Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 890.094.407,- Ft költségvetési bevétellel

b) 386.546.782,- Ft költségvetési kiadással

c) 438.950.332,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.

3. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben és 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. A Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak teljesítését a 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben és 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti megbontásban a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. A vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. A vagyonkimutatást a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

55 547 203

59 391 256

68 503 424

115%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

4 116 755

118%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 094 000

5 094 000

5 799 724

114%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

40 347 203

43 893 155

46 957 170

107%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 306 000

1 604 101

3 452 918

215%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

227

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

470 464

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 854 056

451 144 075

459 489 958

102%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

403 764 861

438 950 332

447 235 200

102%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

714 618 917

890 094 407

906 725 158

102%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

309 203 530

409 501 888

374 802 011

92%

3

1.1.

Személyi juttatások

153 295 257

194 853 199

189 858 573

97%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 373 263

23 281 100

22 672 306

97%

5

1.3.

Dologi kiadások

109 449 351

159 020 125

138 662 608

87%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

205 128 848

56 518 248

28%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 946 876

883 422 366

567 592 437

64%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

714 618 917

890 094 407

574 264 478

65%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

55 547 203

59 391 256

68 503 424

115%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

4 116 755

118%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 094 000

5 094 000

5 799 724

114%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

40 347 203

43 893 155

46 957 170

107%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 306 000

1 604 101

3 452 918

215%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

227

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

470 464

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

310 854 056

451 144 075

459 489 958

102%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

403 764 861

438 950 332

438 950 332

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

403 764 861

438 950 332

447 235 200

102%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

714 618 917

890 094 407

906 725 158

102%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

309 203 530

409 501 888

374 802 011

92%

3

1.1.

Személyi juttatások

153 295 257

194 853 199

189 858 573

97%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 373 263

23 281 100

22 672 306

97%

5

1.3.

Dologi kiadások

109 449 351

159 020 125

138 662 608

87%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

205 128 848

56 518 248

28%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 946 876

883 422 366

567 592 437

64%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

714 618 917

890 094 407

574 264 478

65%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 767 529

116%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

18

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

19

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

20

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

21

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

22

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

23

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

24

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

55 547 203

59 391 256

68 503 424

115%

25

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

26

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 500 000

3 500 000

4 116 755

118%

27

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 094 000

5 094 000

5 799 724

114%

28

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

29

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

40 347 203

43 893 155

46 957 170

107%

30

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 306 000

1 604 101

3 452 918

215%

31

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0%

32

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

33

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

227

0%

34

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

35

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

36

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

37

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

470 464

0%

38

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

39

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

40

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

41

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

42

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

43

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

44

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

291 637 388

356 424 996

378 999 917

106%

45

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

46

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

47

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

48

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

49

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

50

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

51

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

52

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

53

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

54

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

200 828 732

132 093 587

326 649 947

247%

55

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

200 828 732

132 093 587

326 649 947

247%

56

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

57

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

58

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

59

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

60

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

61

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

62

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

63

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

64

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

65

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

66

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

67

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

68

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

69

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

200 828 732

132 093 587

334 934 815

254%

70

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

492 466 120

488 518 583

713 934 732

146%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

309 203 530

409 501 888

374 802 011

92%

3

1.1.

Személyi juttatások

153 295 257

194 853 199

189 858 573

97%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 373 263

23 281 100

22 672 306

97%

5

1.3.

Dologi kiadások

109 449 351

159 020 125

138 662 608

87%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

9

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

10

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

11

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

485 794 079

481 846 542

374 802 011

78%

12

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

13

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

14

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

15

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

16

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

17

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

18

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

19

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

20

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

21

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

22

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

23

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

24

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

25

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

26

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

27

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

28

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

29

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

30

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

31

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

32

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

33

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

34

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

36

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

37

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

492 466 120

488 518 583

381 474 052

78%

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

3

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

4

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

5

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

6

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

7

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

8

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

9

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

10

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

11

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

12

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

13

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

14

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0%

16

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

17

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

18

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

19

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

20

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

21

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

22

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

23

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

24

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

25

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

26

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

27

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

28

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

29

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

30

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

31

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

202 936 129

306 856 745

112 300 385

37%

32

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

202 936 129

306 856 745

112 300 385

37%

33

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

34

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

35

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

36

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

37

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

38

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

39

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

40

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

41

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

42

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

43

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

44

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

45

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

46

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

202 936 129

306 856 745

112 300 385

37%

47

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

3

2.1.

Beruházások

197 285 752

205 128 848

56 518 248

28%

4

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

5

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

6

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

7

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

8

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

9

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

10

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

11

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

12

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

13

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

14

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

15

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

16

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

17

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

18

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

19

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

20

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

21

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

22

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

23

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

24

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

25

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

26

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

27

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

28

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

29

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

30

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

31

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

32

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

33

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

34

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

36

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

37

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

222 152 797

401 575 824

192 790 426

48%

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként(adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

S.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

E

2

ÖNKORMÁNYZAT

0%

3

Bölcsőde TOP-1.4.1-19 (ingatlan)

177 786 181

172 699 912

18 838 033

11%

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16 999 571

0%

5

Műfüves pálya

10 882 727

10 882 727

100%

6

Szociális ingatlanok vásárlása

2 840 000

2 840 000

100%

7

Tablet vásárlás képviselőknek

941 500

941 500

100%

8

Város és községgazdálkodás (gép-berendezés)

