Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 25- 2024. 05. 18

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1

2023.10.25.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének

a)2 kiadási főösszegét 3 666 817 409,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 3 247 402 029,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 419 415 380,- forintban,

b)3 bevételi főösszegét 2 739 771 227,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 2 670 797 102,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 68 974 125- forintban állapítja meg.

(2)4 Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 576 604 927 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3)5 Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 350 441 255,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4)6 A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a)7 az önkormányzat tartaléka összesen: 924 834 643,-Ft, ebből

b)8 általános tartalék 924 834 643-Ft

c) céltartalék 0,-Ft,

melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,

b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését tartalmazza,

c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését tartalmazza,

d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2023. évi költségvetését tartalmazza,

e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetését tartalmazza,

f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetését tartalmazza,

g) a 7. melléklet a 2023. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,

h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,

i) a 9. melléklet a 2023. évi tervezett felújításokat tartalmazza,

j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,

k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,

l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,

m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021, 2022, 2023. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,

b) a 15. melléklet 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,

c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,

d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,

e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,

f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2023. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2023. évre a cafetéira keretet bruttó 448 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2023. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.

5. § (1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:

a) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,

b) a rendelet 7., 8., 9. 10. mellékletében foglalt kiadási előirányzatok terhére, az önkormányzat elemi költségvetése esetében a nettó 10 000 000,-Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról nettó 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.

8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

(2) A rendelet 2. melléklet szerint jóváhagyott bevételi előirányzatain felül jóváírt, ténylegesen befolyó többletbevétel saját hatáskörben eljárva, az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 126 főben, összesített záró létszámát 121 főben állapítja meg.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9

Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

Adatok Ft.-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

742 624 303

0

0

742 624 303

835 127 059

0

0

835 127 059

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 092 400 000

0

0

1 092 400 000

1 492 400 000

0

0

1 492 400 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

155 491 084

0

0

155 491 084

222 730 043

0

0

222 730 043

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

15 000 000

0

0

15 000 000

37 716 200

0

0

37 716 200

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

0

120 540 000

0

0

120 540 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

0

31 257 925

0

0

31 257 925

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 005 515 387

0

0

2 005 515 387

2 739 771 227

0

0

2 739 771 227

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

543 520 869

0

0

543 520 869

955 660 133

0

0

955 660 133

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

28 613 951

0

0

28 613 951

0

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

1 067 576 930

0

0

1 067 576 930

1 098 024 000

0

0

1 098 024 000

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 645 227 137

0

0

3 645 227 137

4 793 455 360

0

0

4 793 455 360

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-1 067 576 930

0

0

-1 067 576 930

-1 098 024 000

0

0

-1 098 024 000

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 577 650 207

2 577 650 207

3 695 431 360

3 695 431 360

1.

Működési célú bevételek

1 990 515 387

1 990 515 387

2 670 797 102

2 670 797 102

2.

Felhalmozási célú bevételek

15 000 000

15 000 000

68 974 125

68 974 125

3.

Finanszírozási bevételek

572 134 820

572 134 820

955 660 133

955 660 133

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 577 650 207

2 577 650 207

3 695 431 360

3 695 431 360

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

800 466 452

4 750 000

0

805 216 452

827 587 531

4 750 000

0

832 337 531

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

118 697 438

617 500

0

119 314 938

121 761 438

617 500

0

122 378 938

3.

Dologi kiadások

K3

053.

679 853 397

61 423 700

0

741 277 097

724 452 381

61 423 700

0

785 876 081

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

30 000 000

0

30 000 000

0

30 000 000

0

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

513 865 904

28 800 000

0

542 665 904

1 457 459 479

19 350 000

0

1 476 809 479

6.

Beruházások

K6

056.

52 452 600

46 750 000

0

99 202 600

76 286 024

75 943 247

0

152 229 271

7.

Felújítások

K7

057.

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

265 426 374

1 547 735

0

266 974 109

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

0

0

212 000

0

212 000

9.

Költségvetési kiadások összesen

2 375 147 321

173 888 935

0

2 549 036 256

3 472 973 227

193 844 182

0

3 666 817 409

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

28 613 951

0

0

28 613 951

28 613 951

0

0

28 613 951

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

1 067 576 930

0

0

1 067 576 930

1 098 024 000

0

0

1 098 024 000

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 471 338 202

173 888 935

0

3 645 227 137

4 599 611 178

193 844 182

0

4 793 455 360

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-1 067 576 930

0

0

-1 067 576 930

-1 098 024 000

0

0

-1 098 024 000

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 403 761 272

173 888 935

2 577 650 207

3 501 587 178

193 844 182

3 695 431 360

1.

