Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 09. 26

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

2023.09.26.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 3 260 765 618,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 2 877 010 840,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 383 754 778,- forintban,
b) bevételi főösszegét 2 333 719 436,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 2 264 745 311,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 68 974 125- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 612 265 529 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 314 780 653,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) az önkormányzat tartaléka összesen: 559 392 073,-Ft, ebből
b) általános tartalék 559 392 073-Ft”

(melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.)

2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

Adatok Ft.-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

742 624 303

0

0

742 624 303

832 251 831

0

0

832 251 831

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 092 400 000

0

0

1 092 400 000

1 092 400 000

0

0

1 092 400 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

155 491 084

0

0

155 491 084

220 093 480

0

0

220 093 480

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

15 000 000

0

0

15 000 000

37 716 200

0

0

37 716 200

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

0

120 000 000

0

0

120 000 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

0

31 257 925

0

0

31 257 925

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 005 515 387

0

0

2 005 515 387

2 333 719 436

0

0

2 333 719 436

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

543 520 869

0

0

543 520 869

955 660 133

0

0

955 660 133

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

28 613 951

0

0

28 613 951

0

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

1 067 576 930

0

0

1 067 576 930

1 097 872 870

0

0

1 097 872 870

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 645 227 137

0

0

3 645 227 137

4 387 252 439

0

0

4 387 252 439

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-1 067 576 930

0

0

-1 067 576 930

-1 097 872 870

0

0

-1 097 872 870

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 577 650 207

2 577 650 207

3 289 379 569

3 289 379 569

1.

Működési célú bevételek

1 990 515 387

1 990 515 387

2 264 745 311

2 264 745 311

2.

Felhalmozási célú bevételek

15 000 000

15 000 000

68 974 125

68 974 125

3.

Finanszírozási bevételek

572 134 820

572 134 820

955 660 133

955 660 133

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 577 650 207

2 577 650 207

3 289 379 569

3 289 379 569

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

800 466 452

4 750 000

0

805 216 452

826 792 796

4 750 000

0

831 542 796

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

118 697 438

617 500

0

119 314 938

121 955 438

617 500

0

122 572 938

3.

Dologi kiadások

K3

053.

679 853 397

61 423 700

0

741 277 097

720 104 497

61 423 700

0

781 528 197

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

30 000 000

0

30 000 000

0

30 000 000

0

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

513 865 904

28 800 000

0

542 665 904

1 092 016 909

19 350 000

0

1 111 366 909

6.

Beruházások

K6

056.

52 452 600

46 750 000

0

99 202 600

70 300 035

59 777 116

0

130 077 151

7.

Felújítások

K7

057.

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

251 917 892

1 547 735

0

253 465 627

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

0

0

212 000

0

212 000

9.

Költségvetési kiadások összesen

2 375 147 321

173 888 935

0

2 549 036 256

3 083 087 567

177 678 051

0

3 260 765 618

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

28 613 951

0

0

28 613 951

28 613 951

0

0

28 613 951

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

1 067 576 930

0

0

1 067 576 930

1 097 872 870

0

0

1 097 872 870

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 471 338 202

173 888 935

0

3 645 227 137

4 209 574 388

177 678 051

0

4 387 252 439

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-1 067 576 930

0

0

-1 067 576 930

-1 097 872 870

0

0

-1 097 872 870

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 403 761 272

173 888 935

2 577 650 207

3 111 701 518

177 678 051

3 289 379 569

1.

Működési célú kiadások

2 112 883 191

125 591 200

0

2 238 474 391

2 760 869 640

116 141 200

0

2 877 010 840

2.

Felhalmozási célú kiadások

262 264 130

48 297 735

0

310 561 865

322 217 927

61 536 851

0

383 754 778

3.

