Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 08

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.08.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 448.898.378 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 358.898.378 Ft, finanszírozási bevétel 90.000.000 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 4448.898.378 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 209.648.733 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 33.674.878 Ft, a működési célú kiadás összege 175.973.855 Ft, finanszírozási kiadás10.609.251 Ft.

c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 78.507.702 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5.036.112 Ft, finanszírozási bevétel 73.471.590 Ft.

d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 78.507.702 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 78.507.702 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 78.507.702 Ft.

e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 219.476.867 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 64.308.063 Ft, finanszírozási bevétel 155.168.804 Ft.

f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 219.476.867 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 219.476.867 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 219.476.867 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 358.898.378 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 90.000.000 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 209.648.733 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.609.251 Ft

e) intézményfinanszírozás: 228.640.394 Ft

(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5.036.112 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 78.507.702 Ft

d) intézményfinanszírozás: 73.471.590 Ft

(4) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 64.308.063 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 219.476.867 Ft

d) intézményfinanszírozás: 155.168.804 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a céjelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a 2025-2026-2027 évek tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 2. mellékletben 40.319.877 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 40.319.877 Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a K&H Bank Zrt. Egri Fiókja (3300 Eger, Barkóczy utca 3.)

7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda és az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona vezetőjének kezdeményezésére az óvoda és az idősotthon kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat

448 898 378

448 898 378

134 271 496

0

314 626 882

3

Személyi juttatások

46 705 480

4

Munkaadókat terhelő járulékok

5 178 245

5

Dologi kiadások

67 099 325

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

7

Egyéb működési célú kiadások

6 670 928

8

Beruházások

33 674 878

9

Felújítások

0

10

Egyéb felhalmozási kiadások

0

11

Céltartalék

40 319 877

12

Finanszírozási kiadások

239 249 645

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

297 984 569

297 984 569

69 344 175

228 640 394

0

14

1

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

78 507 702

78 507 702

5 036 112

73 471 590

0

15

Személyi juttatások

56 813 061

16

Munkaadókat terhelő járulékok

7 519 108

17

Dologi kiadások

13 155 533

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

1 020 000

20

Felhalmozási kiadások

0

21

2

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

219 476 867

219 476 867

64 308 063

155 168 804

0

22

Személyi juttatások

133 366 097

23

Munkaadókat terhelő járulékok

17 336 688

24

Dologi kiadások

67 754 082

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

1 020 000

27

Felhalmozási kiadások

0

2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

296 062 508

217 079 342

78 983 166

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

36 189 042

36 189 042

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

68 977 882

68 977 882

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

188 625 584

109 642 418

78 983 166

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 564 374

18 564 374

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 564 374

18 564 374

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

30 100 000

29 750 000

350 000

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 000 000

2 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

27 500 000

27 150 000

350 000

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

600 000

600 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

83 515 671

37 108 479

46 407 192

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 625 172

16 625 172

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 056 568

8 056 568

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

51 973 464

5 566 274

46 407 190

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 860 467

6 860 465

2

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

428 242 553

302 502 195

125 740 358

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

90 000 000

90 000 000

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

90 000 000

90 000 000

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

90 000 000

90 000 000

0

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

518 242 553

392 502 195

125 740 358

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

473 958 424

348 218 066

125 740 358

0

3

1.1.

Személyi juttatások

236 884 638

144 500 941

92 383 697

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 034 041

17 724 057

12 309 984

0

5

1.3.

Dologi kiadások

148 008 940

127 312 263

20 696 677

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 710 928

8 360 928

350 000

0

8

1.18.

Tartalékok

40 319 877

40 319 877

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

33 674 878

33 674 878

0

0

12

2.1.

Beruházások

33 674 878

33 674 878

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

0

0

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

507 633 302

381 892 944

125 740 358

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

10 609 251

10 609 251

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 609 251

10 609 251

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

10 609 251

10 609 251

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

518 242 553

392 502 195

125 740 358

0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

35

17

18

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

296 062 508

Személyi juttatások

236 884 638

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 564 374

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 034 041

4

Működési bevételek

83 515 671

Dologi kiadások

148 008 940

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

6

Közhatalmi bevételek

30 100 000

Egyéb működési célú kiadások

8 710 928

7

Tartalékok

40 319 877

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

428 242 553

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

473 958 424

9

Működési célú finan.bevételek összesen

89 773 000

Működési célú finan.kiadások összesen

10 609 251

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

518 015 553

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

484 567 675

11

Költségvetési hiány:

45 715 871

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

33 447 878

4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

33 674 878

3

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

0

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

5

Egyéb felhalmozási bevétel

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

0

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

33 674 878

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

227 000

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

227 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

33 674 878

9

Költségvetési hiány:

33 674 878

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

33 447 878

Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához (adatok forintban)

A

B

C

D

E

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2

Önkormányzativagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

30 100 000

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 100 000

0

0

0

9

Adott évi saját bevétel 50%-a

15 050 000

0

0

0

10

Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én

11

Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás

12

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

13

Tőkefizetési kötelezettség

14

Kamatfizetési kötelezettség

15

Tárgyévi fizetési kötelezettség

0

0

0

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkezető fejlesztési céljai (adatok forintban)

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

könyvtári állomány gyarapítás

227 000

2024

227 000

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

ÖSSZESEN:

227 000

0

227 000

0

9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2024.

