Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi, polgármesteri, illetve jegyzői hatáskörben találhatóak. 2021-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.
A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 277.373.525,- Ft, melyet az előző évi költségvetési pénzmaradvány 403.764.861 Ft-tal egészít ki, így összesen 681.138.386 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A helyi adóbevételek szinte azonosak 2021. évi eredeti előirányzattal. A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk. A felújítási kiadások között szerepel a műfüves pálya melletti kis épület öltözővé történő átalakítása, melyet saját erőből finanszírozunk meg. Beruházásként a bölcsőde építése, a Kovácsvölgye út aszfaltozása, valamint a műfüves pálya befejezése szerepel. Folyamatosan adunk be pályázatokat ebben az évben a Magyar Falu Programban. A hivatali autót 2021.évben értékesítettük, ezért új autó vásárlása is betervezésre került. A későbbiekben megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének nagy részét teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a szándékainkhoz képest kisebb összeget tudtunk előirányozni.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
Az Önkormányzat a Pétervásárai Járás Többcélú Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 1.262.821 Ft, valamint a Pétervásárai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás fenntartásához 3.068.143 Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul hozzá önkormányzatunk.