Finanszírozási kiadások

28 613 951

0

0

28 613 951

28 613 951

0

0

28 613 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 403 761 272

173 888 935

0

2 577 650 207

3 111 701 518

177 678 051

0

3 289 379 569

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-122 367 804

-125 591 200

-247 959 004

-496 124 329

-116 141 200

-612 265 529

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-247 264 130

-48 297 735

-295 561 865

-253 243 802

-61 536 851

-314 780 653

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-369 631 934

-173 888 935

-543 520 869

-749 368 131

-177 678 051

-927 046 182

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

543 520 869

0

0

543 520 869

927 046 182

0

0

927 046 182

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

173 888 935

-173 888 935

0

0

177 678 051

-177 678 051

0

0

2. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

742 624 303

742 624 303

832 251 831

832 251 831

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 092 400 000

1 092 400 000

1 092 400 000

1 092 400 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

150 792 084

150 792 084

215 394 480

215 394 480

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

15 000 000

15 000 000

37 716 200

37 716 200

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

120 000 000

120 000 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

31 257 925

31 257 925

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 000 816 387

2 000 816 387

2 329 020 436

2 329 020 436

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

543 520 869

543 520 869

947 848 594

947 848 594

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

28 613 951

28613951

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

0

0

15.

Lekötött bankbetét

B817

09817.

500 000 000

500 000 000

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 572 951 207

0

0

2 572 951 207

3 776 869 030

0

0

3 776 869 030

1.

Működési célú bevételek

1 985 816 387

1 985 816 387

2 260 046 311

2 260 046 311

2.

Felhalmozási célú bevételek

15 000 000

15 000 000

68 974 125

68 974 125

3.

Finanszírozási bevételek

572 134 820

572 134 820

947 848 594

947 848 594

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 572 951 207

2 572 951 207

3 276 869 030

3 276 869 030

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

68 814 637

4 750 000

73 564 637

73 565 415

4 750 000

78 315 415

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

9 264 803

617 500

9 882 303

9 498 803

617 500

10 116 303

3.

Dologi kiadások

K3

053.

463 766 417

61 423 700

525 190 117

491 246 946

61 423 700

552 670 646

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

513 865 904

28 800 000

542 665 904

1 092 016 909

19 350 000

1 111 366 909

6.

Beruházások

K6

056.

37 348 100

46 750 000

84 098 100

54 458 193

59 777 116

114 235 309

7.

Felújítások

K7

057.

209 811 530

1 547 735

211 359 265

251 917 892

1 547 735

253 465 627

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

212 000

212 000

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 302 871 391

173 888 935

0

1 476 760 326

1 972 704 158

177 678 051

0

2 150 382 209

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

28 613 951

28 613 951

28 613 951

28 613 951

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

1 067 576 930

1 067 576 930

1 097 872 870

1 097 872 870

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 399 062 272

173 888 935

0

2 572 951 207

3 099 190 979

177 678 051

0

3 276 869 030

1.

Működési célú kiadások

1 055 711 761

125 591 200

0

1 181 302 961

1 666 328 073

116 141 200

0

1 782 469 273

2.

Felhalmozási célú kiadások

247 159 630

48 297 735

0

295 457 365

306 376 085

61 536 851

0

367 912 936

3.

Finanszírozási kiadások

1 096 190 881

0

0

1 096 190 881

1 126 486 821

0

0

1 126 486 821

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 399 062 272

173 888 935

0

2 572 951 207

3 099 190 979

177 678 051

0

3 276 869 030

1.

Működési célú bevételek - kiadások

930 104 626

-125 591 200

804 513 426

593 718 238

-116 141 200

477 577 038

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-232 159 630

-48 297 735

-280 457 365

-237 401 960

-61 536 851

-298 938 811

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

697 944 996

-173 888 935

524 056 061

356 316 278

-177 678 051

178 638 227

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

-524 056 061

0

0

-524 056 061

-178 638 227

0

0

-178 638 227

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

173 888 935

-173 888 935

0

0

177 678 051

-177 678 051

0

0

3. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

254 000

254 000

254 000

254 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

254 000

254 000

254 000

254 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

2 587 244

2 587 244

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

13.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

354 732 100

354 732 100

354 788 040

354 788 040

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

354 732 100

0

0

354 732 100

357 375 284

0

0

357 375 284

1.

Működési célú bevételek

254 000

0

0

254 000

2 841 244

0

0

2 841 244

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

354 732 100

354 732 100

354 788 040

354 788 040

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

354 986 100

0

0

354 986 100

357 629 284

0

0

357 629 284

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

239 750 800

239 750 800

249 338 044

249 338 044

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

35 174 700

35 174 700

35 958 700

35 958 700

3.

Dologi kiadások

K3

053.

77 838 100

77 838 100

69 372 698

69 372 698

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

2 222 500

2 222 500

2 959 842

2 959 842

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

354 986 100

354 986 100

357 629 284

357 629 284

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

0

0

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

354 986 100

0

0

354 986 100

357 629 284

0

0

357 629 284

1.

