Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 08

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.08.
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. október 15-ei módosítása a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást hatályon kívül helyezte. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését a 2024. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek meghatározása indokolja, és célunk, hogy az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.
Általánosságban a koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat, és a továbbiakban a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elveket kell megfogalmazni.
Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek kialakításához a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (továbbiakban: Törvény) vettük alapul.
A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2024. évi központi költségvetési törvény együttesen 1 049 702,9 M Ft támogatást biztosít, amely 7,6%-kal (74 005,3 M Ft) haladja meg az előző évi 975 697,6 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2024. évi keretszám 7 412,8 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2023-ban még 7 296,9 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2024-ben 968 400,7 M Ft-ról 73 889,4 M Ft-tal, vagyis 7,6 %-kal magasabb összegben, 1 042 290,1 M Ft-ban kerültek megállapításra Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A költségvetési törvény lehetőséget ad az államháztartásért felelős miniszternek, hogy a központi költségvetés terhére, a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelhesse. E lehetőségével élve a 2024-es megalapozó felmérés adatai december óta két ízben, először a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum hatásai miatt, majd másodízben a Púétv 2024.01.18-i változásai miatt. A támogatási összegek ennek megfelelően változtak.
Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2023. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.
A bevételi előirányzatok várható változásai
A 2024. évi költségvetési koncepció irányelveinek kialakításához előzetes számítások szükségesek a normatív állami hozzájárulások 2024. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a Törvény 2., 3., mellékletei szerint meghatározottak szerint az önkormányzatunkat a 2024. évre megillető normatív állami támogatás összege több jogcímen jelentősen nem változik. 2023-ban került bevezetésre több üzemeltetési támogatási jogcím, mint például a közvilágítás kiegészít támogatása, az óvodák üzemeltetési támogatása, melyek a 2024. évi költségvetésbe beépültek.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A 2024-es költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati működéshez, településüzemeltetéshez, a köznevelési feladatokhoz, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyival megegyező, 26.000 forint/hektár.
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km.
A közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.
- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 forint/m2
- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km.
- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
A támogatás minimális összege:
b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint, egyébként 2.800 Ft/fő.
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján.
A 2022-ben még rendeleti formában eldöntött polgármesteri illetményekhez való hozzájárulás összege a 2024. évi költségvetési törvénybe is beépült. A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatokat illeti meg.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:
Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2024. évben 5,3 fő.
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2023-ban 5 262 900 Ft/számított létszám/év volt, 2024-re ez az összeg 8 372 000 Ft/fő/év összegre emelkedik. Az emelkedés tartalmazza a Púétv miatti növekményt. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2024. évben is emelkedik, az előző évi 3 878 000 Ft-ról 5.268.000 Ft-ra, elismert létszámuk 2 fő. Az e jogcímen igényelt normatíva növekedésének mértéke 35,8%.
Az óvodaműködtetési alaptámogatás:
A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2024. évben emelkedik, a 2023. évi, 130 000 Ft/fő/év összegről 172 374 Ft/fő/év összegre, mely 33%-os növekedés. A 2024. évi igényfelmérésben szereplő létszám: 55,3 fő.
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás
A központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást az alaptámogatás figyelembevételével. Összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig döntött, a támogatás összege jelenleg nulla forint.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:
A központi költségvetés – 2024. január 1-je és 2024. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.
A kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2024-ben a 2023. évi 467 690 Ft/fő/év összegről 717 000 Ft/fő/év összegre, míg a mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2023. évi 1 743 970 Ft/fő/év összegről 2 674 000 Ft/fő/év összegre növekszik. Felsőfokú végzettség esetén a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2024-ben a 2023. évi 562 950 Ft/fő/év helyett 864 000 Ft/Ft/év összeget, míg mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén a 2023-as 1 970 180 Ft/fő/év összegű támogatás helyett 3 020 000 Ft/fő/év összeg igényelhető. A 2024. évi igényfelmérésben 2 fő pedagógus II. kategóriába sorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőre igényeltünk támogatást.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím
A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
A támogatás számított összegét a
a) 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2022. augusztus és 2022. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
b) 30%-a a Szoctv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2022. évi átlagos száma,
c) 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2022. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosságszámon belüli részaránya,
d) 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.