Működési célú kiadások

2 112 883 191

125 591 200

0

2 238 474 391

3 131 260 829

116 141 200

0

3 247 402 029

2.

Felhalmozási célú kiadások

262 264 130

48 297 735

0

310 561 865

341 712 398

77 702 982

0

419 415 380

3.

Finanszírozási kiadások

28 613 951

0

0

28 613 951

28 613 951

0

0

28 613 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 403 761 272

173 888 935

0

2 577 650 207

3 501 587 178

193 844 182

0

3 695 431 360

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-122 367 804

-125 591 200

-247 959 004

-460 463 727

-116 141 200

-576 604 927

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-247 264 130

-48 297 735

-295 561 865

-272 738 273

-77 702 982

-350 441 255

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-369 631 934

-173 888 935

-543 520 869

-733 202 000

-193 844 182

-927 046 182

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

543 520 869

0

0

543 520 869

927 046 182

0

0

927 046 182

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

173 888 935

-173 888 935

0

0

193 844 182

-193 844 182

0

0

2. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

742 624 303

742 624 303

835 127 059

835 127 059

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

1 092 400 000

1 092 400 000

1 492 400 000

1 492 400 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

150 792 084

150 792 084

217 099 097

217 099 097

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

15 000 000

15 000 000

37 716 200

37 716 200

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

120 000 000

120 000 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

31 257 925

31 257 925

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 000 816 387

2 000 816 387

2 733 600 281

2 733 600 281

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

543 520 869

543 520 869

947 848 594

947 848 594

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

28 613 951

28613951

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

0

0

15.

Lekötött bankbetét

B817

09817.

500 000 000

500 000 000

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 572 951 207

0

0

2 572 951 207

4 181 448 875

0

0

4 181 448 875

1.

Működési célú bevételek

1 985 816 387

1 985 816 387

2 664 626 156

2 664 626 156

2.

Felhalmozási célú bevételek

15 000 000

15 000 000

68 974 125

68 974 125

3.

Finanszírozási bevételek

572 134 820

572 134 820

947 848 594

947 848 594

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 572 951 207

2 572 951 207

3 681 448 875

3 681 448 875

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

68 814 637

4 750 000

73 564 637

74 360 150

4 750 000

79 110 150

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

9 264 803

617 500

9 882 303

9 304 803

617 500

9 922 303

3.

Dologi kiadások

K3

053.

463 766 417

61 423 700

525 190 117

494 122 884

61 423 700

555 546 584

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

513 865 904

28 800 000

542 665 904

1 457 459 479

19 350 000

1 476 809 479

6.

Beruházások

K6

056.

37 348 100

46 750 000

84 098 100

60 293 052

75 943 247

136 236 299

7.

Felújítások

K7

057.

209 811 530

1 547 735

211 359 265

265 426 374

1 547 735

266 974 109

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

212 000

212 000

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 302 871 391

173 888 935

0

1 476 760 326

2 360 966 742

193 844 182

0

2 554 810 924

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

28 613 951

28 613 951

28 613 951

28 613 951

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

1 067 576 930

1 067 576 930

1 098 024 000

1 098 024 000

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 399 062 272

173 888 935

0

2 572 951 207

3 487 604 693

193 844 182

0

3 681 448 875

1.

Működési célú kiadások

1 055 711 761

125 591 200

0

1 181 302 961

2 035 247 316

116 141 200

0

2 151 388 516

2.

Felhalmozási célú kiadások

247 159 630

48 297 735

0

295 457 365

325 719 426

77 702 982

0

403 422 408

3.

Finanszírozási kiadások

1 096 190 881

0

0

1 096 190 881

1 126 637 951

0

0

1 126 637 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 399 062 272

173 888 935

0

2 572 951 207

3 487 604 693

193 844 182

0

3 681 448 875

1.

