Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15- 2024. 05. 28

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 702.745.428 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 12.000.000 Ft, a működési célú bevétel 358.284.748 Ft, finanszírozási bevétel 332.460.680 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 702.745.428 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 694.460.560 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 253.868.896 Ft, a működési célú kiadás összege 440.591.664 Ft, finanszírozási kiadás 8.284.868 Ft.

c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 57.789.485 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 10.160.004 Ft, finanszírozási bevétel 47.629.481 Ft.

d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 57.789.745 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.789.745 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 57.789.745 Ft.

e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 155.607.540 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 55.889.040 Ft, finanszírozási bevétel 99.718.500 Ft.

f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 155.607.540 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 155.607.540 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 155.607.540 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 370.284.748 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 332.460.680 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 694.460.560 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 8.284.868 Ft

e) intézményfinanszírozás: 144.748.007 Ft

(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 10.160.004 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 986.822 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 57.789.485 Ft

d) intézményfinanszírozás: 46.642.659 Ft

(4) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 55.889.040 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 1.613.152 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 155.607.540 Ft

d) intézményfinanszírozás: 98.105.348 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 17.756.221 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 7.620.206 Ft, céltartalék 10.136.015 Ft.

5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.).

7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőjének kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat

634 096 410

634 096 410

364 094 706

0

270 001 704

3

Személyi juttatások

84 539 188

4

Munkaadókat terhelő járulékok

8 181 388

5

Dologi kiadások

97 286 492

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

7

Egyéb működési célú kiadások

6 431 350

8

Beruházások

147 811 903

9

Felújítások

106 056 993

10

Egyéb felhalmozási kiadások

0

11

Céltartalék

17 756 221

12

Finanszírozási kiadások

153 032 875

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

213 397 025

213 397 025

68 649 018

144 748 007

0

14

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

57 789 485

57 789 485

11 146 826

46 642 659

0

15

Személyi juttatások

36 913 776

16

Munkaadókat terhelő járulékok

4 853 309

17

Dologi kiadások

16 022 400

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

0

20

Felhalmozási kiadások

0

21

2

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

155 607 540

155 607 540

57 502 192

98 105 348

0

22

Személyi juttatások

87 521 316

23

Munkaadókat terhelő járulékok

11 578 920

24

Dologi kiadások

56 507 304

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

0

27

Felhalmozási kiadások

0

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

207 121 704

135 166 528

71 955 176

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

29 309 078

29 309 078

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 379 650

45 379 650

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

130 162 976

58 207 800

71 955 176

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

62 880 000

62 880 000

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

62 880 000

62 880 000

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 350 000

17 350 000

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 000 000

2 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

15 000 000

15 000 000

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

350 000

350 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

70 933 044

24 127 044

46 806 000

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200 000

2 400 000

1 800 000

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 800 000

9 800 000

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 740 000

1 740 000

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

50 130 000

5 610 000

44 520 000

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 063 044

4 577 044

486 000

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

12 000 000

12 000 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

12 000 000

12 000 000

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

370 284 748

251 523 572

118 761 176

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

332 460 680

330 847 528

1 613 152

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

332 460 680

330 847 528

1 613 152

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

332 460 680

330 847 528

1 613 152

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

702 745 428

582 371 100

120 374 328

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

440 591 664

320 217 336

120 374 328

0

3

1.1.

Személyi juttatások

208 974 280

129 584 680

79 389 600

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 613 617

14 120 601

10 493 016

0

5

1.3.

Dologi kiadások

169 816 196

139 324 484

30 491 712

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

13 000 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 431 350

6 431 350

0

0

8

1.18.

Tartalékok

17 756 221

17 756 221

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

5 700 000

5 700 000

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

253 868 896

253 868 896

0

0

12

2.1.

