Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 09

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.03.09.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szomor Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomor Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024.évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 492.438.000 forintban,

b) kiadási főösszegét 492.438.000 forintban

c) a főösszegen belül:

ca) a költségvetési bevételeket 281.438.000 Ft-ban

cb) a költségvetési kiadásokat 488.874.677 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2024. évi költségvetés hiánya 207.436.677 Ft.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt belső finanszírozású bevétellel (maradvánnyal) finanszírozza a 7. melléklet szerint.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 1. melléklete és a 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet és 6. melléklet szerint határozza meg.

4. § A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, üres tartalommal a 8. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 10. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és a Szomori Napköziotthonos Óvoda engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános gazdálkodási tartalékát és

b) a céltartalékot a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 20.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítására a vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

12. § A 2024. évi cafetéria juttatás éves mértéke:

a) a.) Szomor Község Önkormányzatánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén bruttó 400.000 Ft,

b) b.) Szomori Napköziotthonos Óvodánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén bruttó 200.000 Ft.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 50.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

14. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.