősek otthona egyéb feladatok

8

51 170 172

22 052 432

2 945 262

26 172 478

32

Konyha

4

8 025 058

26 077 414

9 195 700

1 249 441

15 632 273

33

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

64

55 389 308

300 542 049

152 947 257

19 142 893

107 638 352

0

4 730 964

22 744 064

7. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetésének pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

Önkormányzat működési bevételei

7 170 000

3

Idősek otthona működési bevételei

44 197 203

4

Óvoda működési bevételei

4 180 000

5

Saját bevétel összesen

55 547 203

6

Helyi adóbevétel

10 800 000

7

Átengedett, megosztott bevétel

8

Központi támogatás

186 960 146

9

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

10 172 841

10

NEAK Finanszírozás (védőnő)

7 282 200

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

19 216 668

12

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele

13

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

403 764 861

14

EFOP pályázat finanszírozás

20 874 998

15

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

714 618 917

2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

Önkormányzat működési kiadásai

93 621 727

3

Önkormányzat beruházási kiadásai

216 136 797

4

Önkormányzat felújítási kiadásai

1 016 000

5

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési kiadásai

47 493 626

6

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési kiadásai

9 295 658

7

Intézményfinanszírozás

129 317 491

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 744 064

9

Átadott pénzeszközök

0

10

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 330 964

11

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

12

Egyéb támogatások

13

Megelőlegezés visszafizetése

6 672 041

14

Közfoglalkoztatás önerő

7 000 000

15

Általános tartalék

176 590 549

16

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

714 618 917

8. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

695 402 249

3

I. Intézményi működési bevételek

55 547 203

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

10 800 000

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

186 960 146

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

10 172 841

10

V. NEAK Finanszírozás (védőnő)

7 282 200

11

VI. Működési célú 2021. évi maradvány

403 764 861

12

VII. EFOP pályázat finanszírozás

20 874 998

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

19 216 668

14

I. Támogatások

0

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Leader Pályázat elszámolás

8 349 851

17

IV. Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás

10 000 000

18

V. Szennyvízcsatorna támogatás

866 817

19

VII. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

714 618 917

1.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

368 148 629

3

I. Személyi juttatások

45 202 334

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 893 711

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

43 525 682

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 330 964

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 744 064

9

VII. Működési célú tartalék

176 590 549

10

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 672 041

11

IX. Intézmények működési kiadásai

56 789 284

12

X. Közfoglalkoztatás önerő

7 000 000

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

217 152 797

14

I. Ingatlan létesítés (Bölcsőde építés)

177 786 181

15

II. Műfüves pálya

16 999 571

16

III. Kovácsvölgye út felújítása

17 984 228

17

IV. Felújítás (műfüves pálya öltöző)

1 016 000

18

V. Egyéb építmény felújítás (Szennyvíz csatorna hálózat)

866 817

19

VI. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Szolgálati autó)

2 500 000

20

VII. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

21

VIII. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

129 317 491

23

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

714 618 917

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

638 612 965

3

I. Intézményi működési bevételek

7 170 000

4

II. Közhatalmi bevételek

10 800 000

5

1. Helyi adók

10 800 000

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

186 960 146

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

10 172 841

10

V. EFOP pályázat finanszírozás

20 874 998

11

VI. 2021. évi maradvány

395 352 780

12

VII. NEAK finanszírozás (védőnő)

7 282 200

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

19 216 668

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Leader pályázat elszámolás

8 349 851

17

IV. Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás

10 000 000

18

V. Szennyvízcsatorna támogatás

866 817

19

VI. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

657 829 633

2.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

311 359 345

3

I. Személyi juttatások

45 202 334

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 893 711

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

43 525 682

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 330 964

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 744 064

9

VII. Működési célú tartalék

176 590 549

10

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

6 672 041

11

IX. Közfoglalkoztatás önerő

7 000 000

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

217 152 797

13

I. Ingatlan létesítése (Bölcsőde)

177 786 181

14

II. Műfüves pálya

16 999 571

15

III. Kovácsvölgye út felújítása

17 984 228

16

IV. Felújítás (Műfüves pálya öltöző)

1 016 000

17

V. Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Szolgálati autó)

2 500 000

18

VI. Egyéb építmény felújítása (Szennyvíz csatorna rendszer)

866 817

19

VII. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

20

VIII. Felhalmozási célú tartalék

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

129 317 491

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

657 829 633

3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

3.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

9 295 658

3

I. Intézményi működési bevételek

4 180 000

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevétel

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2021. évi maradvány

5 115 658

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VI. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

