Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 09

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.09.
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az önkormányzat beszámolóját a Pénzügyi Iroda határidőre elkészítette, és benyújtotta a MÁK felé 2023. március 20-ig. A MÁK által a beszámoló jóváhagyásra került.
A Pénzügyi Iroda az önkormányzat 2022. évi beszámolója alapján elkészítette a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet tervezetet. A rendelet mellékletei az összehasonlíthatóság követelményének megfelelően az önkormányzat költségvetési rendeletében megszokott mellékletek alapján készültek, kiegészítve azt az Áht. 91. § (2) bekezdése által kötelezően előírt mérlegekkel, kimutatásokkal, tájékoztatásokkal.
A rendelet 17. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány kimutatásait A maradvány jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület jogosult a költségvetési szerv szabad maradványát elvonni.
Részletes indokolás
Az 1–17. §-hoz és az 1–20. melléklethez
1. §-hoz
Az önkormányzat összevont költségvetésénék főbb kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza működési és felhalmozási célonként, feladatonként.
A bevételek és kiadások egyenlege 958 661 133,-Ft volt 2022. évben, tehát az éves bevételek fedezték a kiadásokat.
A működési bevételek és kiadások egyenlege 480 744 817,-Ft.
A felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege – 293 669 237,-Ft.
A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 771 585 553,-Ft.
Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
2. §-hoz
Az önkormányzat összevont, és elemi költségvetésének végrehajtását, valamint a költségvetési szerveinek költségvetését, annak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2-7. számú mellékletek mutatják be.
Az önkormányzat bevételei 114%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Az adók tekintetében az alábbiak szerint alakultak a bevételek:

Adónem megnevezése

2021. évi bevétel

2022. évi bevétel

2022. évi terv

építményadó

120 754 338 Ft

123 130 692 Ft

100 000 000 Ft

123%

telekadó

70 164 794 Ft

97 613 193 Ft

56 000 000 Ft

174%

mgsz.komm.adó

29 022 040 Ft

29 828 541 Ft

26 000 000 Ft

115%

iparűzési adó

518 235 781 Ft

970 805 480 Ft

600 000 000 Ft

177%

késedelmi pótlék

2 267 434 Ft

11 079 734 Ft

1 500 000 Ft

739%

talajterhelés

80 458 Ft

288 600 Ft

500 000 Ft

58%

idegenforgalmi

3 511 800 Ft

6 814 900 Ft

0 Ft

%

összesen:

744 226 516

1 239 561 140 Ft

784 000 000 Ft

169 %

A 2022. évre a költségvetésben tervezett és 2022. évben befolyt és a saját költségvetésbe átutalt adóbevételek alapján megállapítható, hogy a tervezett összeg 169 %-a teljesült.
A tervezettnél nagyobb adóbevétel több összetevőnek köszönhető, egyrészt a felderítésekből befolyt adóhiánynak, a fizetési felszólításokra történő önkéntes fizetésnek, és a benyújtott inkasszónak, így folytak be korábbi évekről elmaradt tartozások. A késedelmi pótlékból származó bevétel fele inkasszóból folyt be.
Bár rendkívül alul tervezettnek tűnhet a közhatalmi bevételek előirányzata, a táblázatból jól látható, hogy a 2021. évi teljesítési adatok alapján a bázis alapú költségvetés-tervezési folyamatot követve is 5%-kal magasabb összeg került meghatározásra.
A kiadások összességében 75 %-ban teljesültek, ebből a működési kiadások 73 %-ban, a felhalmozási kiadások 78 %-ban, míg a finanszírozási kiadások 87 %-ban. A teljesítés elmaradás egyik oka, hogy a tervezett beruházások és felújítások befejezése és így pénzügyi teljesítése is áthúzódik a következő költségvetési évre, illetve néhány beruházás nem valósult meg az évben a nehéz, bizonytalan gazdasági, pénzügyi környezet miatt.
A Polgármesteri Hivatal saját bevételei 90%-ban teljesültek, az intézményfinanszírozás tekintetében a módosított előirányzathoz képest a teljesítés szinte 8 %-os volt. A Hivatal kiadási előirányzatait a módosított előirányzathoz képest összességében 90 %-ban teljesítette. A személyi juttatások és járulékai tekintetében 93 %-os teljesítést mutatnak, dologi kiadásoknál 89 %-ban teljesültek az előirányzatok. A beruházások tekintetében is 86 %-os volt a teljesítés szintje.
A Pátyolgató Óvoda saját bevételei 89 %-ban teljesültek. Az intézményfinanszírozás tekintetében a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 86 %-os volt. Az intézmény kiadásait 89%-ban teljesítette.
A Dédelgető Bölcsőde saját bevételei 81 %-ban teljesültek. Az intézményfinanszírozás tekintetében a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 82 %-os volt. Az intézmény kiadásait 80%-ban teljesítette.
A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár saját bevételei 99 %-ban teljesültek. Intézményfinanszírozás tekintetében 97 %-ban teljesült ez a bevétel. Az intézmény kiadásait 96 %-ban teljesítette. A személyi juttatások és járulékai 98 %-ban, a dologi kiadások szintén 97%-ban, a beruházások 82 %-ban teljesültek.
3. §-hoz
Az önkormányzat támogatási bevételeit mutatja be a 8. számú mellékletben részletezve
4. §-hoz
Az önkormányzat közhatalmi bevételeit mutatja be a 9. számú mellékletben részletezve
5. §-hoz
Az önkormányzat támogatási kiadásait mutatja be a 10. számú mellékletben részletezve azokat.
6. §-hoz
Az önkormányzat tervezett, és teljesített beruházásait mutatja be, a 11. számú melléklet szerint.
7. §-hoz
Az önkormányzat tervezett, és teljesített felújításait mutatja be, a 12. számú melléklet szerint.
8. §-hoz
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásról nyújt tájékoztatást a 13. számú melléklet.
9. §-hoz
Az önkormányzat középtávú tervezéséhez a 2022. évben teljesített bevételeket, a következő évek tervezet bevételeit mutatja be a 14. számú melléklet.
10. §-hoz
Az önkormányzat nyitó és záró létszámkeretét, valamint a 2022.12.31-én foglalkoztatottak létszámát mutatja be a 15. melléklet szerint.
11. §-hoz
Az önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változását mutatja be a 16. számú melléklet, melyben a 2022. évi nyitó pénzkészlet, bevételek és kiadások hatására kialakult záró pénzkészlet került bemutatásra. Az önkormányzat összevont záró pénzkészlete 1 052 372 761,-Ft.
12. §-hoz
Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi maradványát mutatják be a 17. számú mellékletek. Az önkormányzati maradvány egy része a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került, ezért kötelezettségvállalással terhelt. Az intézményi maradványokat a képviselő-testület jóváhagyását követően építjük be az intézményi költségvetésbe.
13. §-hoz
Az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a 18. számú melléklet.
14. §-hoz
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó főbb adatokat tartalmazza a 19. számú melléklet.
15. §-hoz
Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése jelenleg nincs.
16. §-hoz
Hatályvesztésről rendelkezik.
17. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.