Beruházások

147 811 903

147 811 903

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

106 056 993

106 056 993

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

694 460 560

574 086 232

120 374 328

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 284 868

8 284 868

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 284 868

8 284 868

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 284 868

8 284 868

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

702 745 428

582 371 100

120 374 328

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

44

25

19

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

30

0

0

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

207 121 704

Személyi juttatások

208 974 280

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62 880 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 613 617

4

Működési bevételek

70 933 044

Dologi kiadások

169 816 196

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

6

Közhatalmi bevételek

17 350 000

Egyéb működési célú kiadások

6 431 350

7

Tartalékok

17 756 221

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

358 284 748

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

440 591 664

9

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

90 591 784

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

8 284 868

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

448 876 532

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

448 876 532

11

Költségvetési hiány:

82 306 916

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

0

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

147 811 903

3

Felhalmozási bevételek

12 000 000

Felújítások

106 056 993

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

5

Egyéb felhalmozási bevétel

0

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

12 000 000

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

253 868 896

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

241 868 896

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

253 868 896

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

253 868 896

9

Költségvetési hiány:

241 868 896

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

B

C

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

17 350 000

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

12 000 000

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 350 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Könyvtári állomány gyarapítása

238 356

2023

238 356

0

3

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítás

142 573 547

2023

142 573 547

0

4

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakításönerő

5 000 000

2023

5 000 000

0

5

0

6

0

7

0

8

ÖSSZESEN:

147 811 903

0

147 811 903

0

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Malomudvar Inkubátorház kialakítása

97 668 813

2023

97 668 813

0

3

MFP program járdafelújítás.

8 388 180

2023

8 388 180

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZESEN:

106 056 993

0

106 056 993

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2023.

2024.

2025. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

142 573 547

142 573 547

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

142 573 547

0

0

142 573 547

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

142 573 547

142 573 547

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

142 573 547

0

0

142 573 547

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adatszolgáltatása az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

1. Költségvetési szerv neve:

2. Költségvetési szerv számlaszáma:

3. Éves eredeti kiadási előirányzat:

4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások

0

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

0

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

207 121 704

135 166 528

71 955 176

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

29 309 078

29 309 078

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 379 650

45 379 650

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

130 162 976

58 207 800

71 955 176

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

62 880 000

62 880 000

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

62 880 000

62 880 000

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

17 350 000

17 350 000

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 000 000

2 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

15 000 000

15 000 000

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

350 000

350 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 884 000

4 884 000

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 800 000

1 800 000

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 740 000

1 740 000

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

858 000

858 000

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

486 000

486 000

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

12 000 000

12 000 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

12 000 000

12 000 000

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

304 235 704

232 280 528

71 955 176

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

329 860 706

329 860 706

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

329 860 706

329 860 706

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

329 860 706

329 860 706

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

634 096 410

562 141 234

71 955 176

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

227 194 639

227 194 639

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

84 539 188

84 539 188

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 181 388

8 181 388

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

97 286 492

97 286 492

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000 000

13 000 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 431 350

6 431 350

0

0

8

1.18.

Tartalékok

17 756 221

17 756 221

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

5 700 000

5 700 000

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

253 868 896

253 868 896

0

0

12

2.1.

Beruházások

147 811 903

147 811 903

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

106 056 993

106 056 993

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

481 063 535

481 063 535

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

153 032 875

81 077 699

71 955 176

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 284 868

8 284 868

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

144 748 007

72 792 831

71 955 176

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

153 032 875

81 077 699

71 955 176

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

634 096 410

562 141 234

71 955 176

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

30

0

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 160 004

10 160 004

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 000 000

8 000 000

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 160 004

2 160 004

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 160 004

10 160 004

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

47 629 481

47 629 481

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

986 822

986 822

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

46 642 659

46 642 659

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

57 789 485

57 789 485

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

57 789 485

57 789 485

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

36 913 776

36 913 776

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 853 309

4 853 309

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

16 022 400

16 022 400

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

57 789 485

57 789 485

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

7

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

55 889 040

9 083 040

46 806 000

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200 000

2 400 000

1 800 000

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

49 272 000

4 752 000

44 520 000

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 417 040

1 931 040

486 000

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

55 889 040

9 083 040

46 806 000

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

99 718 500

26 150 172

73 568 328

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 613 152

0

1 613 152

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

98 105 348

26 150 172

71 955 176

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

155 607 540

35 233 212

120 374 328

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

155 607 540

35 233 212

120 374 328

0

3

1.1.

