Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 10

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.10.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi zárszámadásában a

a) Költségvetési kiadásokat összesen: 2 174 807 449,-Ft-ban

aa) Működési célú költségvetési kiadását 1 684 325 212,-Ft-ban

ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 490 482 237,-Ft-ban

b) Költségvetési bevételeit összesen: 2 361 883 029,-Ft-ban

ba) Működési célú költségvetési bevételét 2 165 070 029,-Ft-ban

bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 196 813 000,-Ft-ban

c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 185 075 580,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit 1 557 696 072,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 786 110 519,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesülését a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2022. évben teljesült beruházásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a 2022. évben teljesült felújításait a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. melléklet mutatja be.

9. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. melléklet szerinti részletezettséggel, 126 főben hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. melléklet mutatja be.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi maradványát a 17. mellékletek szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

16. §1

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat költségvetési mérleg

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2022. évi terv

2022. évi módosítás

2022. évi teljesítés

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2022. évi terv

2022. évi módosítás

2022. évi teljesítés

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

672 175 830

775 543 679

777 898 947

1.

Személyi juttatások

K1

625 309 114

674 481 691

614 435 111

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

0

120 000 000

120 000 000

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

107 283 499

110 774 056

87 840 297

3.

Közhatalmi bevételek

B3

784 000 000

784 000 000

1 240 476 140

3.

Dologi kiadások

K3

579 525 152

665 332 510

547 288 479

4.

Működési bevételek

B4

218 392 637

224 256 615

146 694 942

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 000 000

12 000 000

10 730 545

5.

Felhalmozási bevételek

B5

92 333 039

94 852 724

76 813 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

340 887 275

648 508 870

424 030 780

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

6.

Beruházások

K6

277 268 312

566 905 394

444 286 477

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

7.

Felújítások

K7

53 663 111

63 618 499

46 193 160

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 766 901 506

1 998 653 018

2 361 883 029

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2 600

2 600

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 993 936 463

2 741 623 620

2 174 807 449

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

0

0

0

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

247 548 395

763 484 040

763 484 040

11.

Pénzügyi lízing

K917

0

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

0

0

28613951

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

20 513 438

20 513 438

20 513 438

14.

Intézményfinanszírozás

B816

783 014 939

886 682 705

765 598 081

13.

Intézményfinanszírozás

K915

783 014 939

886 682 705

765 597 081

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 797 464 840

3 648 819 763

3 919 579 101

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 797 464 840

3 648 819 763

786 110 519

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-783 014 939

-886 682 705

-765 598 081

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-783 014 939

-886 682 705

-765 597 081

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 014 449 901

2 762 137 058

3 153 981 020

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 014 449 901

2 762 137 058

20 513 438

1.

Működési célú bevételek

1 674 568 467

1 783 800 294

2 165 070 029

1.

Működési célú kiadások

1 663 005 040

2 111 097 127

1 684 325 212

2.

Felhalmozási célú bevételek

92 333 039

214 852 724

196 813 000

2.

Felhalmozási célú kiadások

330 931 423

630 526 493

490 482 237

3.

Finanszírozási bevételek

1 030 563 334

1 650 166 745

1 557 696 072

3.

Finanszírozási kiadások

803 528 377

907 196 143

786 110 519

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 797 464 840

3 648 819 763

3 919 579 101

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 797 464 840

3 648 819 763

2 960 917 968

2022. évi terv

2022. évi módosítás

2022. évi teljesítés

1.

Működési célú bevételek - kiadások

11 563 427

-327 296 833

480 744 817

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-238 598 384

-415 673 769

-293 669 237

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-227 034 957

-742 970 602

187 075 580

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

227 034 957

742 970 602

771 585 553

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

958 661 133

2. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetés végrehajtása

Adatok Ft.-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

672 175 830

0

0

672 175 830

775 543 679

0

0

775 543 679

777 898 947

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

0

120 000 000

0

0

120 000 000

120 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

784 000 000

0

0

784 000 000

784 000 000

0

0

784 000 000

########

4.

Működési bevételek

B4

094.

218 392 637

0

0

218 392 637

224 256 615

0

0

224 256 615

146 694 942

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

92 333 039

0

0

92 333 039

94 852 724

0

0

94 852 724

76 813 000

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 766 901 506

0

0

1 766 901 506

1 998 653 018

0

0

1 998 653 018

2 361 883 029

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

247 548 395

0

0

247 548 395

763 484 040

0

0

763 484 040

763484040

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

0

0

0

0

0

0

28613951

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

783 014 939

0

0

783 014 939

886 682 705

0

0

886 682 705

765598081

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 797 464 840

0

0

2 797 464 840

3 648 819 763

0

0

3 648 819 763

3 919 579 101

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-783 014 939

0

0

-783 014 939

-886 682 705

0

0

-886 682 705

-765 598 081

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 014 449 901

2 014 449 901

2 762 137 058

2 762 137 058

3 153 981 020

1.

Működési célú bevételek

1 674 568 467

1 674 568 467

1 783 800 294

1 783 800 294

########

2.

Felhalmozási célú bevételek

92 333 039

92 333 039

214 852 724

214 852 724

196 813 000

3.