Működési célú bevételek - kiadások

930 104 626

-125 591 200

804 513 426

629 378 840

-116 141 200

513 237 640

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-232 159 630

-48 297 735

-280 457 365

-256 745 301

-77 702 982

-334 448 283

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

697 944 996

-173 888 935

524 056 061

372 633 539

-193 844 182

178 789 357

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

-524 056 061

0

0

-524 056 061

-178 789 357

0

0

-178 789 357

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

173 888 935

-173 888 935

0

0

193 844 182

-193 844 182

0

0

3. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

Működési bevételek

B4

094.

254 000

254 000

254 000

254 000

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

Költségvetési bevételek összesen

254 000

254 000

254 000

254 000

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

2 587 244

2 587 244

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

354 732 100

354 732 100

354 939 170

354 939 170

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

354 732 100

0

0

354 732 100

357 526 414

0

0

357 526 414

Működési célú bevételek

254 000

0

0

254 000

2 841 244

0

0

2 841 244

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

354 732 100

354 732 100

354 939 170

354 939 170

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

354 986 100

0

0

354 986 100

357 780 414

0

0

357 780 414

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Személyi juttatások

K1

051.

239 750 800

239 750 800

249 338 044

249 338 044

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

35 174 700

35 174 700

35 958 700

35 958 700

Dologi kiadások

K3

053.

77 838 100

77 838 100

69 372 698

69 372 698

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

Beruházások

K6

056.

2 222 500

2 222 500

3 110 972

3 110 972

Felújítások

K7

057.

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

Költségvetési kiadások összesen

354 986 100

354 986 100

357 780 414

357 780 414

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

0

0

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

0

0

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

354 986 100

0

0

354 986 100

357 780 414

0

0

357 780 414

Működési célú kiadások

352 763 600

0

0

352 763 600

354 669 442

0

0

354 669 442

Felhalmozási célú kiadások

2 222 500

0

0

2 222 500

3 110 972

0

0

3 110 972

KIADÁSOK ÖSSZESEN

354 986 100

354 986 100

357 780 414

357 780 414

4. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12

Pátyolgató Óvoda 2023 évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

0

0

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

2 849 516

2 849 516

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

449 873 940

449 873 940

456 913 940

456 913 940

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

1.

Működési célú bevételek

0

0

0

0

2 849 516

0

0

2 849 516

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

449 873 940

0

0

449 873 940

456 913 940

0

0

456 913 940

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

339 627 175

339 627 175

345 411 497

345 411 497

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

53 064 765

53 064 765

54 604 765

54 604 765

3.

Dologi kiadások

K3

053.

52 737 000

52 737 000

55 302 194

55 302 194

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

4 445 000

4 445 000

4 445 000

4 445 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

1.

Működési célú kiadások

445 428 940

0

0

445 428 940

455 318 456

0

0

455 318 456

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 445 000

0

0

4 445 000

4 445 000

0

0

4 445 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

449 873 940

0

0

449 873 940

459 763 456

0

0

459 763 456

5. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

3 810 000

3 810 000

4 741 946

4 741 946

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

540000

540000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

3 810 000

3 810 000

5 281 946

5 281 946

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

1 425 561

1 425 561

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

77 716 070

77 716 070

98 228 070

98 228 070

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

104 935 577

0

0

104 935 577

1.

Működési célú bevételek

3 810 000

0

0

3 810 000

5 281 946

0

0

5 281 946

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

77 716 070

0

0

77 716 070

99 653 631

0

0

99 653 631

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

104 935 577

0

0

104 935 577

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

26 965 110

26 965 110

31 069 110

31 069 110

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

3 625 460

3 625 460

3 737 460

3 737 460

3.

Dologi kiadások

K3

053.

46 435 500

46 435 500

65 629 007

65 629 007

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

81 526 070

0

0

81 526 070

104 935 577

0

0

104 935 577

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

104 935 577

0

0

104 935 577

1.

Működési célú kiadások

77 026 070

0

0

77 026 070

100 435 577

0

0

100 435 577

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 526 070

0

0

81 526 070

104 935 577

0

0

104 935 577

6. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14

Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

Működési bevételek

B4

094.

635 000

635 000

635 000

635 000

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

Költségvetési bevételek összesen

635 000

635 000

635 000

635 000

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

0

949 218

949 218

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

185 254 820

185 254 820

187 942 820

187 942 820

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

Működési célú bevételek

635 000

0

0

635 000

1 584 218

0

0

1 584 218

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

185 254 820

0

0

185 254 820

187 942 820

0

0

187 942 820

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Személyi juttatások

K1

051.