2025.

2026. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

0

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

0

0

0

0

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

0

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adatszolgáltatása az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások

0

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

0

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

296 062 508

217 079 342

78 983 166

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

36 189 042

36 189 042

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

68 977 882

68 977 882

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

188 625 584

109 642 418

78 983 166

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 564 374

18 564 374

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 564 374

18 564 374

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

30 100 000

29 750 000

350 000

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 000 000

2 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

27 500 000

27 150 000

350 000

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

600 000

600 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 171 496

14 171 496

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 146 100

7 146 100

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 060 551

4 060 551

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

974 250

974 250

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 990 595

1 990 595

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

358 898 378

279 565 212

79 333 166

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

90 000 000

90 000 000

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

90 000 000

90 000 000

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

90 000 000

90 000 000

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

448 898 378

369 565 212

79 333 166

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

175 973 855

175 623 855

350 000

0

3

1.1.

Személyi juttatások

46 705 480

46 705 480

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 178 245

5 178 245

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

67 099 325

67 099 325

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 670 928

6 320 928

350 000

0

8

1.18.

Tartalékok

40 319 877

40 319 877

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

33 674 878

33 674 878

0

0

12

2.1.

Beruházások

33 674 878

33 674 878

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

0

0

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

209 648 733

209 298 733

350 000

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

239 249 645

160 266 479

78 983 166

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 609 251

10 609 251

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

228 640 394

149 657 228

78 983 166

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

239 249 645

160 266 479

78 983 166

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

448 898 378

369 565 212

79 333 166

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

0

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes bevétele és kiadása (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 036 112

5 036 112

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 965 438

3 965 438

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 070 674

1 070 674

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 036 112

5 036 112

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

73 471 590

73 471 590

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

73 471 590

73 471 590

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

78 507 702

78 507 702

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

78 507 702

78 507 702

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

56 813 061

56 813 061

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 519 108

7 519 108

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

13 155 533

13 155 533

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 020 000

1 020 000

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

78 507 702

78 507 702

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

7

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes bevétele és kiadása (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

64 308 063

17 900 871

46 407 192

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 479 072

9 479 072

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

30 579

30 579

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

50 999 214

4 592 024

46 407 190

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 799 198

3 799 196

2

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

64 308 063

17 900 871

46 407 192

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

155 168 804

76 185 638

78 983 166

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

155 168 804

76 185 638

78 983 166

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

219 476 867

94 086 509

125 390 358

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

219 476 867

94 086 509

125 390 358

0

3

1.1.

Személyi juttatások

133 366 097

40 982 400

92 383 697

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 336 688

5 026 704

12 309 984

0

5

1.3.

Dologi kiadások

67 754 082

47 057 405

20 696 677

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 020 000

1 020 000

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

219 476 867

94 086 509

125 390 358

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

28

10

18

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

15. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat

1.1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

185 910 951

213 904 756

281 391 948

296 062 508

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 783 179

18 926 125

35 119 078

36 189 042

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 067 530

44 684 360

57 229 685

68 977 882

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

106 239 047

129 203 615

173 851 362

188 625 584

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 288 242

3 198 000

2 270 000

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

16 551 195

18 101 334

8 009 310

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

701 080

3 984 513

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 897 168

83 218 922

61 069 269

18 564 374

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 897 168

83 218 922

61 069 269

18 564 374

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

230 730 168

80 490 041

55 349 044

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 999 571

55 349 044

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

213 730 597

80 490 041

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 954 079

12 824 208

29 897 812

30 100 000

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

1 872 455

1 989 811

2 027 447

2 000 000

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

19 264 544

10 417 995

27 279 835

27 500 000

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

817 080

416 402

590 530

600 000

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 144 315

11 005 235

16 297 041

14 171 496

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 835 191

2 781 928

15 000

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

155 984

2 900 000

7 146 100

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 769 903

1 669 649

4 777 371

4 060 551

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 410 002

2 412 500

3 804 000

0

35

5.5.

