Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről

Hatályos: 2019. 02. 16

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Mötv. 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

                                                                 A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon államháztartáson kívüli  jogi személyekre  és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akik részére Dabas Város Önkormányzata  (továbbiakban:Önkormányzat) természetbeni vagy pénzbeni támogatást jutat vagy akiktől vesz át. 

(2)  A rendelet hatálya nem terjed ki a külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés, köznevelési megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek és a közösségi célú közalapítványok feladatellátására, valamint a testvértelepülési megállapodás alapján adott támogatásokra, határon túli  szervezetek támogatására.

2. §

                                                         A rendelet célja

Jelen rendelet célja, hogy az Önkormányzat meghatározza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szabályaival összhangban az önkormányzati támogatások eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait.

3.§

A támogatás forrása

Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére támogatás adható.

  4.§

                                                           A támogatás formája

(1) A támogatás lehet

a) természetbeni vagy

b) pénzbeli vagy

c) a kettő együtt is biztosítható.

(2) A természetbeni támogatás lehet közfeladat ellátása céljából a közfeladat ellátásához szükséges mértékben az ingyenes vagy kedvezményes gépjármű használat, helyiséghasználat, illetve más, a működést segítő ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás biztosítása.

(3) Visszatérítendő vagy vissza nem térítendő pénzbeli támogatás elszámolási kötelezettséggel nyújtható.


5. §

Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai

(1) Támogatásban részesülhet

 1. aki a pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be
 2. aki támogatás iránt egyedi kérelmet nyújt be
 3. akinek a javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzetten támogatás kerül megállapításra. 


 1. Pályázati felhívást a képviselő-testület, a képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározott esetekben a képviselő-testület bizottsága vagy a polgármester írhatja ki.


 1. A pályázati felhívásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr) 66.§-ában meghatározottakat kell tartalmaznia.

A pályázati felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján.

A pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a pályázati kiírás közzétételétől számítva legalább harminc nap álljon rendelkezésre. E rendelkezéstől a támogató, ha a pályázat céljára tekintettel indokolt, kivételesen eltérhet, a pályázat benyújtásának határidejét ez esetben úgy kell meghatározni, hogy az ne legyen aránytalanul rövid és biztosítsa a pályázatról való értesülés lehetőségét és a pályázat megfelelő elkészítéséhez objektíven szükséges időt.


 1. A pályázat személyesen a  Dabasi Polgármesteri Hivatalban, postai úton (Dabas Város Önkormányzata 2370 Dabas, Szt. István tér 1/b), e rendelet szerinti adatlapon (1.melléklet)  nyújtható be. Lehetőség szerint a pályázat benyújtásakor szükséges csatolni  az Ávr. 75.§ (2) bekezdésében előírt nyilatkozatokat. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat a Kedvezményezett  a támogatási szerződés szövegébe foglalva is megteheti.

Lehetőség szerint a pályázat benyújtásakor szükséges csatolni  az Ávr. 75.§(3) bekezdésében előírt dokumentumokat. A (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat a Kedvezményezettnek  a támogatási szerződés megkötéséhez vagy legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően a támogató rendelkezésére kell bocsátania.


 1.  A jegyző a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal, 15  napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.


 1. A beérkezett pályázatokat a pályázatot kiíró bírálja el.  Az éves költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret előirányzatainak felhasználásáról, a keret terhére nyújtott támogatásról a polgármester dönt.

Az éves költségvetési rendeletben meghatározott Emberi Erőforrás Bizottsági (továbbiakban:EEB) keret felhasználásáról, a keret terhére nyújtott támogatásáról az az EEB dönt.

Az éves költségvetési rendeletben meghatározott Esélyegyenlőségi Bizottsági (továbbiakban:EB) keret felhasználásáról, a keret terhére nyújtott támogatásáról az az EB dönt.


 1. Az elbírálásnál előnyt jelent:

a) ha a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül megvalósításra,

b) ha olyan vállalt feladatról van szó, mely településünk, esetleg térségünk széles köreit szólítja meg,

c) ha a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a  település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget,

d) az olyan program, rendezvény, mely a település hírnevét, ismertségét növeli,

e) ha tradicionális rendezvényről van szó, ill. hagyományteremtő céllal került megrendezésre. 


 1. Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely az Ávr. 81 §-ban  megfogalmazottaknak nem felel meg. 


 1.  A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

             a) a támogatott szervezet pontos megnevezését,

             b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenységet megnevezését,

             c) a támogatás összegét.

(10) Támogatás juttatása esetén a jelen rendelet 2. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni a támogatottal.

              (11) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

          (12) A támogatás csak a döntésben és az alapján kötött támogatási szerződésben

          megjelölt célra használható fel.

(13) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést  ennek megfelelően módosítják.

(14) A Támogatottat a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban beszámolási kötelezettség terheli legkésőbb a cél/feladat/tevékenység megvalósítási idejét/tárgyévet követő év január 31. napjáig.

(15) A támogatás felhasználásáról a Támogatottnak  szakmai és pénzügyi  beszámolót kell készíteniük jelen rendelet 3. melléklete szerint.

Az ellenőrzés tényét a  mellékleten dokumentálni kell.

 (16) Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

(17) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt céloknak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a jegyző felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

 (18) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

(19) Támogatás iránt benyújtott egyedi kérelmekre, és az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában meghatározott címzett támogatásra vonatkozóan is a pályázati kiírás szerinti dokumentációt kell csatolni.

  6.§

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről-az alapítványi forrás kivételével- a polgármester dönt.

(2) A megállapodás aláírásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.

   7.§

 (1) E rendelet 2019. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló  11/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.         Rigóné dr. Roicsik Renáta                                                              Kőszegi Zoltán

         jegyző                                                                                   polgármester


                   

Záradék:

A rendelet 2019. február 15.-én  kihirdetésre került.                                                                                                Rigóné dr. Roicsik Renáta

                                                                                                            jegyző

Mellékletek