125 308 730

125 308 730

127 408 730

127 408 730

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

17 567 710

17 567 710

18 155 710

18 155 710

Dologi kiadások

K3

053.

39 076 380

39 076 380

40 025 598

40 025 598

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

Beruházások

K6

056.

3 937 000

3 937 000

3 937 000

3 937 000

Felújítások

K7

057.

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

Költségvetési kiadások összesen

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

KIADÁSOK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

Működési célú kiadások

181 952 820

0

0

181 952 820

185 590 038

0

0

185 590 038

Felhalmozási célú kiadások

3 937 000

0

0

3 937 000

3 937 000

0

0

3 937 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

185 889 820

0

0

185 889 820

189 527 038

0

0

189 527 038

7. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez15

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

BÖT működési támogatás nyújtása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

0

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Bursa Hungarica támogatása

600 000

600 000

600 000

600 000

Mindösszesen

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

208 855 579

0

208 855 579

218 773 539

0

218 773 539

1

PVK Nonprofit Kft támogatása

208 855 579

208 855 579

218 773 539

218 773 539

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

12 500 000

0

12 500 000

24 300 000

0

24 300 000

1

Pátyi Sportegyesület támogatása

12 500 000

12 500 000

24 300 000

24 300 000

0

0

0

0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

11 300 000

11 300 000

0

17 750 000

17 750 000

1

APF támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2

Pátyi Polgárőrség támogatása

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

3

Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása

1 000 000

1 000 000

3 500 000

3 500 000

4

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

5

Civil szervezetek támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6

Pátyi Suli Alapítvány támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7

PÁKICS támogatása

2 000 000

2 000 000

8

Gombócz Ferenc támogatása

100 000

100 000

9

Nádudvari Csenge támogatása

250 000

250 000

10

Medicopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

11

Kádár Ferenc támogatása

100 000

100 000

12

Rein-Keresztes Zente támogatása

400 000

400 000

13

"Segítő szívvel, jó szándékkal" Alapítvány támogatása

50 000

50 000

0

0

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

16 216 198

0

16 216 198

16 216 198

0

16 216 198

1

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

16 216 198

16 216 198

16 216 198

16 216 198

2

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

1

Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1

Nemzetközi kapcsolatok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

1 000 000

1

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

0

1 000 000

1 000 000

Mindösszesen

240 571 777

11 300 000

251 871 777

262 289 737

17 750 000

283 039 737

8. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez16

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés beruházások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

37 348 100

46 750 000

0

84 098 100

60 293 052

75 943 247

0

136 236 299

Tervezési feladatok

K61

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tervezési feladatok áfája

K67

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok

K64

24 107 953

24 107 953

26 184 200

26 184 200

Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája

K67

6 509 147

6 509 147

7 069 734

7 069 734

Streetball pálya padok, kerítés

K62

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Streetball pálya padok, kerítés áfája

K67

425 197

425 197

425 197

425 197

Pumpa pálya építésének önrésze

K62

25 000 000

25 000 000

27 187 856

27 187 856

Pumpa pálya építésének önrészének áfája

K67

6 750 000

6 750 000

6 750 000

6 750 000

Játszótér eszköz vásárlás

K62

4 724 409

4 724 409

16 332 394

16 332 394

Játszótér eszköz vásárlásának áfája

K67

1 275 591

1 275 591

4 409 747

4 409 747

Védőnői eszközbeszerzés

K63

300 000

300 000

300 000

300 000

Védőnői eszközbeszerzés áfája

K67

81 000

81 000

81 000

81 000

Kozáromi tó megvásárlása

K62

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0113/5 hrsz ingatlan megvásárlása

