Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és az azokért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2023. 07. 01

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és az azokért fizetendő térítési díjakról

2023.07.01.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ellátások formái

1. § (1) Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat az alábbi ellátásokat biztosítja:

a) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:

aa) étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás

ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ad) támogató szolgáltatás

ae) ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

b) természetbeni gyermekjóléti ellátás: gyermekétkeztetés

c) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátás:

ca) gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében

cb) gyermekek esélynövelő szolgáltatása Biztos Kezdet Gyerekházban.

(2) Az alapellátásokat az Önkormányzat az (1) bekezdés c) pontjában foglalt ellátások kivételével az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona (a továbbiakban: Erzsébet Otthon) intézményen keresztül biztosítja.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az Istenmezeje Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás tekintetében kiterjed Istenmezeje község közigazgatási területére, és területén élő természetes személyekre is.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ellátásokat az Erzsébet Idősek Otthon intézményvezetőjénél kell igényelni. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumokat.

(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásokat a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda intézményvezetőjénél kell igényelni.

(3) Az ellátások iránti kérelmet az Önkormányzat és az Erzsébet Otthon honlapján közzétett nyomtatványon lehet igényelni.

(4) Az e rendeletben meghatározott kivétellel az ellátásokért fizetendő térítési díjakat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

4. Étkeztetés

4. § (1) Az Önkormányzat az étkeztetést szociális konyhán biztosítja.

(2) Étkeztetés igénybevételére jogosult

a) kora miatt az a személy, aki a 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt az a személy, aki orvosi, szakorvosi igazolással, szakvéleménnyel igazolja, hogy önellátásra részben képes, vagy nem képes,

c) fogyatékossága miatt az a személy, aki külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül. Ezt az ellátás megállapítását, vagy folyósítását elrendelő igazolással, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel kell igazolni.

d) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt az a személy, aki pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt csatol kérelméhez,

e) hajléktalansága miatt az a személy, aki életvitelszerűen Bükkszenterzsébet község illetékességi területén tartózkodik, de éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helységben tölti. A hajléktalanságot a személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételt igazoló iratot, és a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumokat.

(4) Az étkeztetésért 1 000.- Ft/adag térítési díjat kell fizetni.

5. Házi segítségnyújtás

5. § (1) A házi segítségnyújtás térítési díja 950.- Ft/óra.

(2) Az intézményvezető egyedi méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén saját hatáskörben dönthet a személyi térítési díj csökkentéséről.

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

6. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 170.- Ft/nap.

7. Támogató szolgáltatás

7. § A támogató szolgáltatás keretében nyújtott személyi segítés térítési díja 700.- Ft/óra, a szállítási szolgáltatás térítési díja 100.- Ft/km.

8. Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

8. § (1) Az intézményvezető külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha az ellátást igénylő az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása más módon nem lehetséges.

(2) Az idősek otthonában biztosított szolgáltatások igénybevételéért étkezéssel 3 700.- Ft/fő/nap, étkezés nélkül 2 900.- Ft/fő/nap térítési díjat kell fizetni.

9. Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében

9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat a Százszorszép Családi Bölcsődében biztosítja.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 750.- Ft/nap.

(3) A térítési díjat:

a) a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő

b) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy

(továbbiakban: kötelezett) köteles megfizetni az önkormányzatnak.

(4) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjat havonta előre, tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.

10. § Ha a gyermek az intézményi ellátást betegség vagy más indok miatt nem veszi igénybe, a távolmaradást be kell jelenteni.

11. § A normatív, kötelező kedvezményeken túl az önkormányzat további kedvezményeket nem állapít meg.

10. Záró rendelkezések

12. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(V.19.) vészhelyzeti rendelete.

13. § Hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja és a 7. alcím 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.