Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amely az alábbiak szerint kerül beterjesztésre.
BEVEZETŐ
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022. (III.14.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosította, illetve a zárszámadással egyidejűleg módosítja. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.
Bükkszenterzsébet lakosainak száma 2022. január 1-én 1016 fő volt.
Az Önkormányzat 2022. évben felhalmozásra és felújításra összességében 192 790 426 Ft összeget fordított. A felhalmozási jellegű kiadásoknál nem minden beruházás fejeződött be.
2022. évben nyertes (befolyt) pályázataink:

Pályázat

Folyósított összeg

Magyar Falu Program - Útfelújítás

8 388 180

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

4 358 640

A közvetett támogatások tényleges összege 0 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:
Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény:
0 Ft
Adósság állomány alakulása
2022. december 31-én az Önkormányzatnak lejárt adósságállománya: 0 Ft
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek bruttó értéke 2022. december 31-én 1 142 337 e Ft, nettó értéke 819 148 e Ft. Az eszközök nettó értéke 323 198 e Ft-tal csökkent.
Lekötött betét állománya az év végén nem volt.
Az önkormányzati feladat általános értékelése:
A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban, és önkormányzati szinten is.
Bevételek:
Költségvetési bevételeink teljesítése 102 %-al, magasabb a tervezettnél, amely az állami támogatás, a pályázatokon nyert támogatások, illetve a helyi adó és a működési bevételek többletéből adódik.
Kiadások:
Költségvetési kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 65 %. A módosított előirányzathoz képest 65 %-os teljesítés azt mutatja, hogy az önkormányzat és intézményei megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak, illetve a tervezett beruházások csak részben teljesültek. Az év végéig fel nem használt előirányzatok a tartalékok sorra visszarendezésre kerültek, ezért a megtakarítások a tartalékok soron jelentkeznek.
A költségvetést érintő további információk:
2022-ben is elsődleges cél volt a működőképesség zavartalan biztosítása. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a működésünket zökkenőmentesen fenntartsuk.
Külön, utólagos támogatást kaptunk az iparűzési adó 1%-ra való csökkenése miatt kieső bevételek pótlására, melynek összege 10 029 694 Ft volt. Ez a támogatás 2023. évre már nem jár, a kedvezmény megszűnése okán.
Szociális tüzelőanyag támogatásra az önkormányzat 922 020 Ft-ot nyert.
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 3 713 000 Ft-ot kapott az önkormányzat
Az Önkormányzati elszámolások - 25000 fő alatti önkormányzatok támogatása – 701 080 Ft
A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés továbbra is takarékos, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2022. évben a Képviselő-testület - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe. Csak azon beruházásokat és felújításokat engedélyezte, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az Önkormányzat gazdálkodásában.