K62

0

2 400 000

2 400 000

Képviselői laptop vásárlása

K63

0

266 000

266 000

Képviselői laptop vásárlásának áfája

K67

0

71 820

71 820

3084 hrsz ingatlan vásárlása

K62

0

3 500 000

3 500 000

1079/6 hrsz ingatlan vásárlása

K62

0

702 500

702 500

Kávéfőző beszerzése

K64

0

207 079

207 079

Kávéfőző beszerzés áfája

K67

0

55 911

55 911

Telefonkészülék beszerzése

K64

0

38 800

38 800

Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatai

K62

0

4 780 000

4 780 000

Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakítási munkálatainak áfája

K67

0

1 290 600

1 290 600

Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok

K62

0

2 045 000

2 045 000

Dobogó, Tulipán utca, Rétköz úttervezési feladatok áfája

K67

0

552 150

552 150

Íjászpálya csatornacsonk bekötés

K62

0

212 514

212 514

Íjászpálya csatornacsonk bekötés áfája

K67

0

57 379

57 379

Gázkazán cserék

K64

0

8 480 000

8 480 000

Gázkazán cserék áfája

K67

0

2 289 600

2 289 600

Bocsakai Iskola szék vásárlása

K64

518 130

518 130

Bocsakai Iskola szék vásárlás áfája

K67

139 895

139 895

Kastélypark sétány világítás

K62

2 000 000

2 000 000

Kastélypark sétány világítás áfája

K67

540 000

540 000

0145/4 hrsz ingatlan megvásárlása

K62

0

1 000 000

1 000 000

1079/9 hrsz ingatlan megvásárlása

K62

1 300 000

1 300 000

Bocskai Iskola vízmelegítő vásárlás

K64

97 630

97 630

Bocskai Iskola vízmelegítő vásárlás áfája

K67

26 360

26 360

Pátyi Polgármesteri Hivatal

2 222 500

0

0

2 222 500

2 959 842

0

0

2 959 842

Számítógépek beszerzése

K63

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

135 000

135 000

270 000

270 000

Közterület felügyeletők eszköz beszerzése

K64

750 000

750 000

1 037 718

1 037 718

Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája

K67

202 500

202 500

280 184

280 184

Bútor vásárlás

K64

500 000

500 000

292 866

292 866

Bútor vásárlás áfája

K67

135 000

135 000

79 074

79 074

0

0

Pátyolgató Óvoda

4 445 000

0

0

4 445 000

4 445 000

0

0

4 445 000

Számítógépek beszerzése

K63

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

270 000

270 000

270 000

270 000

Játékok beszerzése

K64

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Játék beszerzés áfája

K67

675 000

675 000

675 000

675 000

Dédelgető Bölcsőde

3 937 000

3 937 000

3 937 000

3 937 000

Számítógépek beszerzése

K63

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Számítógépek beszerzés áfája

K67

297 000

297 000

297 000

297 000

Játékok beszerzése

K64

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Játék beszerzés áfája

K67

540 000

540 000

540 000

540 000

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

Könyvvásárlás

K64

4 285 714

4 285 714

4 285 714

4 285 714

Könyvvásárlás áfája

K67

214 286

214 286

214 286

214 286

Mindösszesen

48 515 600

46 750 000

0

95 265 600

72 197 894

75 943 247

0

152 078 140

9. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés felújítások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