Személyi juttatások

87 521 316

8 131 716

79 389 600

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 578 920

1 085 904

10 493 016

0

5

1.3.

Dologi kiadások

56 507 304

26 015 592

30 491 712

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

155 607 540

35 233 212

120 374 328

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

3

19

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

144 900 060

185 910 951

213 904 756

207 121 704

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 572 881

21 783 179

18 926 125

29 309 078

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 815 400

39 067 530

44 684 360

45 379 650

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

77 769 359

106 239 047

129 203 615

130 162 976

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 238 170

2 270 000

2 288 242

2 270 000

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 504 250

16 551 195

18 101 334

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

701 080

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 963 246

92 916 815

103 515 614

62 880 000

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 586 436

71 163 973

84 857 529

62 880 000

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

10 376 810

21 752 842

18 658 085

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

270 650 714

230 730 168

80 490 041

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 999 571

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

270 650 714

213 730 597

80 490 041

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

250 162 680

2 286 496

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 340 986

21 954 079

13 030 932

17 350 000

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

1 933 039

1 872 455

1 989 811

2 000 000

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

16 385 364

19 264 544

10 624 719

15 000 000

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

22 583

817 080

416 402

350 000

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

53 684 410

65 248 994

68 503 425

70 933 044

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 078 792

2 894 246

2 781 928

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 260 804

3 513 696

4 116 755

4 200 000

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 154 938

5 063 318

5 799 724

9 800 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 690 000

4 410 002

2 412 500

1 740 000

35

5.5.

Ellátási díjak

23 860 837

44 999 851

46 957 170

50 130 000

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 827 553

3 324 006

3 452 918

5 063 044

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

9 763 938

107

227

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

485 840

2 511 738

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 561 708

1 043 768

470 465

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

45 000

2 575 000

0

12 000 000

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

25 000

2 175 000

12 000 000

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

20 000

400 000

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 538 220

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 538 220

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

55

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

551 122 636

599 336 007

479 444 768

370 284 748

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 085 886

252 849 462

439 148 379

332 460 680

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 085 886

252 849 462

439 148 379

332 460 680

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 110 780

6 672 041

8 284 868

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 110 780

6 672 041

8 284 868

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

87 196 666

259 521 503

447 433 247

332 460 680

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

638 319 302

858 857 510

926 878 015

702 745 428

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

241 649 287

343 337 555

374 787 478

440 591 664

3

1.1.

Személyi juttatások

117 486 953

161 550 940

189 332 463

208 974 280

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 955 324

22 311 607

22 672 306

24 613 617

5

1.3.

Dologi kiadások

84 858 239

128 699 894

139 174 185

169 816 196

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 179 680

11 531 675

12 933 975

13 000 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 169 091

19 243 439

10 674 549

6 431 350

8

1.18.

Tartalékok

17 756 221

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

5 700 000

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

129 838 239

48 706 001

192 790 426

253 868 896

12

2.1.

Beruházások

23 039 051

37 083 579

56 518 248

147 811 903

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

106 799 188

11 622 422

136 272 178

106 056 993

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

371 487 526

392 043 556

567 577 904

694 460 560

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 605 504

6 110 780

6 672 041

8 284 868

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 605 504

6 110 780

6 672 041

8 284 868

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

41

9.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 605 504

6 110 780

6 672 041

8 284 868

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

375 093 030

398 154 336

574 249 945

702 745 428

16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel

Kedvezmények tervezett összege

2

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

7

5.1.

-ebből: Építményadó

8

5.2.

Telekadó

9

5.3.

Magánszemélyek kommunális adója

10

5.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

5.5.

