Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 18

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.18.
Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni:
1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
4. valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait.
Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az alábbiakat tartalmazza:
a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
kiemelt előirányzatok,
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
az Áht. 23. § (3) bekezdés d) pontján túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
(6) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
(6) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, illetve egyéb, a költségvetésre vonatkozó jogszabályok, valamint Páty Község Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra.
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat az Mötv. 111-116. §-ai tartalmazzák. A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:
Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.
A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
A tervezet a bevételi oldalon kizárólag azokkal a forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot.
Bevételi előirányzatok
Működési költségvetési bevételek
I. Működési bevételek
II. Közhatalmi bevételek
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Felhalmozási költségvetési bevételek
V. Felhalmozási bevételek
VI. Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Finanszírozási bevételek
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
5. Belföldi értékpapírok bevételei
6. Maradvány igénybevétele
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8. Áht-n belüli megelőlegezések
9. Központ irányítószervi támogatás
10. Lekötött bankbetétek megszüntetése
Páty Község Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében a bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az állam a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok ellátását feladatalapú támogatással biztosítja.
A működési célú támogatások előirányzata tartalmazza az elkülönített állami pénzalapból, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól, térségi fejlesztési tanácstól,(térségi, kistérségi támogatás jelenleg nincs) az Áht. központi alrendszerén belülről kapott estlegesen európai uniós forrásból származó pénzeszközből, fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből, központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból származó támogatásokat.
Önkormányzatok működésének támogatása
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
1. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Páty Község Önkormányzatának állami működési támogatásának összegeit tételesen jogcímenként az alábbi táblázat mutatja.