265 426 374

1 547 735

0

266 974 109

Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések

K71

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések

K74

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

Tyúkanyó Óvoda felújítása

K71

39 278 548

39 278 548

62 935 573

62 935 573

Tyúkanyó Óvoda felújítása

K74

10 605 208

10 605 208

16 992 605

16 992 605

Tűzoltó épület felújítása

K71

19 685 039

19 685 039

19 685 039

19 685 039

Tűzoltó épület felújítása

K74

5 314 961

5 314 961

5 314 961

5 314 961

Fő utca program felújítási feladatok

K71

57 895 885

57 895 885

57 895 885

57 895 885

Fő utca program felújítási feladatok

K74

15 631 889

15 631 889

15 631 889

15 631 889

Tűzoltó csapok felújítása, cseréje

K71

23 622 047

23 622 047

4 174 047

4 174 047

Tűzoltó csapok felújítása, cseréje

K74

6 377 953

6 377 953

1 126 993

1 126 993

Vaddisznó u. víztározó rekonstrukciója

K71

13 500 000

13 500 000

Vaddisznó u. víztározó rekonstrukciójának áfája

K74

3 645 000

3 645 000

Töki u. 48-54 csőtörés javítás, rekonstrukció

K71

5 948 000

5 948 000

Töki u. 48-54 csőtörés javítás, rekonstrukciójának áfája

K74

1 605 960

1 605 960

Híd felújítás

K71

4 724 409

4 724 409

9 855 000

9 855 000

Híd felújítás

K74

1 275 591

1 275 591

2 660 850

2 660 850

Műfüves pálya felújítás

K71

1 547 735

1 547 735

1 547 735

1 547 735

Igazgatási Iroda felújítási munkálatai

K71

4 367 000

4 367 000

Igazgatási Iroda felújítási munkálatainak áfája

K74

1 179 090

1 179 090

Szennyvíztisztító telep motoros tolózár beszerzése

K71

3 767 206

3 767 206

Szennyvíztisztító telep motoros tolózár beszerzésének áfája

K74

1 017 146

1 017 146

Szennyvíztisztító telep szalagszűrő, frekvenciaváltó felújítása

K71

6 869 394

6 869 394

Szennyvíztisztító telep szalagszűrő, frekvenciaváltó felújításának áfája

K74

1 854 736

1 854 736

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Pátyolgató Óvoda

Dédelgető Bölcsőde

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Mindösszesen

209 811 530

1 547 735

0

211 359 265

265 426 374

1 547 735

0

266 974 109

10. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez18

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés tartalékok

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalék

Évközi többletigények, nem tervezett kiadások

K513

22 000 000

924 834 643

Céltartalékok

Mindösszesen

22 000 000

924 834 643

11. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*

Jogcím

2023. évi tervezett támogatások mindösszesen

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

205 726 535

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

302 800 610

1.3.2.1-1.3.2.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása

8 719 198

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

116 348 780

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

63 231 122

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

19 665

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 502 893

Összesen:

715 348 803

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez19

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirnyzat

1

Építményadó

B34

110 000 000

110 000 000

2

Kommunális adó

B34

27 000 000

27 000 000

4

Telekadó

B34

100 000 000

100 000 000

5

Idegenforgalmi adó

B355

2 000 000

2 000 000

6

Iparűzési adó

B351

850 000 000

1 250 000 000

8

Pótlék, bírság, egyéb bevételek

B36

3 100 000

3 100 000

9

Talajterhelési díj

B36

300 000

300 000

MINDÖSSZESEN

1 092 400 000

1 492 400 000

13. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete

Létszámkeret

jogviszony

2022. évi záró

2023. évi nyitó

2023. évi záró

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

125

126

121

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

19

20

15

képviselő-testület

Pttv.

9

9

9

nem képviselő alpolgármester

Pttv.

0

0

0

nem képviselő bizottsági tagok

Pttv.

6

6

6

védőnői szolgálat

Eü.tv.

4

4

0

Gyerekorvosi alapellátás

Eü.tv.

1

1

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL

28

28

28

jegyző, aljegyző

Kttv.

1

2

2

irodavezető

Kttv.

5

4

4

Adóiroda

Kttv.

3

3

3

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda

Kttv.

5

6

6

Műszaki Iroda

Kttv.

4

3

3

Pénzügyi Iroda

Kttv.

5

5

5

Polgármesteri referens

Kttv.

1

1

1

Jegyzői referens

Kttv.

1

1

1

Közterület felügyelő, segédfelügyelő

Kttv.

3

3

3

PÁTYOLGATÓ ÓVODA

55

55

55

Intézményvezető

Kjt.

1

1

1

óvodapedagógus

Kjt.

26

26

26

fejlesztő fedagógus

Kjt.

1

1

1

dajka

Kjt.

15

15

15

pedagógiai asszisztens

Kjt.

4

4

4

gyógypedagógus

Kjt.

1

1

1

logopédus

Kjt.

1

1

1

pszichológus

Kjt.

1

1

1

titkár

Kjt.

1

1

1

fizikai alkalmazott*

Kjt.

4

4

4

DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE

19

19

19

intézményvezető

Kjt.

1

1

1

kisgyermeknevelő

Kjt.

11

11

11

dajka

Kjt.

3

3

3

fizikai alkalmazott**

Kjt.

4

4

4

MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

4

4

4

intézményvezető

Kjt.

1

1

1

művelődésszervező

Kjt.

1

1

1

könyvtáros

Kjt.

1

1

1

fizikai alkalmazott

Kjt.

1

1

1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás

** 2 fő 4 órás

14. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez20

Páty Község Önkormányzat költségvetés költségvetési mérleg

Költségvetési mérleg

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

668 075 916

777 898 947

742 624 303

835 127 059

1.

Személyi juttatások

K1

579 463 447

617 435 111

805 216 452

832 337 531

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

145 820 599

120 000 000

0

0

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

93 706 039

87 929 529

119 314 938

122 378 938

3.

Közhatalmi bevételek

B3

719 677 423

1 240 476 140

1 092 400 000

1 492 400 000

3.