Finanszírozási bevételek

247 548 395

247 548 395

763 484 040

763 484 040

########

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 014 449 901

2 014 449 901

2 762 137 058

2 762 137 058

3 919 579 101

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

620 009 114

5 300 000

0

625 309 114

669 181 691

5 300 000

0

674 481 691

614 435 111

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

105 548 899

1 734 600

0

107 283 499

109 039 456

1 734 600

0

110 774 056

87 840 297

3.

Dologi kiadások

K3

053.

562 331 152

17 194 000

0

579 525 152

648 138 510

17 194 000

0

665 332 510

547 288 479

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

10 000 000

0

0

10 000 000

12 000 000

0

0

12 000 000

10 730 545

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

331 227 275

9 660 000

0

340 887 275

617 598 870

30 910 000

0

648 508 870

424 030 780

6.

Beruházások

K6

056.

277 268 312

0

0

277 268 312

566 905 394

0

0

566 905 394

444 286 477

7.

Felújítások

K7

057.

53 663 111

0

0

53 663 111

63 618 499

0

0

63 618 499

46 193 160

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

0

2 600

0

0

2 600

2 600

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 960 047 863

33 888 600

0

1 993 936 463

2 686 485 020

55 138 600

0

2 741 623 620

2 174 807 449

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

20 513 438

0

0

20 513 438

20 513 438

0

0

20 513 438

20 513 438

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

783 014 938

0

0

783 014 938

886 682 705

0

0

886 682 705

765 597 081

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 763 576 239

33 888 600

0

2 797 464 839

3 593 681 163

55 138 600

0

3 648 819 763

2 960 917 968

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-783 014 938

0

0

-783 014 938

-886 682 705

0

0

-886 682 705

-765 597 081

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 980 561 301

33 888 600

2 014 449 901

2 706 998 458

55 138 600

2 762 137 058

2 195 320 887

1.

Működési célú kiadások

1 629 116 440

33 888 600

0

1 663 005 040

2 055 958 527

55 138 600

0

2 111 097 127

########

2.

Felhalmozási célú kiadások

330 931 423

0

0

330 931 423

630 526 493

0

0

630 526 493

490 482 237

3.

Finanszírozási kiadások

20 513 438

0

0

20 513 438

20 513 438

0

0

20 513 438

786 110 519

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 980 561 301

33 888 600

0

2 014 449 901

2 706 998 458

55 138 600

0

2 762 137 058

2 960 917 968

1.

Működési célú bevételek - kiadások

45 452 027

-33 888 600

11 563 427

-272 158 233

-55 138 600

-327 296 833

480 744 817

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-238 598 384

0

-238 598 384

-415 673 769

0

-415 673 769

-293 669 237

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-193 146 357

-33 888 600

-227 034 957

-687 832 002

-55 138 600

-742 970 602

187 075 580

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

227 034 957

0

0

227 034 957

742 970 602

0

0

742 970 602

771 585 553

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

33 888 600

-33 888 600

0

0

55 138 600

-55 138 600

0

0

958 661 133

3. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

672 175 830

672 175 830

770 688 520

770 688 520

770 688 520

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

120 000 000

120 000 000

120 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

784 000 000

784 000 000

784 000 000

784 000 000

1 240 476 140

4.

Működési bevételek

B4

094.

207 566 222

207 566 222

208 996 537

208 996 537

112 912 295

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

92 333 039

92 333 039

94 852 724

94 852 724

76 813 000

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 756 075 091

1 756 075 091

1 978 537 781

1 978 537 781

2 320 889 955

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

244 272 635

244 272 635

732 095 535

732 095 535

732 095 535

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

28 613 951

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

0

0

0

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000 347 726

0

0

2 000 347 726

2 710 633 316

0

0

2 710 633 316

3 081 599 441

1.

Működési célú bevételek

1 663 742 052

1 663 742 052

1 763 685 057

1 763 685 057

2 124 076 955

2.

Felhalmozási célú bevételek

92 333 039

92 333 039

214 852 724

214 852 724

196 813 000

3.

Finanszírozási bevételek

244 272 635

244 272 635

732 095 535

732 095 535

760 709 486

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000 347 726

2 000 347 726

2 710 633 316

2 710 633 316

3 081 599 441

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

95 534 200

5 300 000

100 834 200

96 809 200

5 300 000

102 109 200

82 329 045

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

14 598 930

1 734 600

16 333 530

14 598 930

1 734 600

16 333 530

8 121 841

3.

Dologi kiadások

K3

053.

391 718 922

17 194 000

408 912 922

426 442 129

17 194 000

443 636 129

350 022 427

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

10 000 000

10 000 000

12 000 000

12 000 000

10 730 545

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

331 227 275

9 660 000

340 887 275

595 239 956

30 910 000

626 149 956

424 030 780

6.

Beruházások

K6

056.

266 188 312

266 188 312

539 587 259

539 587 259

423 209 930

7.

Felújítások

K7

057.

53 663 111

53 663 111

63 618 499

63 618 499

46 193 160

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

2 600

2 600

2 600

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 162 930 750

33 888 600

0

1 196 819 350

1 748 298 573

55 138 600

0

1 803 437 173

1 344 640 328

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

20 513 438

20 513 438

20 513 438

20 513 438

20 513 438

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

783 014 938

783 014 938

886 682 705

886 682 705

765 597 081

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 966 459 126

33 888 600

0

2 000 347 726

2 655 494 716

55 138 600

0

2 710 633 316

2 130 750 847

1.