Ellátási díjak

672 500

858 000

1 055 250

974 250

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

420 447

456 843

847 183

1 990 595

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

97

219

94

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 036 175

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

2 511 738

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

158 374

2 898 143

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 575 000

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 175 000

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

400 000

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés államháztartáson kívülről

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

0

55

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

523 211 681

401 443 162

444 005 114

358 898 378

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

239 429 778

429 703 568

329 860 706

90 000 000

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

239 429 778

429 703 568

329 860 706

90 000 000

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 672 041

8 284 868

10 609 251

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 672 041

8 284 868

10 609 251

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

246 101 819

437 988 436

340 469 957

90 000 000

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

769 313 500

839 431 598

784 475 071

448 898 378

1.2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

427 622 022

260 588 556

239 414 945

175 973 855

3

1.1.

Személyi juttatások

57 014 120

74 997 113

85 885 669

46 705 480

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 901 285

6 998 459

7 407 618

5 178 245

5

1.3.

Dologi kiadások

80 059 304

82 639 806

122 953 999

67 099 325

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 531 675

12 933 975

12 523 640

10 000 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

19 243 439

10 674 549

10 644 019

6 670 928

8

1.18.

Tartalékok

253 872 199

72 344 654

0

40 319 877

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

47 796 826

190 802 561

220 081 728

33 674 878

12

2.1.

Beruházások

36 522 689

54 530 383

164 955 309

33 674 878

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

11 274 137

136 272 178

55 126 419

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

475 418 848

451 391 117

459 496 673

209 648 733

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

118 063 283

130 524 429

182 194 836

239 249 645

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 110 780

6 672 041

8 284 868

10 609 251

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

111 952 503

123 852 388

173 909 968

228 640 394

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

42

9.

Váltókiadások

0

43

10.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

44

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)

118 063 283

130 524 429

182 194 836

239 249 645

45

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)

593 482 131

581 915 546

641 691 509

448 898 378

2. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

2.1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

4 242 268

5 229 212

4 768 531

5 036 112

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

59 055

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 293 415

4 130 075

3 764 222

3 965 438

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

886 351

1 097 738

998 978

1 070 674

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

10

1.8.

Kamatbevételek

4

2

1

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 443

1 397

5 330

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

4 242 268

5 229 212

4 768 531

5 036 112

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

45 494 948

46 925 999

55 896 286

73 471 590

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 245 673

5 693 186

986 822

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 249 275

41 232 813

54 909 464

73 471 590

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

49 737 216

52 155 211

60 664 817

78 507 702

2.2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

C

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 947 130

49 248 024

52 856 338

78 507 702

3

1.1.

Személyi juttatások

29 782 177

32 990 946

34 640 877

56 813 061

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 585 208

4 456 402

5 507 206

7 519 108

5

1.3.

Dologi kiadások

9 579 745

11 800 676

12 708 255

13 155 533

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 020 000

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

96 900

1 920 365

535 387

0

9

2.1.

Beruházások

96 900

1 920 365

535 387

0

10

2.2.

Felújítások

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

44 044 030

51 168 389

53 391 725

78 507 702

3. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

3.1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

49 862 411

52 268 977

64 980 356

64 308 063

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 513 696

3 960 771

8 242 671

9 479 072

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

56 720

30 579

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

7

1.5.

Ellátási díjak

44 327 351

46 099 170

50 999 214

50 999 214

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 017 208

1 898 337

3 329 594

3 799 198

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

10

1.8.

Kamatbevételek

6

6

3

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

4 150

310 693

2 352 154

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

266 805

548 607

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

266 805

548 607

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

50 129 216

52 817 584

64 980 356

64 308 063

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

79 877 239

86 173 153

120 613 656

155 168 804

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 174 011

3 553 578

1 613 152

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

72 703 228

82 619 575

119 000 504

155 168 804

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

130 006 455

138 990 737

185 594 012

219 476 867

3.2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

C

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

125 640 602

137 310 085

178 208 546

219 476 867

3

1.1.

Személyi juttatások

74 754 643

81 870 514

108 148 446

133 366 097

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 825 114

11 217 445

14 243 014

17 336 688

5

1.3.

Dologi kiadások

39 060 845

44 222 126

55 817 086

67 754 082

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 020 000

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

812 275

67 500

6 392 191

0

9

2.1.

Beruházások

463 990

67 500

6 392 191

0

10

2.2.

Felújítások

348 285

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

126 452 877

137 377 585

184 600 737

219 476 867

16. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (pl.: garancia, kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

17. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel

Kedvezmények tervezett összege

2

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

7

5.1.

-ebből: Építményadó

8

5.2.

Telekadó

9

5.3.

Magánszemélyek kommunális adója

10

5.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

5.5.