Dologi kiadások

K3

660 961 743

547 288 479

741 277 097

785 876 081

4.

Működési bevételek

B4

195 132 334

146 689 973

155 491 084

222 730 043

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 887 000

10 730 545

30 000 000

30 000 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

215 901 685

76 813 000

15 000 000

37 716 200

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

401 545 903

424 030 780

542 665 904

1 476 809 479

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

108 493 745

0

120 540 000

6.

Beruházások

K6

155 318 716

444 286 477

99 202 600

152 229 271

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

31 257 925

7.

Felújítások

K7

77 140 262

46 193 160

211 359 265

266 974 109

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 053 101 702

2 361 878 060

2 005 515 387

2 739 771 227

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2 600

0

212 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 977 023 110

2 177 896 681

2 549 036 256

3 666 817 409

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

0

0

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

690 399 931

763 484 040

543 520 869

955 660 133

11.

Pénzügyi lízing

K917

996533

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

18 207 091

20 513 438

28 613 951

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

18 207 091

20 513 438

28 613 951

28 613 951

14.

Intézményfinanszírozás

B816

731 897 078

765 597 081

1 067 576 930

1 098 024 000

13.

Intézményfinanszírozás

K915

731 897 078

765 597 081

1 067 576 930

1 098 024 000

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 493 605 802

3 911 472 619

3 645 227 137

4 793 455 360

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 728 123 812

2 964 007 200

3 645 227 137

4 793 455 360

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-731 897 078

-765 597 081

-1 067 576 930

-1 098 024 000

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-731 897 078

-765 597 081

-1 067 576 930

-1 098 024 000

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 761 708 724

3 145 875 538

2 577 650 207

3 695 431 360

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 996 226 734

2 198 410 119

2 577 650 207

3 695 431 360

1.

Működési célú bevételek

1 691 379 418

2 165 065 060

1 990 515 387

2 670 797 102

1.

Működési célú kiadások

1 744 564 132

1 687 414 444

2 238 474 391

3 247 402 029

2.

Felhalmozási célú bevételek

361 722 284

196 813 000

15 000 000

68 974 125

2.

Felhalmozási célú kiadások

232 458 978

490 482 237

310 561 865

419 415 380

3.

Finanszírozási bevételek

1 440 504 100

1 549 594 559

1 639 711 750

2 053 684 133

3.