A támogatás 2024. évi összege 25 200 180 forint.
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2024. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.
Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.
Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak a személyi gondozás – önálló feladatellátás jogcím feladatainak ellátásához. A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítésre kötöttek megállapodást. A személyi gondozás finanszírozás számításának módja az előző évivel megegyező, fajlagos összege a 2024.évben 602 500 Ft/fő/év. Az igényfelmérésben 25 fő ellátott szerepel.
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladatainak ellátásához. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A szociális étkeztetés finanszírozás számításának módja az előző évivel megegyező, fajlagos összege a 2023.évben 73 810 Ft/fő/év helyett 2024-re 84 860 Ft/fő/év összegre emelkedik. A 2024. évi felmérésben 20 fő szerepel.
Családi bölcsőde jogcím támogatása
támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Az igényfelmérésben 6 fő szerepel, a fajlagos összeg 1 726 000 Ft/fő/év.
Támogató szolgáltatás
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek támogató szolgáltatást tartanak fenn. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma, és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján. A megigényelt támogatás összege 15 660 000 Ft.
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását, biztosító intézmények egyes kiadásaihoz. A támogatás fajlagos összegű bértámogatásból és működési támogatásból áll. A bértámogatás fajlagos összege 7 248 900 Ft/fő/év, az igénylésben 9 fő szerepel, míg a működési támogatás 37 019 258 Ft.
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.
A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.
A támogatás fajlagos összege a 2023. évi 2 700 300 Ft-ról 3 620 000 Ft-ra emelkedik, az elismert létszám 1,56 fő.
A központi költségvetés további támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig döntött, a támogatás összege 11 809 e Ft. A támogatás mértéke erősen függ az adóerőképességtől.
Szünidei étkeztetés támogatása
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra.
Közművelődési feladatok támogatása B114
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege a 2024. évben nem változik, továbbra is 2.213 Ft/fő/év.
Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
A kiadási előirányzatok várható változásai
A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:
A Törvény alapján az alábbi mutatók nem változtak:
• a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
• a közalkalmazotti bértábla változatlan,
• a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 Ft,
• a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) nettó 150 000 Ft tervezhető, de kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.
A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiakban összegezhetőek:
1. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.
A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2023. december – 2024. novembere közötti időszakra eső bértömeget. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát, a létszám, személyi juttatások és járulékok soron kimutatott összegek közötti összefüggések biztosítása elvárt a tervezés során.
1. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (l)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (l)-(2) bekezdése alapján történik.
1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2023. december 1-jétől a minimálbér összege 266 800 forintra, a garantált bérminimum összege 326 000 forintra emelkedett.
1. A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról (Púétv), valamint a végrehajtására kiadott 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet legutóbb 2024.01.18-án változott, a változás hatásait a költségvetés tervezetében megjelenítettük.
Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetőek az Önkormányzat és költségvetési szervei által:
1. munkába járással kapcsolatos költségtérítés 30 Ft/km összeggel,
2. munkavégzésre irányuló kiküldetés (2023. évi eredeti előirányzat);
A dologi és egyéb folyó kiadások tervezésének irányelvei összefoglalva:
Az intézmények dologi kiadásainak tervezése során az érvényben lévő szerződések, áthúzódó kötelezettségvállalások alapján tételesen kell megtervezni a várható kiadások összegét. A kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz az infláció várható mértéke (jelenleg 2023.decemberi adat 17,6%, átlagosan 15%-kal tervezve) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-módosítások figyelembevételével tervezhető.
A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékosság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2023. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2024. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni. A bölcsődei, óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költség hatékony, megfontolt módon kerüljön biztosításra.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai alapvetően a 2023. évre érvényes keret alapján kerülhet tervezésre. A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, tanulást ösztönző támogatás, helyi Esélyegyenlőségi Program).
A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél:
Elsősorban a 2019-2023. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani,
A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2023. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2023. évi pénzmaradvány) terhére szükséges biztosítani. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintetében a pályázati források fényében.
Egyéb irányelvek:
A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt továbbá, hogy az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület részére kerüljön általános tartalékkeret meghatározásra, valamint a kieső bevételek fedezetére kerüljön céltartalék biztosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.
A Törvény 74. §-a alapján, nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.
Finanszírozási bevételek és kiadások
A Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.