2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma*

Jogcím

2023. évi tervezett támogatások mindösszesen

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

205 726 535

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

302 800 610

1.3.2.1-1.3.2.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása

8 719 198

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

116 348 780

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

63 231 122

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

19 665

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 502 893

II. Közhatalmi bevételek (R. 12. sz. melléklete)
A közhatalmi bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a talajterhelési díjból, valamint a különféle bírságokból, helyszíni és szabálysértési bírságokból származó bevételek.
Helyi adók (100%-ban az önkormányzatnál maradnak)
- Építményadó
- Helyi iparűzési adó
- Telekadó
- Kommunális adó
- Idegenforgalmi adó
- Pótlék, mulasztási bírság (nehezen tervezhető bevétel)
Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi bírság stb. jogszabályban meghatározott %-a illeti az önkormányzatot)
Talajterhelési díj (100%-ban az önkormányzatnál marad)
Helyi adók részletezése
A helyi adókról szóló törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg. Az Önkormányzat által bevezetett adónemek súlyponti szerepet kapnak az önkormányzat költségvetésében. A tervezett adóbevétel nagysága a 2022. évi kivetéseken, az elmúlt évi teljesítésen és becslésen alapszik.
III. Működési bevételek
A működési bevételeket az áru-és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, egyéb pénzügyi műveletek bevételei, biztosító által fizetett kártérítés, hozam-és kamatbevételek jelentik.
IV. Működési célú átvett pénzeszköz
A működési célú átvett pénzeszközök rovatrendre a 2023. évi költségvetésbe nem tervezünk, annak vonatkozásában, hogy Páty Község Önkormányzatának nincs hatályos támogatási szerződése.
V. Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítés került tervezésre.
VI. Finanszírozási bevételek
Idei évben működési hitel felvétel nem került tervezésre. A maradvány igénybevétele szerepel ezen a soron.
K I A D Á S I ELŐIRÁNYZATOK
Működési költségvetési kiadások
I. Személyi juttatások
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
III. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások
VI. Beruházások
VII. Felújítások
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5. Belföldi értékpapírok kiadásai
6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
8. Pénzügyi lízing kiadásai
Páty Község Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása.
A jogszabályban foglaltak alapján nevezett feladatok ellátására az intézményi gazdálkodási feladatok az önkormányzati hivatalban kerültek ellátásra munkamegosztási megállapodás alapján.
Működési KÖLTSÉGVETÉSI kiadások
Az intézményi működési kiadások három csoportra bonthatók:
az Önkormányzat és a kormányzati funkcióihoz tartozó működési kiadások,
a Polgármesteri Hivatal és a kormányzati funkcióihoz tartozó működési kiadások,
a költségvetési intézmények működési kiadásai.
A költségvetés tervezete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények által készített költségvetési javaslatok alapján került összeállításra.
Intézményeink a jegyző által készített iránymutatás alapján állították össze az elemi költségvetésüket, melynél már az előző években is megfogalmazott alapvető célt, a költségtakarékos, hatékony gazdálkodást tartották szem előtt, a feladatellátás színvonalának megtartása, emelése mellett.
A személyi jellegű juttatások a jogszabályok által meghatározottak szerint kerültek tervezésre. Az önkormányzati, a költségvetési törvényben valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott bruttó 448 000 forint éves cafeteria kerettel, valamint a havi 1000,-Ft-os bankszámla költségtérítéssel számoltunk.
A munkaadót terhelő járulékokat a jogszabályi előírások szerint terveztük.
A dologi kiadások tervezése a meglévő kötelezettségvállalások, illetve az előző évi tényszámok alapján történt.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között az önkormányzat saját hatáskörben adható segélyei szerepelnek.
Az egyéb működési célú kiadások között szerepel az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, valamint jelentős tétel még a PVK Nkft-nek fizetett támogatási összeg is. Részleteiben a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
Felhalmozási költségvetési kiadások
A 8. és 9. számú mellékletben találhatók részletesen ezért ezek ismertetését az előterjesztés mellőzi.
Tartalékok
A tartalékokat a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az idei évben tartalékként 22 millió forint került megállapításra az előre nem látható kiadások fedezésének céljából.
Finanszírozási kiadások
Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a finanszírozási kiadásoknál az intézményfinanszírozások, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, valamint a 2022. évről áthúzódó feladatok finanszírozására, illetve a 2023. évi költségvetési hiány fedezetéül szolgáló maradvány összeg szerepel.
Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 11-19. számú mellékletei mutatják be.
A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.
A költségvetésben idén a működési kiadások és bevételek egyenlege -247 959 004 Ft, ami azt jelenti, hogy a folyóévi bevételek nem fedezik a működési kiadások összegét. A hiány fedezete a 2022. évi költségvetési maradvány.
A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege -295 561 865 Ft. Itt szintén elmondható, hogy a beruházások, felújítások kiadásainak finanszírozása az előző évi maradvány felhasználásával lehetséges.
A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditását. A kimutatás alapján elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a maradvány felhasználásával 2023. évben is kiegyensúlyozott lesz.
Az intézmények költségvetésének kivonatos részletezése:
Pátyi Polgármesteri Hivatal költségvetése
A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások az emelt illetményalappal és személyi bérekkel kerültek tervezésre. Az illetmények a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerültek tervezésre.
A Polgármesteri Hivatal létszámkerete változatlan.
A köztisztviselők továbbtanulására tervezett előirányzatot a jogszabályi környezet indokolja.
A személyi juttatások között szerepel a reprezentációs kiadások költsége.
4 fő jubileumi jutalma is tervezésre került a személyi juttatások között, melynek mértékét jogszabály határozza meg. Ezen felül minden köztisztviselő számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került tervezésre.