Finanszírozási kiadások

751 100 702

786 110 519

1 096 190 881

1 126 637 951

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 493 605 802

3 911 472 619

3 645 227 137

4 793 455 360

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 728 123 812

2 964 007 200

3 645 227 137

4 793 455 360

2021. teljesítés

2022. teljesítés

2023. évi terv

2023. évi módosítás

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-53 184 714

477 650 616

-247 959 004

-576 604 927

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

129 263 306

-293 669 237

-295 561 865

-350 441 255

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

76 078 592

183 981 379

-543 520 869

-927 046 182

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

689 403 398

763 484 040

543 520 869

927 046 182

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

765 481 990

947 465 419

0

0

15. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez21

Páty Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

69 593 922

835 127 059

0

20 000 000

20 000 000

450 000 000

20 000 000

65 000 000

45 000 000

15 000 000

180 000 000

435 000 000

188 400 000

50 000 000

4 000 000

1 492 400 000

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

18 560 837

222 730 043

15 000 000

22 716 200

37 716 200

120 000 000

540 000

120 540 000

31 257 925

31 257 925

0

0

0

0

955 660 133

955 660 133

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

104 187 238

78 816 762

1 098 024 000

1 155 316 892

199 656 759

629 656 759

334 656 759

298 630 884

224 656 759

194 656 759

359 656 759

615 196 759

368 056 759

242 341 996

170 971 521

4 793 455 360

69 361 461

69 361 461

69 361 461

69 361 461

69 361 461

69 361 461

69 361 461

69 361 461

69 361 460

69 361 461

69 361 461

69 361 461

832 337 530

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

10 198 245

122 378 938

3 000 000

65 489 673

92 656 192

65 489 673

65 489 673

65 489 673

75 857 690

67 814 043

65 489 673

65 489 673

56 058 092

97 552 025

785 876 083

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

30 000 000

123 067 457

123 067 457

123 067 457

123 067 457

123 067 457

123 067 457

107 710 432

124 909 136

123 067 457

123 067 457

45 222 159

214 428 099

1 476 809 479

2 000 000

15 000 000

7 351 091

14 066 659

12 685 773

12 685 773

37 116 801

12 685 773

11 183 550

27 453 852

152 229 271

22 247 842

7 318 190

10 569 513

100 000 000

60 000 000

38 597 498

15 858 290

12 382 776

266 974 109

212 000

212 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

91 502 000

104 187 238

78 816 762

1 098 024 000

28 613 951

28 613 951

0

330 243 113

399 366 678

403 954 635

362 118 836

386 755 008

474 804 608

429 815 600

441 999 184

362 330 835

390 662 898

298 710 744

512 693 220

4 793 455 360

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

825 073 778

-199 709 920

225 702 123

-27 462 077

-88 124 124

-250 147 850

-235 158 842

-82 342 425

252 865 924

-22 606 140

-56 368 748

-341 721 699

825 073 778

625 363 859

851 065 982

823 603 904

735 479 780

485 331 930

250 173 089

167 830 663

420 696 587

398 090 447

341 721 699

0

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

16. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évet követő 3 év tervezett bevételi kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

Működési bevételek

1 990 515 387

1 890 000 000

1 910 000 000

1 930 000 000

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

742 624 303

690 000 000

710 000 000

730 000 000

II.Közhatalmi bevételek

1 092 400 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

III. Működési bevételek

155 491 084

200 000 000

200 000 000

200 000 000

IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási bevételek

15 000 000

I. Felhalmozási bevételek

15 000 000

II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

BEVÉTELI FŐÖSSZEG :

2 005 515 387

1 890 000 000

1 910 000 000

1 930 000 000

Finanszírozási bevételel:

1 639 711 750

1 350 000 000

1 450 000 000

1 550 000 000

1. Költségvetési maradvány igénybevétele

543 520 869

150 000 000

150 000 000

150 000 000

2. Értékpapír beváltás bevétele

3. Irányítószervi támogatás

1 067 576 930

1 200 000 000

1 300 000 000

1 400 000 000

4. ÁH-n belüli megelőlegezés

28 613 951

ÖSSZESEN:

3 645 227 137

3 240 000 000

3 360 000 000

3 480 000 000

Kiemelt kiadási előirányzatok

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

Működési kiadások

2 238 474 391

1 602 000 000

1 612 000 000

1 602 000 000

I. Személyi juttatások összesen

805 216 452

900 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

119 314 938

125 000 000

130 000 000

135 000 000

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

741 277 097

565 000 000

470 000 000

255 000 000

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

30 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

V. Egyéb működési célú kiadások

542 665 904

Felhalomozási kiadások

310 561 865

417 000 000

427 000 000

457 000 000

I. Beruházások K6

99 202 600

367 000 000

377 000 000

407 000 000

II. Felújítások K7

211 359 265

50 000 000

50 000 000

50 000 000

III. Egyéb felhalmozási kiadások K8

KIADÁSI FŐÖSSZEG :

2 549 036 256

2 019 000 000

2 039 000 000

2 059 000 000

Finanszírozási kiadások

1 096 190 881

1 221 000 000

1 321 000 000

1 421 000 000

1. Irányítószervi támogatás

1 067 576 930

1 200 000 000

1 300 000 000

1 400 000 000

2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

28 613 951

21 000 000

21 000 000

21 000 000

3. Lízingdíj

0

0

0

ÖSSZESEN:

3 645 227 137

3 240 000 000

3 360 000 000

3 480 000 000

17. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023

2024

2025

2025 után

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

4.

0

5.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

6.

0

7.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

8.

0

9.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

10.

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

18. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél

2023. év

Teljes költség

Források

bruttó

nettó

ÁFA

saját

átvett pénzeszköz

központi támogatás

Pályázatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet az 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2023. évi költségvetés

Ft

Megnevezés

Jogcím

Tervezett

Helyi adók

Kedvezmény/Mentesség

20 180 000

Építményadó

Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.

50 000

Telekadó

Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.

600 000

A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás

19 500 000

Magánszemélyek komm. adó

Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.

30 000

Idegenforgalmi adó

-

0

Helyi iparűzési adó

-

0

Gépjárműadó

A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.

0

Egyéb

gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján

20 000 000

szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye

-

0

lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése

-

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

-

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

0

Összesen:

40 180 000

1

Az önkormányzati rendeletet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 19. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.