Idegenforgalmi adó épület után

12

5.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13

6

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

7

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

8

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

9

Egyéb kedvezmény

17

10

Egyéb kölcsön elengedése

18

11

Összesen:

0

0

18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2023. évre (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

22 500 142

270 001 704

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

8 675 000

0

0

0

0

0

8 675 000

0

0

0

17 350 000

5

B4

Működési bevételek

5 866 087

5 866 087

5 866 087

5 926 087

5 926 087

5 926 087

5 926 087

5 926 087

5 926 087

5 926 087

5 926 087

5 926 087

70 933 044

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

12 000 000

0

0

0

0

0

0

0

12 000 000

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B8

Finanszírozási bevételek

332 460 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332 460 680

10

B

Bevételek összesen:

360 826 909

28 366 229

37 041 229

28 426 229

40 426 229

28 426 229

28 426 229

28 426 229

37 101 229

28 426 229

28 426 229

28 426 229

702 745 428

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

17 707 072

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

17 387 928

208 974 280

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

2 101 512

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

2 046 555

24 613 617

4

K3

Dologi kiadások

23 038 202

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

13 343 454

169 816 196

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

13 000 000

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

17 756 221

0

0

3 215 675

0

0

0

0

0

3 215 675

0

0

24 187 571

7

K6

Beruházások

19 863

19 863

19 863

19 863

147 593 410

19 863

19 863

19 863

19 863

19 863

19 863

19 863

147 811 903

8

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

106 056 993

0

0

0

0

0

0

106 056 993

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K9

Finanszírozási kiadások

8 284 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 284 868

11

K

Kiadások összesen:

69 991 071

33 881 133

33 881 133

37 096 808

181 454 680

139 938 126

33 881 133

33 881 133

33 881 133

37 096 808

33 881 133

33 881 133

702 745 428

19. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

A

B

C

D

1

ID

Jogcím

Korm. funkció

2023. évi előirányzat

2

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

16 026 000 Ft

3

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

207 121 704 Ft

4

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

332 460 680 Ft

5

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

8 120 000 Ft

6

86

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

47 560 000 Ft

7

221

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

7 200 000 Ft

8

295

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

10 160 004 Ft

9

336

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

1 828 800 Ft

10

337

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096025

3 048 000 Ft

11

381

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102023

44 520 000 Ft

12

395

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104030

858 000 Ft

13

420

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

4 206 240 Ft

14

434

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

19 636 000 Ft

15

440

Összesen:

702 745 428 Ft

20. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

A

B

C

D

1

ID

Jogcím

Korm. funkció

2023. évi előirányzat

2

3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

52 793 738 Ft

3

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

3 131 364 Ft

4

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

8 284 868 Ft

5

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

8 431 350 Ft

6

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

17 422 728 Ft

7

86

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

149 630 337 Ft

8

174

Közvilágítás

064010

17 423 304 Ft

9

176

Zöldterület-kezelés

066010

4 608 716 Ft

10

177

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

13 539 744 Ft

11

221

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

6 689 684 Ft

12

258

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082042

238 356 Ft

13

269

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082091

9 846 604 Ft

14

270

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

3 792 888 Ft

15

292

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091110

38 746 839 Ft

16

295

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

21 478 661 Ft

17

336

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

30 107 688 Ft

18

337

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096025

711 240 Ft

19

381

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102023

120 994 164 Ft

20

395

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104030

8 305 528 Ft

21

396

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104031

150 200 991 Ft

22

399

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

649 956 Ft

23

403

Biztos Kezdet Gyerekház

104044

11 702 976 Ft

24

420

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

5 063 736 Ft

25

424

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

17 905 632 Ft

26

434

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

1 044 336 Ft

27

440

Összesen:

702 745 428 Ft

21. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban)

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2023. évi előirányzat

1

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica

350 000

350 000

2

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

működés támogatása

1 296 000

1 296 000

3

Pétervására Orvosi Ügyelet

működés támogatása

3 522 530

3 522 530

4

Pétervásárai Kistérségi Társulás

működés támogatása szociális feladatok

1 262 820

1 262 820

5

6

7

Összesen:

6 431 350

6 431 350