43 371 780

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

52 667 438

3.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

52 667 438

3

I. Személyi juttatások

33 242 839

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 301 680

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

15 122 919

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

VIII. Működési hitel törlesztése

11

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

12

I. Felújítás

13

II. Felhalmozás

14

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

15

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

16

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

17

VI. Felhalmozási célú tartalék

18

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

19

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

52 667 438

4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

4.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

47 493 626

3

I. Intézményi működési bevételek

44 197 203

4

II. Önkormányzat költségvetési támogatás

5

III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

6

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7

VI. 2021. évi maradvány

3 296 423

8

V. Működési célú hitel

9

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

10

I. Támogatások

11

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

12

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

13

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

14

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

15

VI. Felhalmozási célú hitel

16

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

85 945 711

17

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

133 439 337

4.2. Kiadások

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

133 439 337

3

I. Személyi juttatások

74 502 084

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

9 947 503

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

48 989 751

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7

V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

VIII. Működési hitel törlesztése

11

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

12

I. Felújítás

13

II. Felhalmozás

14

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

15

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

16

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

17

VI. Felhalmozási célú tartalék

18

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

19

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

133 439 337

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Bevételek

3

Önkormányzatok
működési
támogatásai

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 012 Ft

15 580 014 Ft

186 960 146 Ft

4

NEAK
finanszírozás

539 200 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

613 000 Ft

7 282 200 Ft

5

Felhalmozási
célú támogatások
államháztartáson
belül

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

1 601 389 Ft

19 216 668 Ft

6

Közhatalmi
bevételek

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

900 000 Ft

10 800 000 Ft

7

Működési bevételek

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 934 Ft

4 628 929 Ft

55 547 203 Ft

8

Felhalmozási
bevételek

- Ft

9

Működési célú
átvett pénzeszköz

3 390 947 Ft

3 390 947 Ft

3 390 947 Ft

10 172 841 Ft

10

Előző évi
maradvány

403 764 861 Ft

403 764 861 Ft

11

EFOP pályázat
finanszírozás

6 611 135 Ft

14 263 863 Ft

20 874 998 Ft

12

Bevételek
összesen:

430 405 343 Ft

26 714 282 Ft

26 714 282 Ft

23 323 335 Ft

29 934 470 Ft

23 323 335 Ft

23 323 335 Ft

23 323 335 Ft

23 323 335 Ft

23 323 335 Ft

37 587 198 Ft

23 323 332 Ft

714 618 917 Ft

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

6 107 535 Ft

6 107 535 Ft

6 107 535 Ft

2 986 636 Ft

2 986 636 Ft

2 986 636 Ft

2 986 636 Ft

2 986 636 Ft

2 986 636 Ft

2 986 636 Ft

2 986 636 Ft

2 986 641 Ft

45 202 334 Ft

15

Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

559 953 Ft

559 953 Ft

559 953 Ft

357 095 Ft

357 095 Ft

357 095 Ft

357 095 Ft

357 095 Ft

357 095 Ft

357 095 Ft

357 095 Ft

357 092 Ft

4 893 711 Ft

16

Dologi kiadások

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 140 Ft

3 627 142 Ft

43 525 682 Ft

17

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 339 Ft

1 895 335 Ft

22 744 064 Ft

18

Egyéb működési
célú kiadások

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 440 Ft

4 732 444 Ft

56 789 284 Ft

19

Beruházások

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 400 Ft

18 011 397 Ft

216 136 797 Ft

20

Felújítások

203 200 Ft

203 200 Ft

203 200 Ft

203 200 Ft

203 200 Ft

1 016 000 Ft

21

Közfoglalkoztatás
önerő

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

22

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson
belülre (Társulás)

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 914 Ft

360 910 Ft

4 330 964 Ft

23

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson
kívülre (civil támogatás)

400 000 Ft

400 000 Ft

24

Megelőlegezés
visszafizetése

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 003 Ft

556 008 Ft

6 672 041 Ft

25

Finanszírozási
kiadások

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 458 Ft

10 776 453 Ft

129 317 491 Ft

26

Működési célú
tartalék

176 590 549 Ft

27

Kiadások összesen

46 830 382 Ft

46 830 382 Ft

46 830 382 Ft

50 906 625 Ft

43 506 625 Ft

43 303 425 Ft

43 303 425 Ft

43 303 425 Ft

43 303 425 Ft

43 303 425 Ft

43 303 425 Ft

43 303 422 Ft

714 618 917 Ft

28

Egyenleg

383 574 961 Ft

363 458 861 Ft

343 342 761 Ft

315 759 471 Ft

302 187 316 Ft

282 207 226 Ft

262 227 136 Ft

242 247 046 Ft

222 266 956 Ft

202 286 866 Ft

196 570 639 Ft

176 590 549 Ft

- Ft

10. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

A

B

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat (Ft)