2 500 000

0%

9

Közfoglalkoztatás mezőgazdaság

3 176 485

3 176 485

100%

10

Közfoglalkoztatás gép-program

3 405 690

3 405 690

100%

11

Közfoglalkoztatás Ford kisteherautó vásárlás

3 500 000

3 500 000

100%

12

Malomudvar - Inkubátorház kialakítása

10 945 948

10 945 948

0%

13

ÓVODA

0%

14

Router

38 100

38 100

100%

15

Fűnyírógép

220 000

220 000

100%

16

Óvodai galéria

1 662 265

1 662 265

100%

17

IDŐSEK OTTHONA

0%

18

Digitális hőmérő

50 100

50 100

100%

19

Ruhaszárító állvány

5 400

5 400

100%

20

Gáz zsámoly

12 000

12 000

100%

21

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

197 285 752

210 380 127

56 518 248

27%

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként(adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

E

2

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 016 000

1 016 000

0%

3

Műfüves pálya

1 463 169

0%

4

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

866 817

866 817

3 153 313

364%

5

Magyar Falu program

17 984 228

17 984 228

17 985 003

100%

6

Magyar Falu program járdafelújítás

8 388 180

168 760

2%

7

Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság

5 000 000

5 000 000

3 389 034

68%

8

Közfoglalkoztatási mintaprogram - gép

1 296 494

0%

9

Malomudvar Inkubátorház

163 191 751

106 488 454

65%

10

Családi bölcsőde

1 949 730

0%

11

Szolgálati lakás felújítás

244 160

0%

12

Zúzott kő, kavics

134 061

0%

13

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatEurópai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022.(adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

A

B

C

D

E

F

1

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

3.1.

0%

3

3.2.

0%

4

3.3.

0%

5

3.4.

0%

6

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

S.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat összesen

2022. előtti eredeti előirányzat

2022. előtti módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. utáni eredeti előirányzat

2022. utáni módosított előirányzat

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

Teljesítés összesen

Százalék

2

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

3

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

4

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

5

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

6

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

7

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

8

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

10

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

12

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

13

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi ÖnkormányzatKöltségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása(adatok forintban)

11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi összes bevétel és kiadás(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 170 000

7 170 000

11 005 235

153%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

155 984

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 800 000

1 800 000

1 669 649

93%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

650 000

650 000

858 000

132%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

420 000

420 000

456 843

109%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

219

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

158 374

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

262 476 853

398 922 819

401 443 162

101%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

395 352 780

429 703 568

437 988 436

102%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

657 829 633

828 626 387

839 431 598

101%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 096 755

211 460 715

188 243 902

89%

3

1.1.

Személyi juttatások

45 550 334

78 155 308

74 997 113

96%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 124 080

7 467 377

6 998 459

94%

5

1.3.

Dologi kiadások

45 336 682

93 490 566

82 639 806

88%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

399 587 959

190 802 561

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

203 140 983

54 530 383

27%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

521 840 101

683 393 328

379 046 463

55%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

129 317 491

138 561 018

123 852 388

89%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

657 829 633

828 626 387

509 570 892

61%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

186 960 146

213 904 756

213 904 756

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

18 926 125

18 926 125

18 926 125

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 371 780

44 684 360

44 684 360

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

102 876 985

113 496 854

113 496 854

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 581 361

15 706 761

15 706 761

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 288 242

2 288 242

2 288 242

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

18 101 334

18 101 334

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

701 080

701 080

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 330 039

72 328 984

83 218 922

115%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 668

94 719 079

80 490 041

85%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 800 000

10 800 000

12 824 208

119%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

10 800 000

10 800 000

12 407 806

115%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 300 000

2 300 000

1 989 811

87%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

8 500 000

8 500 000

10 417 995

123%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

416 402

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 170 000

7 170 000

11 005 235

153%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

2 800 000

2 800 000

2 781 928

99%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

155 984

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 800 000

1 800 000

1 669 649

93%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 500 000

1 500 000

2 412 500

161%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

650 000

650 000

858 000

132%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

420 000

420 000

456 843

109%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

219

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

2 511 738

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

158 374

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

262 476 853

398 922 819

401 443 162

101%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

395 352 780

429 703 568

429 703 568

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

8 284 868

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

8 284 868

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

395 352 780

429 703 568

437 988 436

102%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

657 829 633

828 626 387

839 431 598

101%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 096 755

211 460 715

188 243 902

89%

3

1.1.

Személyi juttatások

45 550 334

78 155 308

74 997 113

96%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 124 080

7 467 377

6 998 459

94%

5

1.3.

Dologi kiadások

45 336 682

93 490 566

82 639 806

88%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 354 695

21 282 915

12 933 975

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 964

11 064 549

10 674 549

96%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 152 797

399 587 959

190 802 561

48%

9

2.1.

Beruházások

197 285 752

203 140 983

54 530 383

27%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0%

11

2.3.

Felújítások

24 867 045

196 446 976

136 272 178

69%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

176 590 549

72 344 654

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

176 590 549

72 344 654

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

521 840 101

683 393 328

379 046 463

55%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

6 672 041

6 672 041

6 672 041

100%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

129 317 491

138 561 018

123 852 388

89%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

135 989 532

145 233 059

130 524 429

90%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

657 829 633

828 626 387

509 570 892

61%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0%

13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0