A dologi kiadások az intézmény működéséhez (épület és szakmai) szükséges kiadásokat takarják. Itt kerülnek tervezésre a szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai szolgáltatások (internet és internet alapú programok költsége), telefonköltség, közüzemi díjak, fénymásolók bérleti díja, és azok karbantartása, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőr, továbbképzések, köztisztviselői normatíva), egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, tűzvédelem, munkavédelem, postaköltség, bankköltség, tulajdoni lapok díjai, stb.), kiküldetési költségek, egyéb működéshez kapcsolódó díj jellegű kiadások, és mindezek áfája.
A beruházásokhoz számítógép beszerzés került tervezésre. (ld. R. 8. sz. melléklet)
Az hivatal kiadásaihoz a központi költségvetés idén 114 339 050 forint állami támogatást biztosít.
Pátyolgató Óvoda költségvetése
A személyi juttatások a törvényi előírás szerinti bértábla alapján kerültek tervezésre, a minimálbér és garantált bérminimum növekedés figyelembevételével. Ezen felül itt szerepel a a jubiláló közalkalmazottak jubileumi jutalmának összege is. Az intézményvezető a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérének versenyképessé tétele érdekében havi bruttó 90 ezer forint/fő egyéb pótlékkal, dajkák esetében 30 ezer forint/fő kiegészítéssel számolt. Ezen felül minden dolgozó számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került tervezésre.
A dologi kiadások az intézmény működéséhez (épület és szakmai) szükséges kiadásokat takarják. Itt kerülnek tervezésre a szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai szolgáltatások (internet), telefonköltség, közüzemi díjak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódóan a vásárolt élelmezés, speciális eszközök karbantartása, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzések, szaktanácsadás), egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, tűzvédelem, munkavédelem, postaköltség, távfelügyelet, játszótéri eszközök felülvizsgálata, stb.), egyéb működéshez kapcsolódó díj jellegű kiadások, és mindezek áfája. A dologi kiadások a vásárolt élelmezés áremelése miatt haladják meg a tavalyi szintet.
A beruházási kiadásokra 4 445 000,-Ft-ot tervezett az intézmény, óvodai játékok szükségszerű cseréjére.
Az óvoda köznevelési kiadásaihoz a központi költségvetés idén 302 800 610,-Ft támogatást biztosít.
Az óvoda költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár költségvetése
A személyi juttatások a törvényi előírás szerinti kerültek tervezésre, a minimálbér és garantált bérminimum növekedés figyelembevételével. Ezen felül itt szerepelnek az intézmény által bonyolítandó rendezvények reprezentációs kiadásai is. Ezen felül minden dolgozó számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom kertült tervezésre.
Dologi kiadásokhoz a működéshez szükséges kiadásokat, szakmai és üzemeltetési anyagbeszerzéseket, közüzemi díjakat, internet és telefonköltséget, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó költségeket terveztük.
Beruházásokra 4 500000,-Ft került tervezésre, melyet könyvbeszerzésre szeretnének fordítani.
Az intézmény kiadásaihoz a központi költségvetés idén 18 502 893,- Ft könyvtári és közművelődési célú támogatást biztosít.
A Művelődési Ház költségvetését a 5. számú melléklet tartalmazza
.Dédelgető Bölcsőde
A személyi juttatások a törvényi előírás szerinti bértábla alapján kerültek tervezésre, továbbá havi 80 ezer forint/fő önkormányzati pótlék került megállapításra a pedagógus munkakörben dolgozóknak, 20 ezer forint/fő a kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak számára, illetve 10 ezer forint/fő az egyéb munkakörben dolgozók részére. Ezen felül minden dolgozó számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom kertült tervezésre.
A dologi kiadások az intézmény működéséhez (épület és szakmai) szükséges kiadásokat takarják. Itt kerülnek tervezésre a szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai szolgáltatások (internet), telefonköltség, közüzemi díjak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódóan a vásárolt élelmezés, speciális eszközök karbantartása, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzések, szaktanácsadás), egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, tűzvédelem, munkavédelem, postaköltség, távfelügyelet, játszótéri eszközök felülvizsgálata, stb.), egyéb működéshez kapcsolódó díj jellegű kiadások, és mindezek áfája.
Az intézmény kiadásaihoz a központi költségvetés idén 116 348 780 forinttal fog hozzájárulni.
A Bölcsőde költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és a 7–10. §-hoz
1. §-hoz
A kiadási és bevételi előirányzok főösszegeit Áht. szerinti részletezését és a rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza.
2. §-hoz
Az önkormányzat és intézményei költségvetéseiről, kiadási és bevételi főösszegeiről ad tájékoztatást.
3. §-hoz
Kötelező rendelkezéseket tartalmaz. Tartalmazza a kedvezményes adóztatású cafetéria összegét az önkormányzat alkalmazottai tekintetében, a bankszámla hozzájárulás havi maximális értékét, valamint a Mötv. szerint kötelező polgármesteri keret mértékét, és a testvértelepülési keret mértékét határozza meg.
4. §-hoz
Nem állít korlátokat az előirányzat felhasználása tekintetében, de felhívja a figyelmet, hogy az előirányzatokban biztosított pénzeszközöket a feladatok felmerülése esetén kell elkölteni. Fontos rendelkezése, hogy a dologi előirányzatok maradvány összegeit nem lehet személyi kifizetésre használni. Garanciális szabályokat tartalmaz a jutalmak kifizetésével kapcsolatban.
5. §-hoz
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos minimális polgármesteri jogosítványokat tartalmazza, előírva a rövid határidejű beszámolási kötelezettséget. a képviselő-testület a felhasználásról nem dönt és nem mérlegel hanem határozattal tudomásul veszi.
6. §-hoz
A költségvetési szervek vezetői írásban indokolni kötelesek előirányzat módosítási kérelmüket.
7. §-hoz
Fontos garanciális szabály, hogy az előirányzatok esetleges zárolásáról a képviselő-testület dönt. Ilyen esetek előfordulása tekintettel a költségvetési általános tartalékra illetőleg a némileg alultervezett adóbevételekre nem valószínű.
8. §-hoz
Kívánatos, hogy a felhasználási ütemterv, valamint a beruházási kiadások várható ütemét figyelembe véve az átmenetileg nem használt pénzösszegeket rövid lejáratú kamatozó állampapírokban tartani.
9. §-hoz
Az önkormányzat és intézményeinek létszámát határozza meg.
10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.