2

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)

66 347 203

3

1. Intézményi működési bevételek

55 547 203

4

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)

10 800 000

5

2.1.Illetékek

6

2.2.Helyi adók

10 800 000

7

2.3.Átengedett központi adók

8

2.4 Egyéb bevétel

9

II. TÁMOGATÁSOK

186 960 146

10

1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

186 960 146

11

1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

22 841 778

12

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

13

1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

118 458 346

14

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

15

2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

16

3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások

17

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

18

IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

38 330 039

19

1. Működési célú pénzeszközátvétel

17 455 041

20

1.1. NEAK finanszírozás

7 282 200

21

1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

10 172 841

22

2. EFOP pályázat finanszírozás

20 874 998

23

V. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

19 216 668

24

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

19 216 668

25

2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele

26

VI. HITELEK (1.+2.)

27

1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)

28

2. Felhalmozási célú hitel

29

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)

403 764 861

30

1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele

403 764 861

31

1.1. Működési célú 2021. évi pénzmaradvány

403 764 861

32

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)

714 618 917

11. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási főbb jogcímenként

A

B

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat (Ft)

2

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

531 356 328

3

1. ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

531 356 328

4

1.A. Személyi jellegű kiadások

152 947 257

5

1.B. Munkaadót terhelő járulékok

19 142 894

6

1.C. Dologi jellegű kiadások

107 638 352

7

1.D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 744 064

8

1.E. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 330 964

9

1.F. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

10

1.G. Felhalmozási célú kiadás

224 152 797

11

1.1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

52 667 438

12

1.1.A. Személyi jellegű kiadások

33 242 839

13

1.1.B. Munkaadót terhelő járulékok

4 301 680

14

1.1.C. Dologi jellegű kiadások

15 122 919

15

1.1.D. Felhalmozási kiadások

16

1.2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

133 439 337

17

1.2.A. Személyi jellegű kiadások

74 502 084

18

1.2.B. Munkaadót terhelő járulékok

9 947 503

19

1.2.C. Dologi jellegű kiadások

48 989 751

20

1.3.Önkormányzat tevékenységei

345 249 552

21

1.3.A. Személyi jellegű kiadások

45 202 334

22

1.3.B. Munkaadót terhelő járulékok

4 893 711

23

1.3.C. Dologi jellegű kiadások

43 525 682

24

1.3.D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 744 064

25

1.3.E. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 330 964

26

1.3.F. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

27

1.3.G. Felhalmozási célú kiadás

224 152 797

28

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

29

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

30

IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

176 590 549

31

V. MEGELŐLEGEZÉS

6 672 041

32

Megelőlegezés visszafizetése

6 672 041

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.):

714 618 918

12. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Projekt megnevezése

Fejlesztés
összes
költsége

Fejlesztés
megvalósítása

Pályázat azonosító száma

Támogatás
összege

Saját erő

2022. évi költségvetést terhére
történő kifizetés saját erő része

BM EU
Önerő

Készpénz

2

Biztos Kezdet Gyermekház
Bükkszenterzsébeten

EFOP 1.4.3-16-2017-00061

5 255 058

3

Bölcsődei Fejlesztés
Bükkszenterzsébeten

TOP 1.4.1-19

51 112 105

4

Szennyvíztisztító telep és
Csatornahálózat fejlesztése

KEHOP 2.2.2-15-2015-00031

866 817 Ft

13. melléklet

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

DÖNTÉS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft)

2

Megnevezése

Éve

Költsége Ft

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3

Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten

2017

35 612 018

0

5 389 394

6 380 709

8 698 144

9 888 713

5 255 058

4

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten

2020

206 255 742

0

0

0

3 750 000

151 393 637

51 112 105

5

Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése

2017

117 244 601

0

57 742 966

23 747 418

33 128 725

2 625 492

6

GÉP-III. Gazdaságélénkítő program

2021

199 993 394

0

0

0

0

21 077 854

178 915 540

7

Magyar Falu Program (Kovácsvölgye út felújítása)

2021

18 474 228

0

0

0

0

490 000

17 984 228

8

Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések

2021

16 991 571

0

0

0

0

0

16 999 571

9

Összesen

594 571 554

0

63 132 360

30 128 127

45 576 869

185 475 696

270 266 502

14. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(E=C+C+D

2

2021.

2022.

2023.

3

-

-

-

-

4

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2025. január 1. napjával.