Működési célú kiadások

352 763 600

0

0

352 763 600

354 669 442

0

0

354 669 442

2.

Felhalmozási célú kiadások

2 222 500

0

0

2 222 500

2 959 842

0

0

2 959 842

KIADÁSOK ÖSSZESEN

354 986 100

354 986 100

357 629 284

357 629 284

4. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Pátyolgató Óvoda 2023 évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

0

0

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

2 849 516

2 849 516

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

449 873 940

449 873 940

456 913 940

456 913 940

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

1.

Működési célú bevételek

0

0

0

0

2 849 516

0

0

2 849 516

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

449 873 940

0

0

449 873 940

456 913 940

0

0

456 913 940

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

339 627 175

339 627 175

345 411 497

345 411 497

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

53 064 765

53 064 765

54 604 765

54 604 765

3.

Dologi kiadások

K3

053.

52 737 000

52 737 000

55 302 194

55 302 194

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

4 445 000

4 445 000

4 445 000

4 445 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

1.

Működési célú kiadások

445 428 940

0

0

445 428 940

455 318 456

0

0

455 318 456

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 445 000

0

0

4 445 000

4 445 000

0

0

4 445 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

5. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

3 810 000

3 810 000

3 810 000

3 810 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

3 810 000

3 810 000

3 810 000

3 810 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

1 425 561

1 425 561

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

77 716 070

77 716 070

98 228 070

98 228 070

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

103 463 631

0

0

103 463 631

1.

Működési célú bevételek

3 810 000

0

0

3 810 000

3 810 000

0

0

3 810 000

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

77 716 070

0

0

77 716 070

99 653 631

0

0

99 653 631

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

103 463 631

0

0

103 463 631

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

26 965 110

26 965 110

31 069 110

31 069 110

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

3 625 460

3 625 460

3 737 460

3 737 460

3.

Dologi kiadások

K3

053.

46 435 500

46 435 500

64 157 061

64 157 061

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

81 526 070

0

0

81 526 070

103 463 631

0

0

103 463 631

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

103 463 631

0

0

103 463 631

1.

Működési célú kiadások

77 026 070

0

0

77 026 070

98 963 631

0

0

98 963 631

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

103 463 631

0

0

103 463 631

6. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

635 000

635 000

635 000

635 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

635 000

635 000

635 000

635 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

0

949 218

949 218

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

185 254 820

185 254 820

187 942 820

187 942 820

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

1.

Működési célú bevételek

635 000

0

0

635 000

1 584 218

0

0

1 584 218

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

185 254 820

0

0

185 254 820

187 942 820

0

0

187 942 820

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

125 308 730

125 308 730

127 408 730

127 408 730

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

17 567 710

17 567 710

18 155 710

18 155 710

3.

Dologi kiadások

K3

053.

39 076 380

39 076 380

40 025 598

40 025 598

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

3 937 000

3 937 000

3 937 000

3 937 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

1.

Működési célú kiadások

181 952 820

0

0

181 952 820

185 590 038

0

0

185 590 038

2.

Felhalmozási célú kiadások

3 937 000

0

0

3 937 000

3 937 000

0

0

3 937 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

7. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

BÖT működési támogatás nyújtása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

0

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Bursa Hungarica támogatása

600 000

600 000

600 000

600 000

Mindösszesen

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

208 855 579

0

208 855 579

218 773 539

0

218 773 539

1

PVK Nonprofit Kft támogatása

208 855 579

208 855 579

218 773 539

218 773 539

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

12 500 000

0

12 500 000

24 300 000

0

24 300 000

1

Pátyi Sportegyesület támogatása

12 500 000

12 500 000

24 300 000

24 300 000

0

0

0

0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

11 300 000

11 300 000

0

17 750 000

17 750 000

1

APF támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2

Pátyi Polgárőrség támogatása

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

3

Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása

1 000 000

1 000 000

3 500 000

3 500 000

4

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

5

Civil szervezetek támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6

Pátyi Suli Alapítvány támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7

PÁKICS támogatása

2 000 000

2 000 000

8

Gombócz Ferenc támogatása

100 000

100 000

9

Nádudvari Csenge támogatása

250 000

250 000

10

Medicopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

11

Kádár Ferenc támogatása

100 000

100 000

12

Rein-Keresztes Zente támogatása

400 000

400 000

13

Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítvány támogatása

50 000

50 000

0

0

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

16 216 198

0

16 216 198

16 216 198

0

16 216 198

1

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

16 216 198

16 216 198

16 216 198

16 216 198

2

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

1

Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1

Nemzetközi kapcsolatok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

1 000 000

1

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

0

1 000 000

1 000 000

Mindösszesen

240 571 777

11 300 000

251 871 777

262 289 737

17 750 000

283 039 737

8. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés beruházások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