Idegenforgalmi adó épület után

12

5.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13

6

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

7

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

8

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

9

Egyéb kedvezmény

17

10

Egyéb kölcsön elengedése

18

11

Összesen:

0

0

18. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

29 716 213

29 616 213

25 529 446

25 529 446

25 529 446

25 529 446

25 529 446

25 529 446

25 529 446

25 529 446

25 529 446

25 529 446

314 626 882

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

15 050 000

0

0

0

0

0

15 050 000

0

0

0

30 100 000

5

B4

Működési bevételek

10 843 390

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

6 606 571

83 515 671

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B8

Finanszírozási bevételek

90 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 000 000

10

B

Bevételek összesen:

130 559 603

36 222 784

47 186 017

32 136 017

32 136 017

32 136 017

32 136 017

32 136 017

47 186 017

32 136 017

32 136 017

32 136 017

518 242 553

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

22 877 094

22 516 449

18 679 109

18 679 109

18 679 109

18 679 109

18 679 109

18 679 109

18 679 109

23 379 109

18 679 109

18 679 109

236 884 638

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

2 884 378

2 694 903

2 445 476

2 445 476

2 445 476

2 445 476

2 445 476

2 445 476

2 445 476

2 445 476

2 445 476

2 445 476

30 034 041

4

K3

Dologi kiadások

17 748 373

11 903 819

11 946 034

11 811 791

11 353 317

11 883 438

11 656 481

11 434 139

11 590 679

11 364 289

13 698 070

11 618 510

148 008 940

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

10 000 000

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

41 682 621

738 544

563 544

563 544

563 544

563 544

1 362 744

563 544

738 544

563 544

563 544

563 544

49 030 805

7

K6

Beruházások

0

33 447 878

0

0

0

0

0

0

227 000

0

0

0

33 674 878

8

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K9

Finanszírozási kiadások

10 609 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 609 251

11

K

Kiadások összesen:

96 635 051

72 134 927

34 467 497

34 333 254

33 874 780

34 404 901

34 977 144

33 955 602

34 514 142

38 585 752

36 219 533

34 139 973

518 242 553

19. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

A

B

1

Kormányzati funkció megnevezése

Bevétel összege

2

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

13 197 240 Ft

3

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

296 062 508 Ft

4

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

90 100 000 Ft

5

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 173 534 Ft

6

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5 036 112 Ft

7

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

12 038 424 Ft

1

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

0 Ft

8

102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

46 437 771 Ft

9

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

974 256 Ft

10

104044 - Biztos Kezdet Gyerekház

10 290 840 Ft

11

107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

5 831 868 Ft

12

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

30 100 000 Ft

13

Összesen

518 242 553 Ft

20. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

A

B

1

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadás összege

2

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

64 414 849 Ft

3

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

81 960 Ft

4

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

48 985 721 Ft

5

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

10 609 251 Ft

6

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 670 928 Ft

7

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 173 534 Ft

8

063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

482 916 Ft

9

064010 - Közvilágítás

10 487 940 Ft

10

066010 - Zöldterület-kezelés

8 816 721 Ft

1

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

0 Ft

11

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15 847 432 Ft

12

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

227 000 Ft

13

082044 - Könyvtári szolgáltatások

21 924 Ft

14

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

14 457 170 Ft

15

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

59 304 781 Ft

16

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

1 098 591 Ft

17

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

18 104 330 Ft

18

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

62 510 978 Ft

19

101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

14 590 656 Ft

20

102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

125 390 358 Ft

21

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

11 412 732 Ft

22

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2 677 693 Ft

23

104044 - Biztos Kezdet Gyerekház

2 046 998 Ft

24

107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

1 608 824 Ft

25

107052 - Házi segítségnyújtás

14 861 520 Ft

26

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1 586 676 Ft

27

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

13 771 070 Ft

28

Összesen

518 242 553 Ft

21. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2024. évi előirányzat

2

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica támogatás

350 000

350 000

3

4

5

6

7

Összesen:

350 000

350 000

22. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

340 471 884

391 542 667

450 274 067

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 349 030

24 551 385

28 234 092

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

34 615 000

39 807 250

45 778 338

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 300 000

2 645 000

3 041 750

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

31 625 000

36 368 750

41 824 063

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

690 000

793 500

912 525

12

5.

Működési bevételek

96 043 022

110 449 475

127 016 896

13

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

492 478 936

566 350 776

651 303 393

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

103 500 000

119 025 000

136 878 750

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

595 978 936

685 375 776

788 182 143

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

545 052 188

626 810 016

720 831 519

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

38 726 110

44 535 026

51 215 280

4

2.1.

Beruházások

38 726 110

44 535 026

51 215 280

5

2.2.

Felújítások

0

0

0

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

583 778 298

671 345 042

772 046 799

8

4.

CÉLTARTALÉK

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 200 639

14 030 734

16 135 345

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

595 978 936

685 375 777

788 182 143