Működési célú kiadások

843 079 327

33 888 600

0

876 967 927

1 145 090 215

55 138 600

0

1 200 228 815

875 234 638

2.

Felhalmozási célú kiadások

319 851 423

0

0

319 851 423

603 208 358

0

0

603 208 358

469 405 690

3.

Finanszírozási kiadások

803 528 376

0

0

803 528 376

907 196 143

0

0

907 196 143

786 110 519

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 966 459 126

33 888 600

0

2 000 347 726

2 655 494 716

55 138 600

0

2 710 633 316

2 130 750 847

1.

Működési célú bevételek - kiadások

820 662 725

-33 888 600

786 774 125

618 594 842

-55 138 600

563 456 242

1 248 842 317

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-227 518 384

0

-227 518 384

-388 355 634

0

-388 355 634

-272 592 690

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

593 144 341

-33 888 600

559 255 741

230 239 208

-55 138 600

175 100 608

976 249 627

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

-559 255 741

0

0

-559 255 741

-175 100 608

0

0

-175 100 608

-25 401 033

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

33 888 600

-33 888 600

0

0

55 138 600

-55 138 600

0

0

950 848 594

4. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

4 855 159

4 855 159

7 210 427

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

254 000

254 000

254 000

254 000

6 145 130

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

254 000

254 000

5 109 159

5 109 159

13 355 557

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

9 858 914

9 858 914

9 858 914

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

13.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

276 653 147

276 653 147

303 766 290

303 766 290

264 737 290

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

276 653 147

0

0

276 653 147

318 734 363

0

0

318 734 363

287 951 761

1.

Működési célú bevételek

254 000

0

0

254 000

14 968 073

0

0

14 968 073

23 214 471

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

276 653 147

276 653 147

303 766 290

303 766 290

264 737 290

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

276 907 147

0

0

276 907 147

318 734 363

0

0

318 734 363

287 951 761

Sorszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

185 043 600

185 043 600

202 880 922

202 880 922

190 856 060

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

30 082 939

30 082 939

31 090 439

31 090 439

28 198 263

3.

Dologi kiadások

K3

053.

60 780 608

60 780 608

73 904 088

73 904 088

65 453 916

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

9 858 914

9 858 914

6.

Beruházások

K6

056.

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

856 278

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

276 907 147

276 907 147

318 734 363

318 734 363

285 364 517

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

0

0

0

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

276 907 147

0

0

276 907 147

318 734 363

0

0

318 734 363

285 364 517

1.

Működési célú kiadások

275 907 147

0

0

275 907 147

317 734 363

0

0

317 734 363

284 508 239

2.

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

856 278

KIADÁSOK ÖSSZESEN

276 907 147

276 907 147

318 734 363

318 734 363

285 364 517

5. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetés végrehajtása

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

8 667 415

8 667 415

9 937 415

9 937 415

18 333 017

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

8 667 415

8 667 415

9 937 415

9 937 415

18 333 017

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

15 062 080

15 062 080

15 062 080

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

376 041 182

376 041 182

397 402 719

397 402 719

343 298 488

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

376 693 585

1.

Működési célú bevételek

8 667 415

0

0

8 667 415

24 999 495

0

0

24 999 495

33 395 097

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

376 041 182

0

0

376 041 182

397 402 719

0

0

397 402 719

343 298 488

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

376 693 585

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

262 576 262

262 576 262

275 947 234

275 947 234

257 692 968

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

47 570 813

47 570 813

48 812 313

48 812 313

39 873 193

3.

Dologi kiadások

K3

053.

71 061 522

71 061 522

79 880 587

79 880 587

72 800 085

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

10 000 000

10 000 000

6.

Beruházások

K6

056.

3 500 000

3 500 000

7 762 080

7 762 080

3 477 823

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

373 844 069

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

373 844 069

1.

Működési célú kiadások

381 208 597

0

0

381 208 597

414 640 134

0

0

414 640 134

370 366 246

2.

Felhalmozási célú kiadások

3 500 000

0

0

3 500 000

7 762 080

0

0

7 762 080

3 477 823

KIADÁSOK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

373 844 069

6. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár 2022. évi költségvetés végrehajtása

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

635 000

635 000

3 798 663

3 798 663

3 763 943

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

635 000

635 000

3 798 663

3 798 663

3 763 943

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

3 275 760

3 275 760

3 275 760

3 275 760

3 275 760

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

56 294 054

56 294 054

74 754 554

74 754 554

72 703 054

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

79 742 757

1.

Működési célú bevételek

635 000

0

0

635 000

3 798 663

0

0

3 798 663

3 763 943

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

59 569 814

0

0

59 569 814

78 030 314

0

0

78 030 314

75 978 814

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

79 742 757

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

26 235 056

26 235 056

28 239 339

28 239 339

27 662 943

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

4 361 258

4 361 258

3 686 875

3 686 875

3 571 889

3.

Dologi kiadások

K3

053.

23 028 500

23 028 500

41 355 850

41 355 850

40 043 869

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

6 580 000

6 580 000

8 546 913

8 546 913

7 037 495

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

78 316 196

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

78 316 196

1.

Működési célú kiadások

53 624 814

0

0

53 624 814

73 282 064

0

0

73 282 064

71 278 701

2.

Felhalmozási célú kiadások

6 580 000

0

0

6 580 000

8 546 913

0

0

8 546 913

7 037 495

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

78 316 196

7. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetés végrehajtása

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

5 540 557

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

5 540 557

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

B811

09811.

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

09812.

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

3 191 751

3 191 751

3 191 751

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

74 026 555

74 026 555

110 759 142

103 526 555

84 859 249

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

107 988 306

93 591 557

1.

Működési célú bevételek

1 270 000

0

0

1 270 000

4 461 751

0

0

4 461 751

8 732 308

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

74 026 555

0

0

74 026 555

110 759 142

0

0

110 759 142

84 859 249

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

93 591 557

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

50 619 996

50 619 996

65 304 996

65 304 996

55 894 095

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

8 934 959

8 934 959

10 850 899

10 850 899

8 075 111

3.

Dologi kiadások

K3

053.

15 741 600

15 741 600

26 555 856

26 555 856

18 968 182

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

2 500 000

2 500 000

0

6.

Beruházások

K6

056.

0

10 009 142

10 009 142

9 704 951

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

92 642 339

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

92 642 339

1.

Működési célú kiadások

75 296 555

0

0

75 296 555

105 211 751

0

0

105 211 751

82 937 388

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

10 009 142

0

0

10 009 142

9 704 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

92 642 339

8. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2., 3. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

2/I/1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

185 770 533

185 770 533

185 770 533

3/I/11

A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2019. évi áthúz. és 2020 évi kompenzációja

2/I/2

A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

250 011 010

252 596 660

252 596 660

2/I/3

A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

56 074 904

56 798 873

56 798 873

2/I/4

A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

43 466 335

56 652 414

56 652 414

2/IV

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 184 221

18 771 221

18 771 221

3/I/3

Települési önkormányzatok költségvetési támogatása és kiegészítő támogatása

120 789 933

120 789 933

Elszámolásból származó bevételek

26 138 415

Összesen:

553 507 003

691 379 634

717 518 049

9. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása közhatalmi bevételek

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Építményadó

100 000 000

100 000 000

123 130 692

Telekadó

56 000 000

56 000 000

97 613 193

Kommunális adó

26 000 000

26 000 000

29 828 541

Idegenforgalmi adó / tart.utáni/

0

0

6 814 900

Iparűzési adó

550 000 000

550 000 000

970 805 480

Helyi adók összesen

732 000 000

732 000 000

1 228 192 806

Gépjármű adó

0

0

Pótlék, bírség, egyéb bevételek

1 500 000

1 500 000

11 079 734

Talajterhelési díj

500 000

500 000

288 600

Közhatalmi bevételek mindösszesen

734 000 000

734 000 000

1 239 561 140

10. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 500 000

2 000 000

4 500 000

2 500 000

2 000 000

4 500 000

4 065 100

1

BÖT működési támogatás nyújtása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 465 100

0

0

2

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

3

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

4

Bursa Hungarica támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

600 000

Mindösszesen

2 500 000

2 000 000

4 500 000

2 500 000

2 000 000

4 500 000

4 065 100

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

171 987 192

0

171 987 192

188 987 192

0

188 987 192

188 787 192

1

PVK Nonprofit Kft támogatása

171 987 192

171 987 192

188 987 192

188 987 192

188 787 192

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6 000 000

0

6 000 000

12 000 000

0

12 000 000

12 809 604

1

Pátyi Sportegyesület támogatása

6 000 000

6 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

2

Reklámfelület hasznosítása

0

0

809 604

0

0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

7 660 000

7 660 000

0

27 010 000

27 010 000

26 946 846

1

Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása

2 960 000

2 960 000

2 960 000

2 960 000

2 960 000

2

Faluközségért Alapítvány támogatása reklámfelület

276 846

3

Pátyi Polgárőrség támogatása

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

4

Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása

1 750 000

1 750 000

4 100 000

4 100 000

4 360 000

5

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása

200 000

200 000

200 000

200 000

6

Civil szervezetek támogatása

1 500 000

1 500 000

4 050 000

4 050 000

3 650 000

7

Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása

3 500 000

3 500 000

3 500 000

8

Budakörnyéki Íjász Egyesület támogatása

1 500 000

1 500 000

1 500 000

9

Medicopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

50 000

10

Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása

300 000

300 000

300 000

11

PÁKICS támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

12

Pátyi Suli Alapítvány támogatása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

13

Gombócz Ferenc támogatása

100 000

100 000

100 000

14

Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ tám

500 000

500 000

500 000

15

Zsobok Kultúrális Alapítvány támogatása 2022.

500 000

500 000

500 000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

14 359 904

0

14 359 904

14 359 904

0

14 359 904

13 859 904

1

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

14 359 904

14 359 904

14 359 904

14 359 904

13 859 904

2

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

2 000 000

0

2 000 000

7 000 000

0

7 000 000

7 000 000

1

Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3

Kisszelmenci Szentháromság Egyházközösség

1 000 000

1 000 000

1 000 000

084040 Egyházak támogatása

0

0

0

0

3 900 000

3 900 000

3 900 000

1

Római Katolikus Egyház támogatás

3 400 000

3 400 000

3 400 000

2

Református Egyházközség támogatása

500 000

500 000

500 000

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

31 453 000

0

31 453 000

31 453 000

1

Lakossági víz és csatorna támogatás

31 453 000

31 453 000

31 453 000

2

0

Mindösszesen

194 347 096

7 660 000

202 007 096

253 800 096

30 910 000

284 710 096

284 756 546

11. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

266 188 312

0

0

266 188 312

539 587 259

0

0

539 587 259

423 209 930

1

4 csoportos óvoda tervezése

K61

11 330 000

11 330 000

11 330 000

11 330 000

12 030 000

1

4 csoportos óvoda tervezése

K61

11 330 000

11 330 000

11 330 000

2

4 csoportos óvoda tervezése áfa

K67

3 059 100

3 059 100

3 059 100

3 059 100

3 248 100

2

4 csoportos óvoda tervezése áfa

K67

3 059 100

3 059 100

3 059 100

3

Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése

K64

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

3

Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése

K64

32 000 000

32 000 000

32 000 000

4

Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája

K67

8 640 000

8 640 000

8 640 000

8 640 000

4

Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája

K67

8 640 000

8 640 000

8 640 000

5

011/40 hrsz ingatlan vásárlás

K62

7 849 920

7 849 920

7 849 920

7 849 920

7 849 920

5

011/40 hrsz ingatlan vásárlás

K62

7 849 920

7 849 920

7 849 920

6

Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése

K62

9 954 050

9 954 050

9 954 050

9 954 050

6

Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése

K62

9 954 050

9 954 050

9 954 050

7

Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája

K67

2 687 594

2 687 594

2 687 594

2 687 594

7

Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája

K67

2 687 594

2 687 594

2 687 594

8

Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai

K62

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

8

Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai

K62

12 500 000

12 500 000

12 500 000

9

Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája

K67

3 375 000

3 375 000

3 375 000

3 375 000

9

Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája

K67

3 375 000

3 375 000

3 375 000

10

Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata

K62

4 250 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

10

Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata

K62

4 250 000

4 250 000

4 250 000

11

Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája

K67

1 147 500

1 147 500

1 147 500

1 147 500

1 147 500

11

Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája

K67

1 147 500

1 147 500

1 147 500

12

Hagyományok háza 2. ütem építés

K62

41 575 643

41 575 643

42 956 663

42 956 663

41 173 720

12

Hagyományok háza 2. ütem építés

K62

41 575 643

41 575 643

42 956 663

13

Tavasz, Mályva, Liliom u. építése

K62

48 531 426

48 531 426

48 531 426

48 531 426

45 842 471

13

Tavasz, Mályva, Liliom u. építése

K62

48 531 426

48 531 426

48 531 426

14

Petőfi u. járda építése

K62

11 713 381

11 713 381

13 912 254

13 912 254

13 912 254

14

Petőfi u. járda építése

K62

11 713 381

11 713 381

13 912 254

15

Petőfi u. járda építése áfája

K67

3 162 613

3 162 613

3 756 309

3 756 309

3 756 309

15

Petőfi u. járda építése áfája

K67

3 162 613

3 162 613

3 756 309

16

Tűzoltószertár garázskapu beszerzése

K62

865 500

865 500

865 500

865 500

16

Tűzoltószertár garázskapu beszerzése

K62

865 500

865 500

865 500

17

Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája

K67

233 685

233 685

233 685

233 685

17

Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája

K67

233 685

233 685

233 685

18

Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok

K62

2 362 205

2 362 205

2 362 205

2 362 205

18

Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok

K62

2 362 205

2 362 205

2 362 205

19

Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája

K67

637 795

637 795

637 795

637 795

19

Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája

K67

637 795

637 795

637 795

20

Óvoda felújítás pályázat önrész

K62

43 000 000

43 000 000

31 141 130

31 141 130

7 335 195

20

Óvoda felújítás pályázat önrész

K62

43 000 000

43 000 000

43 000 000

21

Épület (tornaszoba) bontás

K62

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

21

Épület (tornaszoba) bontás

K62

6 000 000

6 000 000

6 000 000

22

Épület (tornaszoba) bontás áfája

K67

1 620 000

1 620 000

1 620 000

1 620 000

22

Épület (tornaszoba) bontás áfája

K67

1 620 000

1 620 000

1 620 000

23

Magtár épületénél járda és kerítés építése

K62

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

409 942

23

Magtár épületénél járda és kerítés építése

K62

3 000 000

3 000 000

3 000 000

24

Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája

K67

810 000

810 000

810 000

810 000

53 150

24

Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája

K67

810 000

810 000

810 000

25

2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai

K62

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

550 000

25

2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai

K62

3 000 000

3 000 000

3 000 000

26

Ivóvíz töltővezeték tervezése

K61

2 270 000

2 270 000

0

0

26

Ivóvíz töltővezeték tervezése

K61

2 270 000

2 270 000

0

27

Ivóvíz töltővezeték tervezése

K67

612 900

612 900

0

0

27

Ivóvíz töltővezeték tervezése

K67

612 900

612 900

0

28

1058/2 hrsz ingatlan vételára

K62

500 000

500 000

34

1058/2 hrsz ingatlan vételára

K62

500 000

29

Bölcsőde épület vásárlása

K62

260 000 000

260 000 000

260 000 000

35

Bölcsőde épület vásárlása

K62

260 000 000

30

1058 hrsz ingatlan vételára

K62

500 000

500 000

36

1058 hrsz ingatlan vételára

K62

500 000

31

3919 hrsz ingatlan vételára

K62

101 472

101 472

101 472

37

3919 hrsz ingatlan vételára

K62

101 472

32

Hagyományok háza konyhabútor

K64

811 682

811 682

811 680

38

Hagyományok háza konyhabútor

K62

811 682

33

Hagyományok háza konyhabútor

K67

0

219 153

39

017/9 hrsz kisajátítása

K62

667 000

34

017/9 hrsz kisajátítása

K62

667 000

667 000

40

Tarmbulin vásárlása

K64

74 802

35

Tarmbulin vásárlása

K64

74 802

74 802

74 802

41

Tarmbulin vásárlása Áfa

K67

20 197

36

Tarmbulin vásárlása Áfa

K67

20 197

20 197

20 197

42

Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés

K62

1 260 776

37

Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés

K62

1 260 776

1 260 776

1 160 059

43

Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája

K67

340 409

38

Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája

K67

340 409

340 409

313 216

44

Hőszivattyús rendszer tervezési díja

K61

700 000

39

Hőszivattyús rendszer tervezési díja

K61

700 000

700 000

45

Informatikai eszközök vásárlása

K63

254 100

40

Informatikai eszközök vásárlása

K63

254 100

254 100

254 100

46

Suzuki SX4 vásárlása és tartozákai

K64

6 806 000

41

Suzuki SX4 vásárlása és tartozékai

K64

6 806 000

6 806 000

6 766 000

47

Suzuki SX4 vásárlása és tartozákainak áfája

K67

71 820

42

Suzuki SX4 vásárlása és tartozékainak áfája

K67

71 820

71 820

71 820

43

Rozmaring bölcsőde kapu és beléptető rendszer

K62

1 313 597

1 313 597

1 313 597

44

Rozmaring bölcsőde kapu és beléptető rendszer áfája

K67

354 671

354 671

354 671

45

10151/2 hrsz ingatlan vételára

K62

1 038 530

1 038 530

1 038 530

46

1070/11 hrsz. Ingatlan vételára

K67

73 500

73 500

73 500

47

Rákóczi út - Széchenyi u, Mocsai Gyula utca járdák védelme

K62

3 541 091

3 541 091

3 541 091

48

Rákóczi út - Széchenyi u, Mocsai Gyula utca járdák védelmének áfája

K67

956 095

956 095

956 095

49

Kossuth utca forgalomcsillapító küszöb

K62

1 396 700

1 396 700

1 396 700

50

Kossuth utca forgalomcsillapító küszöb áfája

K67

377 109

377 109

377 109

51

0109/45 hrsz. Ingatlan (gyümölcsös) víz- és csatorna bekötése, akna, vízóra

K62

1 260 776

1 260 776

1 260 776

52

0109/45 hrsz. Ingatlan (gyümölcsös) víz- és csatorna bekötése, akna, vízóra áfája

K67

340 410

340 410

340 410

53

2 db kültéri ping-pong asztal

K62

566 914

566 914

566 914

54

2 db kültéri ping-pong asztal

K67

153 067

153 067

153 067

55

Rendőrségi épület kapubehajtója

K62

383 000

383 000

383 000

56

Rendőrségi épület kapubehajtója

K67

103 410

103 410

103 410

Pátyi Polgármesteri Hivatal

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

856 278

57

Számítógépek beszerzése

K63

787 402

787 402

305 761

305 761

294 990

58

Számítógépek beszerzés áfája

K67

212 598

212 598

212 598

212 598

79 647

59

Irattári polcok

K64

192 950

192 950

192 950

60

Irattári polcok áfája

K67

40 500

40 500

40 500

61

Iratmegsemmísítő

K64

34 249

34 249

34 249

62

Iratmegsemmísítő áfája

K67

9 247

9 247

9 247

63

Karcher NT 70/2 Me Classic Edition nedves száraz porszívó

K64

161 177

161 177

161 177

64

Karcher NT 70/2 Me Classic Edition nedves száraz porszívó áfája

K67

0

43 518

43 518

43 518

Pátyolgató Óvoda

3 500 000

0

0

3 500 000

7 762 080

0

0

7 762 080

3 477 823

65

Gumiszőnyeg beszerzése

K62

1 968 504

1 968 504

1 968 504

1 968 504

66

Gyumiszőnyeg beszerzés áfája

K67

531 496

531 496

531 496

531 496

67

Kerti játékok beszerzése

K64

787 402

787 402

787 402

787 402

144 961

68

Kerti játékok beszerzésének áfája

K67

212 598

212 598

212 598

212 598

39 139

69

Eszközök beszerzése

K64

1 333 890

1 333 890

571 403

70

Eszközök beszerzése áfája

K67

360 149

360 149

154 279

71

Számítógépek beszerzése

K63

1 041 600

1 041 600

1 041 600

72

Számítógépek beszerzésének áfája

K67

281 232

281 232

281 232

73

Mosogatógépek és mosógép

K64

980 480

980 480

980 480

74

Mosogatógépek és mosógép áfája

K67

264 729

264 729

264 729

Dédelgető Bölcsőde

10 009 142

10 009 142

9 704 951

75

Napvitorla beszerzése

K64

239 102

239 102

76

Napvitorla beszerzés áfája

K67

65 089

65 089

77

Nyomtató, notebook, egér

K63

322 800

322 800

322 800

78

Nyomtató, notebook, egér

K67

87 156

87 156

87 156

79

Eszközbeszerzések az új Rozmarig tagbölcsődébe

K64

7 328 457

7 328 457

7 328 457

80

Eszközbeszerzések az új Rozmarig tagbölcsődébe áfa

K67

1 966 538

1 966 538

1 966 538

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

6 580 000

0

0

6 580 000

8 546 913

0

0

8 546 913

7 037 495

82

Könyvvásárlás

K64

2 857 143

2 857 143

4 730 393

4 730 393

3 556 330

83

Könyvvásárlás áfája

K67

142 857

142 857

236 520

236 520

207 829

84

Informatikai eszközök beszerzése

K63

1 126 730

1 126 730

1 126 730

85

Informatikai eszközök beszerzés áfája

K67

304 217

304 217

304 217

86

Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák és eszközök

K64

2 818 898

2 818 898

1 692 168

1 692 168

1 450 695

87

Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák és eszközök áfája

K67

761 102

761 102

456 885

456 885

391 694

Mindösszesen

277 268 312

0

0

277 268 312

566 905 394

0

0

566 905 394

444 286 477

12. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

53 663 112

0

0

53 663 112

63 618 499

0

0

63 618 499

46 193 160

Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása

K71

17 853 129

17 853 129

17 853 129

17 853 129

4 120 461

Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája

K74

4 820 345

4 820 345

4 820 345

4 820 345

1 112 524

Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása

K71

5 196 290

5 196 290

5 196 290

5 196 290

5 196 290

Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása

K74

1 402 998

1 402 998

1 402 998

1 402 998

1 402 998

Mézeshegyi víztározó felújítása

K71

13 500 000

13 500 000

0

Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa

K74

3 645 000

3 645 000

0

0

Motorostolózár csere szennyvíztelep

K71

4 004 000

4 004 000

0

Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa

K74

1 081 080

1 081 080

0

0

Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció

K71

1 701 000

1 701 000

0

Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa

K74

459 270

459 270

0

0

Műfüves pálya felújítása

K71

1 925 737

1 925 737

Kossuth u. 36 járda felújítás

K71

1 905 000

1 905 000

1 903 830

Kossuth u. 36 járda felújítás

K74

515 000

515 000

514 034

Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása

K71

23 622 050

23 622 050

25 151 987

Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása Áfa

K74

6 377 950

6 377 950

6 791 036

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Pátyolgató Óvoda

Dédelgető Bölcsőde

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Mindösszesen

53 663 112

0

0

53 663 112

63 618 499

0

0

63 618 499

46 193 160

13. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés

Jogcím

Tervezett

Teljesítés

Helyi adók

Kedvezmény/Mentesség

16 550 000

22 168 266

Építményadó

Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.

50 000

178 041

Telekadó

Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.

2 500 000

2 034 885

A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás

14 000 000

19 877 340

Magánszemélyek komm. adó

Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.

78 000

Idegenforgalmi adó

-

0

0

Helyi iparűzési adó

-

0

0

Gépjárműadó

A Gjt. 5. § . f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.

0

0

Egyéb

20 000 000

34 666 500

gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján

20 000 000

34 666 500

szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye

-

0

lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése

-

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

-

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

0

Összesen:

36 550 000

56 834 766

14. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása az Áht. 29/A.§ szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

tény

terv

terv

terv

terv

1.

Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)

1 317 289 140

1 096 400 000

1 204 000 000

1 304 000 000

1 305 000 000

1.1.

helyi adókból származó bevétel

1 232 137 130

1 092 400 000

1 200 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1.2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

1.3.

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

1.4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

76 813 000

0

0

0

1.5.

bírság-, pótlék- és díjbevétel

8 339 010

4 000 000

4 000 000

4 000 000

5 000 000

1.6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

2.

Hitelfelvételi korlát a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10. § (5)bek.)

658 644 570

548 200 000

602 000 000

652 000 000

652 500 000

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

0

0

3.1.

hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

0

0

3.2.

értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

3.3.

váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

0

0

3.4.

pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

0

0

3.5.

visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

0

0

3.6.

éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0

0

3.7.

fedezeti betét összege

0

0

0

0

0

15. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret

jogviszony

2022. évi nyitó

2022. évi záró

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

114

126

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

19

20

képviselő-testület

Pttv.

9

9

nem képviselő alpolgármester

Pttv.

0

0

nem képviselő bizottsági tagok

Pttv.

6

6

védőnői szolgálat

Eü.tv.

4

4

gyerekorvosi alapellátás

Eü.tv.

0

1

POLGÁRMESTERI HIVATAL

28

28

jegyző, aljegyző

Kttv.

2

1

irodavezető

Kttv.

5

5

Adóiroda

Kttv.

3

3

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda

Kttv.

6

5

Műszaki Iroda

Kttv.

3

4

Pénzügyi Iroda

Kttv.

5

5

Polgármesteri referens

Kttv.

1

1

Jegyzői referens

Kttv.

1

Közterület felügyelő, segédfelügyelő

Kttv.

3

3

PÁTYOLGATÓ ÓVODA

53

55

Intézményvezető

Kjt.

1

1

óvodapedagógus

Kjt.

26

26

fejlesztő fedagógus

Kjt.

1

1

dajka

Kjt.

14

15

pedagógiai asszisztens

Kjt.

5

4

gyógypedagógus

Kjt.

1

1

logopédus

Kjt.

1

1

pszichológus

Kjt.

1

1

titkár

Kjt.

1

1

fizikai alkalmazott*

Kjt.

2

4

DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE

9

19

intézményvezető

Kjt.

1

1

kisgyermeknevelő

Kjt.

5

11

dajka

Kjt.

1

3

fizikai alkalmazott**

Kjt.

2

4

MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

5

4

intézményvezető

Kjt.

1

1

művelődésszervező

Kjt.

2

1

könyvtáros

Kjt.

1

1

fizikai alkalmazott**

Kjt.

1

1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás

** 2 fő 4 órás

16. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása

#

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Pátyolgató Óvoda

Dédelgető Bölcsőde

Közművelődési Intézet

2

3

4

5

6

7

8

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

1

Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege

0

0

0

0

0

2

Pénztár, csekk, betét egyenlege

1 817 945

168 375

412 000

592 895

32 655

612 020

3

Fizetési számla egyenlege

808 327 317

803 991 673

450 354

2 003 263

337 379

1 544 648

4

Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03)

810 145 262

804 160 048

862 354

2 596 158

370 034

2 156 668

5

Bevételek (+)

3 919 578 101

3 081 599 441

287 951 761

376 693 585

93 591 557

79 741 757

6

Maradvány igénybevétele (-)

-763 484 040

-732 095 535

-9 858 914

-15 062 080

-3 191 751

-3 275 760

7

Kiadások (-)

-2 963 917 968

-2 133 750 847

-285 364 517

-373 844 069

-92 642 339

-78 316 196

Rovat nélküli banki forgalom (+/-)

50 051 406

25 119 560

8 646 746

12 399 776

2 810 092

1 075 232

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

8

Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege

0

0

0

0

0

9

Pénztár, csekk, betét egyenlege

1 209 720

54 380

51 340

226 555

71 110

806 335

10

Fizetési számla egyenlege

1 051 163 041

1 044 978 287

2 186 090

2 556 815

866 483

575 366

11

Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07)

1 052 372 761

1 045 032 667

2 237 430

2 783 370

937 593

1 381 701

17. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Páty Község Önkormányzata

Ft

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 320 889 955

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 347 640 328

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

973 249 627

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

760 709 486

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

786 110 519

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-25 401 033

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

947 848 594

C) Összes maradvány (=A+B)

947 848 594

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

572 134 820

E) Alaptevékenység szabad maradványa

375 713 774

átyi Polgármesteri Hivatal

Ft

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

13 355 557

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

285 364 517

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-272 008 960

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

274 596 204

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

274 596 204

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

2 587 244

C) Összes maradvány (=A+B)

2 587 244

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 587 244

E) Alaptevékenység szabad maradványa

0

Pátyolgató Óvoda

Ft

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

18 333 017

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

373 844 069

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-355 511 052

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

358 360 568

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

358 360 568

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

2 849 516

C) Összes maradvány (=A+B)

2 849 516

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

2 849 516

Művelődési Ház IKK

Ft

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 763 943

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 316 196

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-74 552 253

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

75 977 814

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

75 977 814

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 425 561

C) Összes maradvány (=A+B)

1 425 561

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

1 425 561

Dédelgető Bölcsőde

Ft

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

5 540 557

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

92 642 339

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-87 101 782

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

88 051 000

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

88 051 000

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

949 218

C) Összes maradvány (=A+B)

949 218

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

949 218

Összes maradvány

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 361 883 029

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2 177 807 449

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-789 174 047

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 557 694 072

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

786 110 519

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

771 584 553

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

955 660 133

C) Összes maradvány (=A+B)

955 660 133

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

574 722 064

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

380 938 069

18. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása vagyonkimutatás

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgy időszak

A

B

C

D

E

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 903 930

0

12 119 969

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

8 156 268 556

0

8 414 753 857

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

97 903 001

0

97 903 001

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

8 257 075 487

0

8 524 776 827

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

168 375

0

54 380

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

803 991 673

0

1 044 978 276

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

739 839 356

0

1 044 978 276

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

57 014 978

0

112 958 596

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

399 294 367

0

456 416 088

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

9 503 143

0

9 337 201

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

465 812 488

0

578 711 885

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

-9 431 638

0

-7 396 966

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

935 068

0

1 247 344

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

9 518 551 453

0

10 142 371 746

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

14 812 956 148

0

14 812 956 148

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-5 647 029 333

0

-5 450 977 088

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

196 052 245

0

615 328 869

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

9 361 979 060

0

9 977 307 929

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

44 247 110

0

22 965 816

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

20 513 438

0

28 613 951

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

85 525 264

0

106 521 263

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

150 285 812

0

158 101 030

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 286 581

0

6 962 787

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

9 518 551 453

0

10 142 371 746

19. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek, részesedéseinek alakulása

eFt

Gazdasági társaság megnevezése

Tulajdoni hányad

Részesedés értéke

Fennálló kötelezettség

típusa

összege

PVK Nonprofit Kft.

100%

33 000 000

Hosszú lejáratú kötelezettség

5 031

PVK Nonprofit Kft.

100%

33 000 000

Rövid lejáratú kötelezettség

42 934

20. melléklet a 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtása többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Adósságállomány

1

2

3

4

5

6

Fizetési kötelezettség évenként

Hitel célja

Hitelintézet megnevezése

Szerződéses összeg

Hitelfelvétel dátuma

Lejárat dátuma

Adósságállomány 12.31-én

2021

2022

2023

2024

Összesen

1

1

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.