37 348 100

46 750 000

0

84 098 100

54 458 193

59 777 116

0

114 235 309

Tervezési feladatok

K61

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tervezési feladatok áfája

K67

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok

K62

24 107 953

24 107 953

24 107 953

24 107 953

Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája

K67

6 509 147

6 509 147

6 509 147

6 509 147

Streetball pálya padok, kerítés

K62

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Streetball pálya padok, kerítés áfája

K67

425 197

425 197

425 197

425 197

Pumpa pálya építésének önrésze

K62

25 000 000

25 000 000

27 187 856

27 187 856

Pumpa pálya építésének önrészének áfája

K67

6 750 000

6 750 000

6 750 000

6 750 000

Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlás

K62

4 724 409

4 724 409

4 724 409

4 724 409

Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlásának áfája

K67

1 275 591

1 275 591

1 275 591

1 275 591

Védőnői eszközbeszerzés

K63

300 000

300 000

300 000

300 000

Védőnői eszközbeszerzés áfája

K67

81 000

81 000

81 000

81 000

Kozáromi tó megvásárlása

K62

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0113/5 hrsz ingatlan megvásárlása

K62

0

2 400 000

2 400 000

Képviselői laptop vásárlása

K63

0

266 000

266 000

Képviselői laptop vásárlásának áfája

K67

0

71 820

71 820

3084 hrsz ingatlan vásárlása

K62

0

3 500 000

3 500 000

1079/6 hrsz ingatlan vásárlása

K62

0

702 500

702 500

Kávéfőző beszerzése

K64

0

207 079

207 079

Kávéfőző beszerzés áfája

K67

0

55 911

55 911

Telefonkészülék beszerzése

K64

0

38 800

38 800

Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatai

K62

0

4 780 000

4 780 000

Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatainak áfája

K67

0

1 290 600

1 290 600

Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok

K62

0

2 045 000

2 045 000

Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok áfája

K67

0

552 150

552 150

Íjászpálya csatornacsonk bekötés

K62

0

212 514

212 514

Íjászpálya csatornacsonk bekötés áfája

K67

0

57 379

57 379

Gázkazán cserék

K64

0

8 480 000

8 480 000

Gázkazán cserék áfája

K67

0

2 289 600

2 289 600

0145/4 hrsz ingatlan megvásárlása

K62

0

1 000 000

1 000 000

Pátyi Polgármesteri Hivatal

2 222 500

0

0

2 222 500

2 959 842

0

0

2 959 842

Számítógépek beszerzése

K63

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

135 000

135 000

270 000

270 000

Közterület felügyeletők eszköz beszerzése

K64

750 000

750 000

1 037 718

1 037 718

Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája

K67

202 500

202 500

280 184

280 184

Bútor vásárlás

K64

500 000

500 000

292 866

292 866

Bútor vásárlás áfája

K67

135 000

135 000

79 074

79 074

0

0

Pátyolgató Óvoda

4 445 000

0

0

4 445 000

4 445 000

0

0

4 445 000

Számítógépek beszerzése

K63

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

270 000

270 000

270 000

270 000

Játékok beszerzése

K64

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Játék beszerzés áfája

K67

675 000

675 000

675 000

675 000

Dédelgető Bölcsőde

3 937 000

3 937 000

3 937 000

3 937 000

Számítógépek beszerzése

K63

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

297 000

297 000

297 000

297 000

Játékok beszerzése

K64

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Játék beszerzés áfája

K67

540 000

540 000

540 000

540 000

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

Könyvvásárlás

K64

4 285 714

4 285 714

4 285 714

4 285 714

Könyvvásárlás áfája

K67

214 286

214 286

214 286

214 286

Mindösszesen

48 515 600

46 750 000

0

95 265 600

66 363 035

59 777 116

0

130 077 151

9. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés felújítások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

251 917 892

1 547 735

0

253 465 627

Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések

K71

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések

K74

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

Tyúkanyó Óvoda felújítása

K71

39 278 548

39 278 548

62 935 573

62 935 573

Tyúkanyó Óvoda felújítása

K74

10 605 208

10 605 208

16 992 605

16 992 605

Tűzoltó épület felújítása

K71

19 685 039

19 685 039

19 685 039

19 685 039

Tűzoltó épület felújítása

K74

5 314 961

5 314 961

5 314 961

5 314 961

Fő utca program felújítási feladatok

K71

57 895 885

57 895 885

57 895 885

57 895 885

Fő utca program felújítási feladatok

K74

15 631 889

15 631 889

15 631 889

15 631 889

Tűzoltó csapok felújítása, cseréje

K71

23 622 047

23 622 047

23 622 047

23 622 047

Tűzoltó csapok felújítása, cseréje

K74

6 377 953

6 377 953

6 377 953

6 377 953

Híd felújítás

K71

4 724 409

4 724 409

9 855 000

9 855 000

Híd felújítás

K74

1 275 591

1 275 591

2 660 850

2 660 850

Műfüves pálya felújítás

K71

1 547 735

1 547 735

1 547 735

1 547 735

Igazgatási Iroda felújítási munkálatai

K71

4 367 000

4 367 000

Igazgatási Iroda felújítási munkálatainak áfája

K74

1 179 090

1 179 090

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Pátyolgató Óvoda

Dédelgető Bölcsőde

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Mindösszesen

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

251 917 892

1 547 735

0

253 465 627

10. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés tartalékok

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalék

Évközi többletigények, nem tervezett kiadások

K513

22 000 000

559 392 073

Céltartalékok

Mindösszesen

22 000 000

559 392 073

11. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirnyzat

1

Építményadó

B34

110 000 000

110 000 000

2

Kommunális adó

B34

27 000 000

27 000 000

4

Telekadó

B34

100 000 000

100 000 000

5

Idegenforgalmi adó

B355

2 000 000

2 000 000

6

Iparűzési adó

B351

850 000 000

850 000 000

8

Pótlék, bírság, egyéb bevételek

B36

3 100 000

3 100 000

9

Talajterhelési díj

B36

300 000

300 000

MINDÖSSZESEN

1 092 400 000

1 092 400 000

12. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat költségvetés költségvetési mérleg

Költségvetési mérleg

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

668 075 916

777 898 947

742 624 303

832 251 831

1.

Személyi juttatások

K1

579 463 447

617 435 111

805 216 452

831 542 796

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

145 820 599

120 000 000

0

0

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

93 706 039

87 929 529

119 314 938

122 572 938

3.

Közhatalmi bevételek

B3

719 677 423

1 240 476 140

1 092 400 000

1 092 400 000

3.

Dologi kiadások

K3

660 961 743

547 288 479

741 277 097

781 528 197

4.

Működési bevételek

B4

195 132 334

146 689 973

155 491 084

220 093 480

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 887 000

10 730 545

30 000 000

30 000 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

215 901 685

76 813 000

15 000 000

37 716 200

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

401 545 903

424 030 780

542 665 904

1 111 366 909

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

108 493 745

0

120 000 000

6.

Beruházások

K6

155 318 716

444 286 477

99 202 600

130 077 151

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

31 257 925

7.

Felújítások

K7

77 140 262

46 193 160

211 359 265

253 465 627

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 053 101 702

2 361 878 060

2 005 515 387

2 333 719 436

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2 600

0

212 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 977 023 110

2 177 896 681

2 549 036 256

3 260 765 618

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

0

0

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

690 399 931

763 484 040

543 520 869

955 660 133

11.

Pénzügyi lízing

K917

996533

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

18 207 091

20 513 438

28 613 951

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

18 207 091

20 513 438

28 613 951

28 613 951

14.

Intézményfinanszírozás

B816

731 897 078

765 597 081

1 067 576 930

1 097 872 870

13.

Intézményfinanszírozás

K915

731 897 078

765 597 081

1 067 576 930

1 097 872 870

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 493 605 802

3 911 472 619

3 645 227 137

4 387 252 439

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 728 123 812

2 964 007 200

3 645 227 137

4 387 252 439

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-731 897 078

-765 597 081

-1 067 576 930

-1 097 872 870

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-731 897 078

-765 597 081

-1 067 576 930

-1 097 872 870

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 761 708 724

3 145 875 538

2 577 650 207

3 289 379 569

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 996 226 734

2 198 410 119

2 577 650 207

3 289 379 569

1.

Működési célú bevételek

1 691 379 418

2 165 065 060

1 990 515 387

2 264 745 311

1.

Működési célú kiadások

1 744 564 132

1 687 414 444

2 238 474 391

2 877 010 840

2.

Felhalmozási célú bevételek

361 722 284

196 813 000

15 000 000

68 974 125

2.

Felhalmozási célú kiadások

232 458 978

490 482 237

310 561 865

383 754 778

3.

Finanszírozási bevételek

1 440 504 100

1 549 594 559

1 639 711 750

2 053 533 003

3.

Finanszírozási kiadások

751 100 702

786 110 519

1 096 190 881

1 126 486 821

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 493 605 802

3 911 472 619

3 645 227 137

4 387 252 439

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 728 123 812

2 964 007 200

3 645 227 137

4 387 252 439

2021. teljesítés

2022. teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-53 184 714

477 650 616

-247 959 004

-612 265 529

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

129 263 306

-293 669 237

-295 561 865

-314 780 653

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

76 078 592

183 981 379

-543 520 869

-927 046 182

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

689 403 398

763 484 040

543 520 869

927 046 182

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

765 481 990

947 465 419

0

0

13. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételek

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

69 354 319

832 251 831

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

0

3.

Közhatalmi bevételek

20 000 000

20 000 000

450 000 000

20 000 000

65 000 000

45 000 000

15 000 000

180 000 000

35 000 000

188 400 000

50 000 000

4 000 000

1 092 400 000

4.

Működési bevételek

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

18 341 123

220 093 480

5.

Felhalmozási bevételek

15 000 000

22 716 200

37 716 200

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

120 000 000

120 000 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

31 257 925

31 257 925

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

0

11.

Maradvány igénybevétele

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések

955 660 133

955 660 133

13.

Intézményfinanszírozás

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

1 067 576 930

Bevételek összesen

1 152 320 320

196 660 187

626 660 187

331 660 187

295 634 312

221 660 187

191 660 187

356 660 187

211 660 187

365 060 187

226 660 187

180 660 187

4 356 956 499

Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

69 295 233

69 295 233

69 295 233

69 295 233

69 295 233

69 295 233

69 295 233

69 295 233

69 295 232

69 295 233

69 295 233

69 295 233

831 542 795

2.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

10 214 412

122 572 938

3.

Dologi kiadások (K3)

3 000 000

65 127 350

92 656 192

65 127 350

65 127 350

65 127 350

75 857 690

67 814 043

65 127 350

65 127 350

56 058 092

95 378 083

781 528 199

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

92 613 909

92 613 909

92 613 909

92 613 909

92 613 909

92 613 909

107 710 432

124 909 136

92 613 909

92 613 909

45 222 159

92 613 909

1 111 366 909

6.

Beruházások (K6)

2 000 000

15 000 000

7 351 091

14 066 659

10 839 763

10 839 763

37 116 801

10 839 763

11 183 550

10 839 763

130 077 151

7.

Felújítások (K7)

21 122 136

7 318 190

10 569 513

100 000 000

60 000 000

38 597 498

15 858 290

253 465 627

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

9.

Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

88 964 744

1 067 576 930

10.

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)

28 613 951

28 613 951

11.

Lízing

0

Kiadások összesen (1-11-ig)

297 202 249

364 837 783

370 913 771

328 715 648

353 351 820

439 555 410

425 382 273

439 411 867

328 715 647

355 413 700

283 438 190

369 806 143

4 356 744 499

Likviditás:

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Havi egyenleg:

855 118 071

-168 177 596

255 746 416

2 944 539

-57 717 508

-217 895 223

-233 722 087

-82 751 680

-117 055 460

9 646 487

-56 778 003

-189 145 957

Halmozott egyenleg:

855 118 071

686 940 475

942 686 891

945 631 430

887 913 922

670 018 699

436 296 612

353 544 932

236 489 473

246 135 959

189 357 956

0

Likviditás minősége:

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes